2 december 2015

Wethouder licht gemeenteraad in omtrent winterregeling daklozen

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Play”]

De donkere dagen voor kerst staan voor de deur, ook is de meteorologische winter begonnen. Tijd dus om ook de winterregeling voor de daklozen te starten in Hilversum. De Partij van de Arbeid wil dat niemand in Hilversum op straat moet slapen, iedereen die dat nodig heeft moet onderdak geboden worden. Wij vinden het belangrijk dat ook de gemeente Hilversum voor deze beleidslijn kiest

De informatiebrief van de wethouder aan de gemeenteraad


Geachte leden van de Raad,

Als centrumgemeente heeft Hilversum de taak daklozen goed op te vangen. De oorzaken van dakloosheid zijn verschillend en daklozen hebben verschillende behoeften aan ondersteuning. Als gemeente trachten wij daarin zo goed mogelijk te voorzien. Naast maatschappelijke opvang zoeken wij naar mogelijkheden ter verbetering voor ieder van hen. Hierbij geld dat ik er naar streef dat niemand tussen wal en schip terecht komt. Daklozen spreken we ook aan, om hun problematiek aan te pakken. Ondersteuning is niet vrijblijvend. Het bieden van bed, bad en brood is dan ook geen doel op zich, zeker niet omdat opvang een dure voorziening is. We willen onze inwoners graag een beter perspectief bieden.

Ook deze winter willen wij ieder die dat nodig heeft onderdak bieden. Wij denken ook dat dat gaat lukken. In de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden van opvang uitgebreid. Bij de opvang voldoen wij aan de landelijke regelgeving.

Vanaf het begin van dit jaar werkt RIBW Gooi en Vechtstreek voor de maatschappelijke opvang vanuit één locatie met 32 plekken, het pand van de Cocon. Hierbij geldt dat daklozen die een traject willen volgen voor de duur van dat traject gebruik kunnen maken van de opvang. Gedurende die periode wordt in samenwerking met het Sociaal Plein een plan opgesteld en uitgevoerd. Momenteel zijn er ca 20 personen gestart met een traject. Sommigen van hen staan aan het begin van een traject, terwijl anderen wachten op een passende plek in een voorziening of een eigen kamer of woning.

Personen die niet open staan voor een traject kunnen minimaal 10 nachten per maand gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Voorwaarde is wel dat zij voldoen aan de richtlijnen van de landelijke toegankelijkheid. Personen die niet aan die richtlijnen voldoen, worden warm overgedragen naar de regio waar zij wel aan de richtlijnen voldoen.

Er is ook een groep van ca 20 zorgmijdende daklozen met een duidelijk behoefte aan zorg en ondersteuning. De maatschappelijke opvang monitort hun situatie binnen het Veiligheidshuis in samenwerking met partners als GGZ Centraal, Jellinek, politie en ons Sociaal Plein. Tot nu toe is het niet gelukt met hen tot een verbeteraanpak met hen te komen. Wel bestaat een behoefte aan alternatieve huisvestingsvormen. Op dit moment onderzoeken wij de verschillende opties.

Aan het einde van de winter 2014-2015 was het zeer druk in de maatschappelijke opvang. Samen met RIBW heb ik mij ingespannen om de uitstroom te versterken en extra capaciteit aan alternatieve locaties te creëren. Dat heeft ertoe geleid dat sinds de vorige winter, ca 40 personen vanuit de opvang zijn uitgestroomd naar bijvoorbeeld een eigen woning of kamer. Daarnaast zijn er op verschillende locaties 24 alternatieve wooneenheden gecreëerd. Als gevolg hiervan is de afgelopen maanden geen dakloze meer geweigerd in de maatschappelijke opvang.

Jaarlijks maakt gemeente Hilversum met RIBW Gooi en Vechtstreek en andere partners als GGZ Centraal, Jellinek en de politie afspraken over de winterregeling van de daklozenopvang. Graag informeer ik u over de afspraken zoals die zijn gemaakt voor de komende winter.

Voor de winter 2015-2016 zal de Cocon de landelijke richtlijnen (van de Federatie opvang, VNG en Ministerie) rondom de winterregeling volgen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek van de GGD en nemen de gezondheidsrisico’s voor daklozen als uitgangspunt.

De winterregeling kent twee fasen:

Kenmerken fase 1:

 • De temperatuurverwachting voor de komende 3 nachten is beneden de min één graad Celsius of de gevoelstemperatuur is onder min 5 graden Celsius;
 • De capaciteit maatschappelijke opvang wordt vergroot van 32 plekken naar 46 plekken;
 • Schrijnende gevallen vangt de maatschappelijke opvang (zoals altijd) wel op. Voor daklozen die geschorst zijn bij de Cocon én ernstige gezondheidsproblemen hebben, worden maatwerkoplossingen gevonden;
 • Geschorste mensen vangt de maatschappelijke opvang (in beginsel) niet op in deze fase;
 • RIBW Gooi en Vechtstreek en haar partners -waaronder onze BOA’s en de politie- zijn extra alert op gezondheidsproblemen en zorgt voor maatwerkoplossingen.

Kenmerken fase 2:

 • De temperatuur is beneden min 5 graden Celsius of gevoelstemperatuur beneden min 10 Celsius;
 • Vanwege gevaren voor de gezondheid mag niemand noodgedwongen op straat blijven;
 • De openingstijden van de Cocon en de Wording worden uitgebreid;
 • De capaciteit maatschappelijke opvang wordt vergroot van 32 plekken naar 46 plekken en indien nodig worden maximaal 5 extra veldbedden ingezet, waarmee de maximale capaciteit van 51 wordt bereikt;
 • Daklozen die geschorst zijn bij de Cocon worden bij onder andere GGZ Centraal ondergebracht. Hier zijn ook extra bedden beschikbaar als de capaciteit in de Cocon niet voldoende is;
 • De BOA’s en de politie zijn extra alert, voorkomen dat mensen buiten slapen en regelen zo nodig vervoer.

In motie M15/48 heeft u mij gevraagd om voor al onze inwoners met een daklozenuitkering een plan op te stellen. Inmiddels is hiervan ambtelijke de eerste inventarisatie afgerond. Daaruit is naar voren gekomen dat ca 135 personen een daklozenuitkering hebben. Van hen hebben bijna 70 personen een plan dat breder is dan alleen de uitkering, denk hierbij aan bijvoorbeeld een indicatie voor begeleiding. Naast de 20 eerder genoemde zorgmijders, resteert er nu nog een groep van bijna 50 personen waarbij gemeente Hilversum nog niet betrokken is bij plannen. De komende periode richten we ons op deze groep om direct of via onze maatschappelijke partners met hen in contact te komen om een plan te maken. Deze plannen zullen conform uw motie de komende maanden uitgewerkt worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Eric van der Want

Wethouder Zorg