7 januari 2015

Ascensio, zorg is gestaakt, maar de panden zijn nog niet leeg

De PvdA volgt de ontwikkelingen rondom Ascensio zorg op de voet. De PvdA is heel tevreden dat burgemeester Broertjes er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Ascensio haar zorgtaken staakt, maar ook dat de huisvesting van clienten en/of ex clienten onder leiding van Ascensio gestaakt wordt. Het is verbijsterend hoeveel inzet het kost in Nederland om dergelijke wantoestanden in de zorg een halt toe te roepen!

Verklaring van burgemeester Broertjes:

Aan de leden van de gemeenteraad, fractiemedewerkers en collegeleden c.c. Afdelingshoofden c.c. Pers

Zoals bekend heeft de staatssecretaris van VWS bepaald dat Ascensio Zorg te Hilversum in december de zorg moest staken. Ook moest Ascensio alle cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder. Ascensio bood begeleid wonen en dagbesteding aan jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een psychiatrische aandoening, ontwikkelingsachterstand en/of een lichte verstandelijke beperking. Sinds de maatregel van de staatssecretaris zijn Achmea, diverse professionele zorgverleners en de gemeente met elkaar in gesprek om afspraken op maat te maken voor deze kwetsbare doelgroep. Daarbij is het lastig gebleken om in contact te komen met de doelgroep en hen te overtuigen van de noodzaak om over te stappen naar een andere zorgverlener. Feit is dat Ascensio geen geld meer krijgt en een verbod heeft voor het verlenen van zorg. Hetzelfde geldt voor een andere BV, namelijk Infinitus. IGZ heeft wederom onderzocht of er toch nog zorgbehoevende mensen zijn die nog zorg krijgen van Ascensio en ook in de panden die Ascensio huurt, verblijven. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort openbaar gemaakt.

Dit is de huidige stand van zaken. Het grootste gedeelte van het cliëntenbestand valt onder verantwoordelijkheid van Achmea. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Achmea is samen met andere zorgverleners druk om contact te leggen met deze groep mensen en hen te begeleiden naar andere zorgverleners. Dertien ex-cliënten van Ascensio vallen per 1 januari onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, omdat ze een psychiatrische aandoening hebben. Een deel van deze mensen krijgt thans zorg van andere gecontracteerde zorgverleners, waarvan enkele buiten de panden van Ascensio. Het grootste gedeelte woont echter nog steeds in de panden waar Ascensio zorg verleende. Naast een PGB hebben veel van deze mensen een WAJONG uitkering. Daarmee betalen ze de kosten voor huisvesting en levensonderhoud. Verder gaat onze zorg uit naar de leefomstandigheden in de panden. De Inspectie constateerde al een fors achterstallig onderhoud van de gebouwen. De woonomstandigheden en de hygiëne laten te wensen over. Ook op dit punt wordt actie ondernomen. Over de uitkomsten verwacht ik u binnenkort te informeren.

Hoogachtend,

de burgemeester van Hilversum

P.I. Broertjes.