Op weg naar beter OV in de Gooi en Vechtstreek

26 januari 2019

In 2021 start er een nieuwe periode voor het Openbaar Vervoer in Hilversum. De Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het inkopen van goed openbaar vervoer voor de hele provincie, dus ook voor de regio Gooi en Vechtstreek. Lars Voskuil heeft samen met de fracties uit de hele regio een visie opgesteld voor kwalitatief en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

Samenvatting

  1. Goed en betaalbaar OV voor iedereen, zo ingericht dat het een echt werkbaar alternatief voor de auto is en een bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelen.
  2. Een mix van verschillende vervoersvormen maakt het mogelijk dat het OV-systeem aansluit bij de echte vraag uit de lokale samenleving.
  3. De eerste en de laatste kilometer kunnen niet alleen worden ingericht voor wie zelfredzaam en mobiel is. De poort tot het OV-systeem moet voor iedereen open staan.
  4. Goede reizigersinformatie en het aanbieden van alternatieven zijn essentieel voor optimaal OV gebruik.
  5. Beter en aantrekkelijk OV kan een echt alternatief zijn voor de auto en daarmee de uitstoot terugdringen en de files tegengaan. Het positieve effect op de klimaatdoelen moet worden meegewogen in het beschikbaar te stellen budget. Rekeningrijden verdient steun, de opbrengst kan naar goed, fijnmazig en betaalbaar OV.
  6. Goede voorzieningen bij (NS-)stations, P&R plaatsen en haltes helpen het OV aantrekkelijk te maken.
  7. Buurtbussen die dankzij vrijwilligers kunnen rijden omdat er vraag naar is, kunnen ook rijden als deze vrijwilligers wel een reële vergoeding krijgen voor het werk dat zij doen. Echt loon voor echt werk, vrijwilligersinzet is geen stelpost voor een te krap budget.
  8. Goed OV gaat hand in hand met goed werkgeverschap.

Lars Voskuil is fractielid van de PvdA Noord-Holland en nr. 2 op de lijst voor de komende verkiezingen op 20 maart 2019.

Download hier het visiedocument “Op weg naar beter OV in de Gooi- en Vechtstreek” >