Zeker zijn van betaalbaar wonen met een doelgroepenverordening

Door Jacqueline Kalk op 17 oktober 2018

“Hilversum, neem nu eens écht verantwoordelijkheid voor het woonbeleid!” – is de oproep van de PvdA. Dat kan namelijk wel degelijk, door middel van een doelgroepenverordening. Dit moet bij nieuwbouwplannen ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd en behouden blijven.

Jarenlang is het tekort aan betaalbare woningen een spelletje van vingerwijzen geweest tussen gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Zo blijkt opnieuw uit de uitspraak van wethouder Kastje in het stuk Grip op de woonopgave: “Ondanks de inzet van dit college is de mate waarin je als gemeente grip hebt op de woonopgave beperkt”.

Juiste instrumenten

Om wanhopig van te worden, want het is namelijk niet waar. De invloed van de gemeente op welke huizen er voor wie gebouwd gaan worden kan groot zijn. Ook in Hilversum. Alleen moet je daarvoor wel de juiste instrumenten toepassen. Wie wil niet voorkomen dat in Hilversum de woningen onbetaalbaar worden? Dat de ‘veryupping’ toeslaat en de markt nog gekker wordt dan die nu al is? Daar kunnen we wél wat aan doen! En de PvdA weet ook hoe.

Speculatie op woningmarkt voorkomen

Het is een beetje een technisch verhaal. Maar de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage sociale huur- en/of sociale koopwoningen gerealiseerd moet worden. De PvdA vindt dat bij nieuwbouwplannen minimaal een derde sociale huur moet zijn en de verkoop van sociale huurwoningen aan banden moet worden gelegd. Als er sociale koop- en middenhuur wordt gebouwd, dan moeten we voorkomen dat hiermee gespeculeerd kan worden.

Doelgroepenverordening

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft de rijksoverheid gedefinieerd wat sociale huur- en koopwoningen zijn. De definiëring van de doelgroep voor deze woningen wordt in het Bro echter bij de gemeente gelegd. Dit betekent dat de gemeente een doelgroepenverordening moet hebben. In deze verordening definieert de gemeente de doelgroepen voor sociale huur- en koopwoningen door middel van inkomensgrenzen. Dat kan ook voor de zogenaamde middenhuurwoningen. Daarnaast moet in deze verordening de instandhoudingtermijn voor deze woningen worden bepaald, binnen de in het Bro gestelde grenzen. Dus, hoe lang blijft een woning behoren tot de middenhuur en wat is de maximale, jaarlijke te indexeren, huurprijs. En dat laatste is belangrijk om speculatie te voorkomen.

Verordening geeft gemeente slagkracht

Het gemeentelijk woonbeleid kan sturing geven op aard en aantal van nieuw te bouwen sociale koop- en huurwoningen. Het idee van het college van Hilversum dat je invloed beperkt is, is dus niet juist. Alleen moet er dan wel een “Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Hilversum” zijn. Een dergelijke verordening geeft de wettelijk vereiste basis om het gemeentelijk woonbeleid over nieuw te bouwen sociale koop- en huurwoningen toe te kunnen passen in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen. Een verordening doelgroepen definieert doelgroepen, inkomenscriteria en de duur van de beschikbaarheid van sociale woningbouw voor de doelgroep.

Eisen aan projectontwikkelaar

Als wij in de gemeente Hilversum een doelgroepenverordening zouden hebben, kunnen we bijvoorbeeld eisen (hoeveel sociale huur, -koop en of middenhuur) stellen aan de ontwikkelaar voor het plan aan de Kapelstraat. Pas dan heb je grip op de woningopgave.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk