17 februari 2015

Een stapje dichterbij de oplossing voor het KRO-eiland

Onlangs mochten de leden van de commissie Ruimte met Wethouder Van Vroonhoven op excursie naar het KRO-eiland. Hier werd een rondleiding gegeven waaruit duidelijk werd dat de staat waarin het KRO-eiland verkeerd dringend aktie behoeft. Ook werd er een presentatie gegeven door de projectontwikkelaar waarin de nieuwe plannen voor het KRO-eiland gepresenteerd werden.

PvdA Hilversum wil graag een goede oplossing voor dit historisch monument, wat toch als één van de iconen van de verzuiling gezien mag worden. Een belangrijk hoofdstuk uit onze Nederlandse geschiedenis. Blij waren wij met het zien dat de projectontwikkelaar duidelijk naar de wensen van bewoners en erfgoedvereningingen heeft geluisterd en sterk tegemoet is gekomen in de bezwaren. Er werd een plan gepresenteerd wat eer probeert te doen aan de historische waarde en waarbij de woningdruk sterk is verminderd ten opzichte van eerdere plannen. Wij vinden het erg belangrijk dat dit soort plannen uitgevoerd worden in een goede afstemming met de bewoners.

Nu is er ook een reactie van de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ , de Stichting Hilversum, Pas Op!, de Stichting het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Heemschut op de planvorming voor het KRO-eiland. Duidelijk is dat we er nog niet helemaal zijn. Er is echter weer een goede stap gezet in het komen tot overeenstemming. Wij wensen Wethouder van Vroonhoven veel succes in het bijelkaar brengen van de partijen in deze laatste afstemmingspunten. Hopelijk kan er dan snel overgegaan worden tot restauratie en verbouwing van dit authentieke Hilversumse monument.

Hieronder leest u de reactie op planvorming.

KRO-EILAND

9 februari 2015

Reactie van de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ , de Stichting Hilversum, Pas Op!, de Stichting het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Heemschut op de planvorming voor het KRO-eiland.

Genoemde organisaties zijn net als alle andere betrokkenen van mening dat het van groot belang is dat het KRO-eiland na jaren van leegstand en verval een passende nieuwe invulling krijgt.

De erfgoedorganisaties hebben daarbij waardering voor de langjarige en niet aflatende inspanningen van de ontwikkelaar van het bouwplan.

Het KRO-eiland is een unieke cultuur-historische locatie in Hilversum. Een dergelijke locatie verdient een op alle plandonderdelen uitmuntend ontwerp. Afgelopen week bleek dat een aantal politieke partijen, de D66 voorop, enthousiast zijn over het huidige bouwplan.

De erfgoedorganisaties zijn echter, net als de Bewonersvereniging Julianalaan, van mening, dat het huidige plan voor het KRO-eiland nog steeds een aantal essentiële knelpunten kent. Knelpunten, die al eerder naar voren werden gebracht:

– de dichtheid in het algemeen,

– sloop en herbouw van de studio,

– sloop van de dubbele villa aan de Julianalaan,

– de afmetingen van de nieuwe “villa’s” aan de Julianalaan,

De dichtheid
Ook bij het huidige plan is in onze ogen het kernprobleem het overladen programma.

Dit heeft uiteraard alles met de financiële haalbaarheid te maken. Onduidelijk is waar de grens ligt voor de haalbaarheid. Het heeft er alle schijn van,dat het überhaupt onmogelijk is om het aantal appartementen substantieel te verlagen. Dit baart ons ernstig zorgen.

Voor ons is het volstrekt duidelijk, dat het aantal appartementen drastisch naar beneden moet worden bijgesteld, wil er een voor ons acceptabel plan komen. Als dat niet gebeurt blijft het rommelen in de marge.

Sloop en herbouw studio
Sloop en herbouw van de studio, onderdeel van het rijksmonument, liggen zeer gevoelig. Hoewel er in de loop van de jaren de nodige aanpassingen zijn gepleegd, gaat het om een markant gedeelte van het complex, waaraan bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke functie van het gehele complex is af te lezen. Dit aspect mag wat ons betreft onder geen beding verloren gaan.

Met een rijksmonument of onderdelen daarvan mag nooit lichtvaardig omgesprongen worden. Naar onze mening dient de ontwikkelaar zich tot het uiterste in te spannen om de studio te behouden.

Als onverhoopt sloop en herbouw de enige mogelijkheid zou zijn, hetgeen dan wel overtuigend aangetoond dient te worden met onafhankelijke rapportages, dienen bij herbouw de exacte vorm, de afmetingen, het materiaalgebruik en de positionering geheel overeen te stemmen met de huidige studio. Dat er openingen in de nu gesloten doos noodzakelijk zijn voor nieuwe functies, is

onvermijdelijk, maar daarbij dient naar onze mening het gesloten karakter zo veel mogelijk gerespecteerd te worden.

Julianalaan: sloop van de dubbele villa, afmetingen van de nieuwe “villa’s”
Onze organisaties hebben enkele jaren geleden een aanvraag ingediend om de dubbele villa aan de Julianalaan naar ontwerp van J.H.Slot op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het moge duidelijk zijn, dat sloop van deze villa voor ons nog steeds een moeilijk punt is. De vervanging door twee appartementengebouwen is voor ons ronduit onacceptabel: de “korrelgrootte” van deze twee bouwvolumes is naar onze mening op deze plek veel te groot. De overgang van de bouwvolumes met een bouwdiepte van 24 meter naar de bestaande villa’s in de Julianalaan is te groot, ondanks de ontwerpinspanningen die op het niveau van de voorgevel zijn gepleegd.

Nieuwbouw aan de Emmastraat.
Op de hoek Emmastraat- Koningsstraat stond ooit een markant volume. De meest recente beelden van het ontwerp tonen op deze hoek een fors volume. Hoewel wij als erfgoedverenigingen niet op de stoel van de welstandscommissie willen gaan zitten, zijn wij van mening dat het ontwerp in het algemeen en de volumeopbouw in het bijzonder op deze plek zorgvuldiger moeten. Een suggestie is wat ons betreft de aanpak van de jaren vijftig uitbreiding van het KRO-complex en de aansluitende nieuwbouw aan de zijde van de Julianalaan. De nieuwbouw sluit zorgvuldig aan in volume en stijl.

Samenvattend kunnen we –net als in oktober 2014- zeggen, dat al onze kritiekpunten in meer of mindere mate verband houden met het overladen programma. Wij zijn van mening, dat niet alleen de monumentale plandelen gerespecteerd dienen te worden, maar dat ook de context van het KRO-complex in de planvorming een rol dient te spelen.

De Hilversumse Historische Kring ’Albertus Perk’, Hilversum, Pas Op!, het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Heemschut hopen, dat bovenstaande kritiekpunten een bijdrage vormen om tot een prachtig plan te komen voor het KRO-eiland. Hilversum verdient niet minder.