Geluidsbelasting vliegverkeer vormt gezondheidsrisico

Door Privé: Femke van Drooge op 21 januari 2019

College moet standpunt innemen tegen uitbreiding Schiphol

Meer dan de helft van Hilversum ervaart een geluidsbelasting van vliegverkeer die buiten de ‘gezonde’ norm valt. Dat blijkt uit onderzoek van ons commissielid Jos Oude Elferink. Jos heeft de geluidsbelastingcijfers van Hilversum naast die van de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie gelegd en trekt daaruit deze conclusie.

Wij hebben daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld. Wij hopen dat GroenLinks-wethouder Jan Kastje, die het onderwerp zelf als raadslid al eerder had aangekaart, een stevig geluid uit Hilversum zal laten horen in het overleg rond de uitbreiding van Schiphol.

Chronische stress

In oktober vorig jaar kwam er een rapport uit van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Hierin worden nieuwe normen gesteld voor geluidsbelasting van treinverkeer, autoverkeer en vliegverkeer. De afbeelding van www.bezoekbas.nl hierboven geeft de contouren aan van het gebied waar het geluidsniveau door vliegverkeer minimaal 46 dB(A) Lden bedraagt.

Voor vliegverkeer gaf het WHO het advies om zoveel mogelijk onder de 45 dB(A) Lden te blijven. Bij geluidsbelasting die hoger ligt, lopen bewoners op de lange termijn gezondheidsrisico’s, van chronische stress tot zelfs hart- en vaatziekten.

Het groene vlak is de geluidscontour dat boven de 46 dB(A) Lden valt van vliegverkeer. Het beslaat meer dan de helft van het bebouwde deel van Hilversum. De Wereld Gezondheidsorganisatie stelt dat geluidsbelasting boven de 45 dB(A) Lden schadelijk is voor de gezondheid.

 


Uitbreiding Schiphol

De gemeente Hilversum is vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol als onderdeel van het ‘regiocluster’ Almere, Gooi en Vechtstreek. De omgevingsraad is momenteel in druk overleg over de toekomstige uitbreidingen van Schiphol. In december gaf de omgevingsraad daarbij aan meer tijd nodig te hebben voor een advies, omdat de verschillende partijen het niet eens kunnen worden. Het is niet duidelijk welk standpunt Hilversum of het regiocluster tot nu toe heeft ingenomen.

College moet standpunt innemen en uitdragen

Wij hopen dat het college, met nieuwe coalitiepartner GroenLinks, deze stellingen wil onderschrijven. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente actief actie onderneemt om de geluidbelasting van de Hilversummers omlaag te brengen. Jan Kastje was als raadslid altijd het meest uitgesproken over dit punt. We hebben er alle vertrouwen in dat hij dit ook als wethouder met verve zal oppakken!

Download de schriftelijke vragen van de PvdA >

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge