13 september 2016

Is het sociaal plein wel in control?

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]


Het politieke seizoen is weer begonnen. Na een rustige zomer kan de Gemeenteraad van Hilversum weer aan de slag. D66-wethouder van der Want verraste ons met een wethoudersbrief waarin een verbeterplan werd aangekondigd voor het Sociaal Plein. De brief geeft in zoveel bewoordingen aan dat de dienstverlening bij het Sociaal Plein flink te wensen overlaat. Voor de PvdA is dit onacceptabel, omdat de allerzwaksten in Hilversum hierdoor getroffen worden.

Bevestiging van vermoeden

De PvdA krijgt al langere tijd signalen van burgers dat de dienstverlening bij het Sociaal Plein flink te wensen overlaat. Zo bedraagt de wachttijd minimaal een aantal weken en worden persoonlijke problemen in een open kantoorruimte besproken. Voor ons is dit absoluut geen wenselijke situatie, omdat de meest kwetsbaren in onze samenleving juist snel hulp moeten krijgen. Ons PvdA-ombudsteam krijgt geregeld signalen binnen van mensen die vast lopen bij het Sociaal Plein, terwijl deze instantie juist als toegangspoort naar verdere hulpverlening moet fungeren.

Wij dragen graag ons steentje bij
Voor de PvdA is het onacceptabel dat de meest kwetsbaren in onze samenleving niet snel en doelgericht de hulp krijgen die zij nodig hebben. Om de problemen bij het Sociaal Plein op te lossen, is het van belang dat de Hilversummer weet wat er speelt. Daarom heb ik artikel 41 vragen gesteld, waarin ik alle feiten rondom de vermeende problematiek bij het Sociaal Plein boven tafel wil krijgen. Op deze wijze wil de PvdA inzicht creëren in de problematiek en op constructieve wijze bijdragen aan een snelle en efficiënte oplossing. Wij gaan er dan ook vanuit dat het college ons hierin welwillend tegemoet treedt.

De gestelde vragen

De PvdA-fractie stelde de volgende vragen:

1. U stelt dat binnen sommige teams structurele capaciteitsproblemen zijn en dat de werkdruk als zeer hoog wordt ervaren. Om welke teams gaat het en waar ziet de werkdruk exact op?

2. In hoeverre lopen de werkvoorraden momenteel op en in hoeverre is de burger daar exact de dupe van? (met het woord “exact” wordt gevraagd om een op cijfermatige uiteenzetting)

3. Uit hoeveel FTE bestaan de teams met capaciteitsproblemen momenteel en hoeveel FTE denkt u nodig te hebben om deze capaciteitsproblemen te verhelpen?

4. Hoeveel tijd wordt er nu gemiddeld per casus besteed aan administratieve handelingen?

5. Hoeveel mensen bezoeken het Sociaal Plein momenteel en welke verdeling in problemen (onderwerpen, complex/niet complex) valt daarbij te maken? Uit welke gegevens blijkt dat steeds meer mensen het Sociaal Plein weten te vinden?

6. Bestaat er binnen uw organisatie een papieren probleemanalyse en bent u bereid om dit bij de beantwoording van deze vragen te delen met de gemeenteraad?

Daarnaast hebben wij na enig veldwerk signalen opgevangen die leiden tot de volgende vragen:

7. Wat is het aannamebeleid van de Gemeente Hilversum m.b.t. de mensen die aan het werk zijn binnen het Sociaal Plein? Hoe staat het met de kennis en expertise van deze mensen en op welke wijze wordt dit getoetst?

8. Kunt u cijfermatig aangeven wat het ziekteverzuim is van de mensen die werkzaam zijn voor het Sociaal Plein? Gelieve daarbij cijfers aan te geven van het afgelopen jaar.

9. Kunt u cijfermatig aangeven hoeveel de overhead momenteel bedraagt voor de teams van het Sociaal Plein?

10. Inmiddels hebben wij begrepen dat het contact met burgers plaatsvindt in een open kantoorruimte, waardoor burgers van elkaar kunnen horen wat er gezegd wordt. Klopt dit en zoja, bent u het met ons eens dat dit niet wenselijk is, temeer omdat de privacy van de burger in dit geval centraal staat?

11. Klopt het dat de afhandelingstermijnen van een zaak bij het Sociaal Plein verlengd is van 6 naar 10 weken? Zoja, op welke wijze streeft de Gemeente Hilversum ernaar een zaak zo spoedig mogelijk af te handelen?