Een jaar (weer) in de raad: een terugblik

Door Privé: Femke van Drooge op 18 juli 2019

De zomer staat weer voor de deur en daarmee het ‘politiek reces’, oftewel: vakantie! We kunnen dan weer even bijkomen van een roerig jaar. Hoe kijken wij aan tegen ons eerste volledige politieke seizoen sinds de gemeenteraadsverkiezingen? Fractievoorzitter Femke van Drooge blikt terug op een jaar in een nieuwe gemeenteraad.

De PvdA Hilversum is vorig jaar na de verkiezingen met volledig vernieuwde fractie weer in de raad gekomen. En dit kan ik wel zeggen: het was behoorlijk wennen dit afgelopen jaar! We maakten een nieuwe start vanuit een zeer bewogen verkiezingsperiode. Vanuit de fractie voelden wij allemaal een flinke druk om onszelf te bewijzen. Tegelijkertijd werd er achter de schermen hard gewerkt om het afdelingsbestuur weer op poten te zetten. En tenslotte, we moesten als nieuw team natuurlijk allemaal ook een beetje aan elkaar wennen.

Hechte nieuwe teams met bestuur en fractie

Dat laatste is gelukkig best goed gegaan. We hebben een super enthousiast nieuw afdelingsbestuur dat ondertussen al twee ontzettend goed gevoerde campagnes voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement achter de rug heeft. Beide verkiezingen hebben ook in Hilversum voor de PvdA prima resultaten opgeleverd. Chapeau! Ook in de fractie, hoewel we nog wat dun bezet zijn, draaien we op volle kracht in een hecht samenwerkend, eensgezind en gezellig team.

Moeizaam op gang komen tegen mega-coalitie

In de raad ging het helaas wat moeizamer het afgelopen jaar. In Hilversum was een mega-coalitie opgestaan met een meerderheid van meer dan tweederde zetels van het totaal. Wil de oppositie ook maar iets bereiken in de raad, dan moeten minstens twee van de vier coalitiepartijen met ons meestemmen. En de coalitiepartijen houden elkaar soms vast als Hans en Grietje die verdwaald zijn in het bos. Voorstellen van oppositiepartijen worden regelmatig afgewezen zonder dat er in de raadsvergadering ook maar één woord door de coalitie aan vuil wordt gemaakt. Pas in de laatste maand voor het zomerreces leek er wat meer ruimte te zijn voor een inhoudelijk debat. Laten we hopen dat dit zich na de zomer doorzet.

Voorstellen voor betaalbaar wonen

Want we hebben een hoop ideeën en voorstellen om het gemeentebestuur echt te helpen. We hebben veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en drempels op het gebied van huisvesting. Wij willen niet alleen roepen wat er allemaal niet goed is, maar ook met concrete voorstellen komen die het beter kunnen maken. Daarom hebben wij moties opgesteld dat de gemeente een doelgroepenverordening en een leegstandsverordening op moet stellen.

De wethouder ontraadde oorspronkelijk beide moties zonder veel discussie, en dus wilde ook de coalitie er geen woord aan vuil maken. Gelukkig is men later tot enig inzicht gekomen en zijn wij, acht maanden na het indienen, er toch in geslaagd om een akkoord te krijgen voor onze doelgroepenverordening! De kwestie leegstandsverordening staat wel nog open, dus daar gaan wij binnenkort nog stevig voor aan de slag!

Zorgen over Jeugdhulp en WMO

De Jeugdhulp en WMO baren ons nog veel zorgen. De kosten stijgen in het hele land en ook de gemeente Hilversum blijkt deze posten al twee jaar achter elkaar veel te krap te hebben begroot. Er is een groot risico dat Hilversum ook 2019 flink meer hulp moet bieden dan het college van tevoren had bedacht. Het behoud van kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, hulp en ondersteuning is de grootste prioriteit! Als we nu een realistische kosteninschatting maken, voorkomen wij dat we later in de knoei komen.

Ook hierover zullen we na de zomer nog veel praten. Er komt een rapport uit van de rekenkamer over de Jeugdhulp. We gaan nieuw beleid bespreken over de Jeugdzorg en de WMO. Ook heeft wethouder Walters beloofd dat zij met betere cijfers zal komen over de ontwikkeling van de vraag en van de kosten. We houden het dus nog even scherp in de gaten.

Harder werken voor hulp aan kwetsbare mensen

Ook mensen in de samenleving die het wat moeilijker hebben kregen onze aandacht. Mede dankzij ons fantastische ombudsteam hebben wij een aantal kwesties aan de kaak gesteld voor dakloze mensen. Uit hun ervaringen bleek dat de gemeente het soms echt moeilijk maakt voor daklozen om hulp te krijgen, zoals een briefadres of nachtopvang. Zeker voor daklozen die niet direct uit Hilversum komen, maar (met goede reden) niet in hun eigen regio terecht kunnen. Hilversum kwam daarnaast ook niet goed uit de bus bij een rapport van de Federatie Opvang. Wij blijven hier aandacht voor houden en blijven problemen zichtbaar maken.

Ook voor mensen zonder baan moesten wij extra aandacht vragen van het college. Dit keer gelukkig met meer succes: vorige maand hebben wij in de raad betoogd dat de gemeente óók mensen die langdurig werkloos zijn meer moet helpen om weer aan het werk te komen. Dat amendement is aangenomen! Het lijkt er dus op dat onze fractie langzaam maar zeker meer gehoor vindt bij het college en bij de coalitiepartijen. En dat is goed nieuws, want we hebben nog hartstikke veel ideeën en wensen voor een liever Hilversum.

En na de zomer?

Na de zomer gaan we weer door! Er zijn nog veel onderwerpen die meer aandacht verdienen in Hilversum.

Onderwijs bijvoorbeeld: hoe gaan we om met het groeiende docententekort? Het Bureau Leerlingzaken geeft aan dat er steeds meer kinderen thuiszitten, ook in Hilversum. En hoe worden kwetsbare jongeren geholpen met hun eerste sollicitaties als ze van school komen?

De plannen voor het stationsplein denderen voort. Houdt het college zich aan haar beloftes aan de bewoners van Hilversum Oost? Of gaan we weer in de fuik geleid worden naar een ongewijzigd plan? We gaan het zien.

Het afvalbeleid wordt in het najaar geëvalueerd. De PvdA is al een tijd erg kritisch op dit beleid. Het leidt tot hogere lasten, meer gedoe voor de inwoners en alle tussenrapportages wijzen erop dat het bij lange na niet de resultaten oplevert die beloofd zijn. Ook daar zullen wij dus zeer kritisch op zijn.

Tot die tijd gaat ook de fractie van de PvdA Hilversum even rust pakken en vakantie vieren.

Fijne vakantie allemaal!

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge