Door Jacqueline Kalk op 31 mei 2019

Stationsgebied: haastige spoed is zelden goed

Afgelopen woensdag is het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied in ruime meerderheid door de raad aangenomen. De PvdA Hilversum heeft tegen het plan gestemd. In de commissie gaven wij aan dat het plan niet rijp is voor besluitvorming, en dat vinden wij nog steeds. Hieronder geven wij aan welke problemen wij met deze overhaaste besluitvorming over het plan hebben.

Juist omdat het over zo’n groot project gaat, met zo veel impact voor het dorp en voor de inwoners is haastige spoed niet goed. Drie jaar bezig zijn voor een project wat de komende 50 – 75 jaar beeldbepalend voor Hilversum zal zijn, is echt niet zo lang. Stationsgebieden zoals in Arnhem of Delft kenden een veel langere aanlooptijd en daar waar haast werd nagestreefd, zoals in Groningen, hebben ze nog steeds enorme spijt van ondoordachte keuzes.

Wij beperken ons tot drie hoofdpunten,

  • Gebrek aan integrale visie
  • Het onafhankelijke onderzoek
  • Haastige spoed is zelden goed

Gebrek aan integrale visie

Het Stationsplein verdient een integrale aanpak en een integrale visie. In die integrale visie hoort ook het antwoord op de vraag waarom je in de plint nog meters toe wilt voegen aan de leegstand die er in de winkelstraten – ook in deze tijd van hoogconjunctuur – nu al is, zowel in het centrum als in de toevoerstraten. En kijk je naar het beperkt aantal nieuwe vestigingen in het dorp in de laatste jaren dan is het hoofdzakelijk fastfood wat de klok slaat. Dat schreeuwt toch om een visie? Het college kan dan wel zeggen dat het om een ander type aanbod gaat, maar de Starbucks en AH to go zijn er al.

Postzegeldenken

Integraal wil in onze ogen ook zeggen: inclusief de aanpak van het Oosterspoorplein en de kleine Spoorbomen. Inclusief een verbinding met Oost die door de inwoners ook wordt gevoeld als een goede verbinding. Begonnen we deze periode met wethouders die om de beurt riepen dat we als raad en gemeente af moesten van het postzegel denken en ontwikkelen, dan zijn we daar nu weer bij terug. En de keuzes die nu worden gemaakt voor het Stationsplein bepalen de keuzemogelijkheden straks voor het Oosterspoorplein en de kleine spoorbomen.

Net zoals dit besluit ook bepaalt dat het stationsgebouw zelf een eeuwige barrière blijft met en voor Oost. De wethouder zegt dan wel dat alles nog mogelijk en inpasbaar is, inclusief de door velen zo gewenste ondertunneling van het spoor, maar dit is koffie dikkijkerij. Immers ook de ontwikkelingen op het spoor gaan door, en met meer reizigers en meer treinen in de toekomst, valt dit niet hard te maken. Het is daarom een nietszeggende uitspraak.

Onderzoek

In de commissievergaderingen is door de inwoners en vele partijen gevraagd dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Ondanks de toezegging is dit er nog niet. De opdracht is nog niet eens geformuleerd en dat is niet goed. In alle vergaderingen en bijeenkomsten geeft de wethouder blijk van zijn gedrevenheid, van zijn wens tot tempo. Dan is het niet te begrijpen waarom juist op dit onderdeel geen tempo wordt gemaakt. De wethouder wil niet wachten op dit onderzoek of tijd bieden om het in ieder geval eens te worden over de opdrachtformulering.

Waarom toch die haast?

Nee, we moeten doorgaan. Waarom?  De wet voorkeursrecht wordt dan als argument genoemd. Als er binnen drie jaar geen bestemmingsplan ligt, dan vervalt het voorkeursrecht en mag er de komende jaren niets meer is het argument. Dan vraag je je toch af hoe andere gemeenten dit hebben gedaan, denk alleen maar aan Delft waar er toch snel 10 jaar werd gebruikt voor het stationsgebied. En is het niet zo dat dit argument vooral opgaat als er een nieuwe bestemming moet worden vastgesteld. In de commissie van maart werd al om meer uitleg gevraagd over de juridische gevolgen als termijnen niet zouden worden gehaald. Maar echt duidelijk is dit niet geworden.

Teveel nog onduidelijk

De PvdA vindt dat er nu nog teveel onduidelijk is. Ambities zijn mooi, maar mogen nooit verblinden. De wens van dit college om tot daden te komen, waarderen we. Maar haastige spoed is zelden goed. En zeker niet in het geval van de ontwikkeling van het Stationsgebied – aan beide zijden van het station – waar je voor een hele lange toekomst het aanzien vast gaat leggen.

Foto header gemaakt door Peter de Wit

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk