18 mei 2013

Wethouder Jan Rensen (PvdA) maakt nieuw armoedebeleid

PvdA wethouder Jan Rensen (sociale zaken) heeft een nieuw armoedebeleid gemaakt, onder de noemer “kansen creëren, kansen pakken”. De aanleiding hiervoor was dat de gemeenteraad samen met wethouder Rensen maatschappelijke aandacht en bezorgdheid hebben voor Hilversummers die moeten rondkomen van een heel laag inkomen en nu ook te maken krijgen met een nog grotere achteruitgang in koopkracht door bezuinigingen en belastingmaatregelen.

De nota is samen gemaakt

Uniek aan deze nota is, dat hij niet is gemaakt door een paar ambtenaren die in grote afzondering op het grote gele raadhuis de nota hebben ontworpen, maar juist de samenwerking is gezocht met mensen die zelf kunnen vertellen over hun ervaring hoe het is om te leven met een laag inkomen. Ook zijn alle betrokken hulpverlenende instanties en particuliere “hulpverleners” gevraagd mee te doen. Ook mocht iedereen inhoudelijk reageren op beleid en de conceptteksten. De nieuwe armoedenota is dus door iedereen gemaakt en nadrukkelijk niet een solistisch project van de wethouder of zijn afdeling sociale zaken!

Vooral gezinnen met kinderen hebben het financieel zwaar

In Hilversum moeten naar schatting zo’n 3.400 tot 3.800 huishoudens (van in totaal ruim 40.000 huishoudens) rondkomen van een minimum inkomen. Vooral gezinnen met oudere kinderen hebben het financieel moeilijk.

Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over niet mee kunnen doen: geen werk hebben, weinig sociale contacten of een slechte gezondheid. Armoede veroorzaakt dagelijkse zorgen: kan ik de vaste lasten betalen, houd ik voldoende geld over om eten en kleding te kopen en misschien nog om een hobby te hebben? Kan ik mijn kinderen wel geven wat ze nodig hebben?
In Hilversum groeien naar schatting 1200 kinderen op in armoede. De gemeente heeft verschillende regelingen om deze kinderen tegemoet te komen, zoals een jeugdsportfonds, een regeling om deel te kunnen nemen aan culturele en recreatieve activiteiten en een LeerWerkLoket waar jongeren begeleid worden naar een baan, een leerwerkbaan of een stage.

Gemeente heeft minima-effectenrapportage laten uitvoeren

Vorig jaar heeft het Nibud een minima-effectenrapportage uitgevoerd. Bij diverse gemeenten is in deze rapportage bekeken wat de invloed van gemeentelijke maatregelen is op de financiële positie van inwoners met een laag inkomen. In vergelijking met andere gemeenten scoort Hilversum gemiddeld voldoende in de rapportage. Hilversum is uniek met de regeling bijzondere bijstand gebruiksgoederen. Bijna de gehele doelgroep maakt gebruik van deze regeling en de bedragen zijn in vergelijking met andere gemeenten hoog.

Wat staat er in de nieuwe nota?

“Er is een nieuwe nota armoedebeleid opgesteld om armoede in Hilversum aan te pakken. Deze nota gaat over kansen: kansen om aan het werk te komen, kansen om gebruik te maken van alle voorzieningen die er zijn, kansen om een goed bestaan te hebben, om mee te kunnen doen met de maatschappij ook al heb je weinig geld. Kansen die mensen voor zichzelf kunnen creëren en waar de maatschappelijke instellingen en de gemeente Hilversum bij kunnen ondersteunen,” aldus wethouder Sociale Zaken Jan Rensen.

De nota is tot stand gekomen door gesprekken te voeren met mensen die rondkomen van een minimum inkomen en professionals die met armoede te maken hebben. Ook zijn diverse onderzoeken geraadpleegd. De gemeente Hilversum gaat het huidige voorzieningenpakket voor mensen met een minimum inkomen intensiveren of uitbreiden.

Een paar voorbeelden:

  • Het Werkplein (Sociale Zaken en het UWV Werkbedrijf) blijft zich inzetten om inwoners aan het werk te helpen of om werkervaring op te doen.
  • Er wordt een sociale kaart ingevoerd (een website met alle informatie over instanties en hulpverlening).
  • Er komt een inkomenskaart met een overzicht van alle financiële regelingen.
  • Vooral gezinnen met kinderen hebben maandelijks een financieel tekort. Daarom gaat de afdeling Sociale Zaken onderzoeken hoe deze gezinnen via bijzondere bijstand meer ondersteund kunnen worden.
  • Er wordt meer aandacht geschonken aan schuldhulpverlening.
  • Er wordt flink geïnvesteerd in de aanpak jeugdwerkloosheid.

Geen Hilversummers in een isolement!

De Partij van de Arbeid is heel blij met deze armoedenota. Wij hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat Hilversummers in een maatschappelijk of financieel isolement belanden. Dit kan doordat mensen werkeloos worden, maar ook omdat ze geen geld meer hebben om maatschappelijk actief te blijven. Een kind op een sportclub, een boek lenen bij de bibliotheek, het zijn simpele dingen voor u misschien, maar het moet in onze ogen wel voor alle Hilversummers beschikbaar blijven, arm of rijk!