11 mei 2013

PvdA positief over regionale actie tegen jeugdwerkloosheid

De crisis die ons momenteel treft, heeft een uitermate negatieve kant, vele gezinnen verliezen hun werk, maar ook bij jongeren is het percentage wat zonder werk zit enorm! Geen werk hebben is een van de heftigste zaken die mensen kunnen treffen, zowel in maatschappelijke zelfstandigheid als in financiële onafhankelijkheid. Daarom is elke actie tegen werkloosheid, maar vooral tegen jeugdwerkloosheid, te prijzen! De regio Gooi en Vechtstreek komt nu gezamenlijk (!) in actie.

Samenwerken in de regio tegen jeugdwerkloosheid

De regio Gooi en Vechtstreek komt in actie tegen de oplopende jeugdwerkeloosheid in de regio. Cijfers van het UWV laten in maart 2013 een forse stijging zien van de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar in de Gooi en Vechtstreek. Daarom slaan de regiogemeenten samen met het UWV, opleidingsorganisaties, ondernemers en onderwijs de handen ineen om de jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden. Hilversum is hierbij de coördinerende gemeente. De PvdA is positief dat in de regio men de handen ineen slaat. Juist op deze wijze kun je laten zien dat regionaal samenwerken ook inhoud kan hebben en niet alleen maar een uit de hand gelopen spelletje Risk is. Er zijn in deze samenwerking twee experimenten van start gegaan.

De twee experimenten die van start zijn gegaan, zijn om voortijdig schoolverlaten beter te voorkomen en jeugdwerkloosheid bij jongeren tot 27 jaar te bestrijden. Ook de samenwerking tussen alle partijen die met jongeren, onderwijs en arbeid te maken hebben, wordt geïntensiveerd. De experimenten en intensievere aanpak maken onderdeel uit van een groter plan tegen jeugdwerkloosheid dat momenteel door de partijen opgesteld wordt.

Wat zijn de twee experimenten exact?

Bij de twee experimenten werken de regiogemeenten, scholen, brancheorganisaties en zorgpartijen samen.

Experiment 1: Jongeren die geen startkwalificatie hebben en die momenteel een ww- of wwb- uitkering hebben, worden actief benaderd en begeleid naar werk, onderwijs en/of zorg.

Experiment 2: Schoolverlaters van 18 jaar en ouder zonder startkwalificatie binnen de regio, worden beter geholpen door hen steun te bieden vanuit meerdere invalshoeken. Geconstateerd is dat jonge schoolverlaters die in de ww en wwb zitten vaak meerdere problemen hebben, zoals schulden, woonproblemen, geestelijke gezondheidsproblemen etc. Die jongeren hebben passende ondersteuning nodig.

Convenant aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2015

“Alle acties tegen jeugdwerkloosheid worden gebundeld in een actieplan. Bovendien ondertekenen de betrokken partijen op woensdag 26 juni een convenant om zo gezamenlijk de krachten te bundelen om de jeugdwerkloosheid in de regio terug te dringen,” aldus de Hilversumse wethouders jeugdzaken (Erik Boog) en sociale zaken (Jan Rensen).

Zet politiek in op werk, de stoeptegels liggen al recht genoeg!

Op 13 mei organiseert minister Asscher een bijeenkomst voor bestuurders uit het land om de integrale aanpak voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid gezamenlijk op te pakken. Wethouder Erik Boog zal namens de regio hierbij aanwezig zijn en de plannen voor de regio toelichten. De regio zal extra middelen vanuit het rijk ontvangen om de acties te financieren. De PvdA pleit al jaren voor het op de agenda zetten van het onderwerp Werk, de aandacht voor werkgelegenheid, werkloosheid en het voorkomen hiervan moet in onze topprioriteit hebben in Hilversum en onze regio. De stoeptegels liggen al recht genoeg! Collega politici, tijd voor echte actie over onderwerpen die Hilversummers elke dag treffen!