20 september 2015

Waarom Anna’s Hoeve afsluiten als dat helemaal niet hoeft?

Op 7 januari heeft de raad ingestemd met de inrichtingsvisie voor Anna’s Hoeve. De voorkeur is uitgesproken voor variant 2. Hierbij wordt de weg over Anna’s Hoeve verlegd. Ook wordt een groot deel van Anna’s Hoeve ontoegankelijk voor bezoekers.

Daarnaast is Amendement A 15/05 van het CDA, de VVD, de SP en D66 aangenomen. Een amendement van de coalitie nog wel:

“Alvorens daadwerkelijk  over te gaan tot aanleg en het afsluiten van gebieden  en wandelpaden  in het gebied Anna’s Hoeve zal er nader onderzoek  gedaan  worden naar de afweging tussen natuurbescherming  en recreatiemogelijkheden.  Hierbij zal de nadruk op maximale recreatiemogelijkheden liggen.”

Op 9 september heeft wethouder Voorink een informatiebrief gestuurd waarin hij de conclusies van het nadere onderzoek deelt. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Waardenburg. De vraag die dit aanvullende onderzoek doet rijzen is of hiermee voldaan is aan het verzoek in het  amendement.

Nog steeds geen goede tellingen
Een belangrijk twistpunt in de discussie betrof de juistheid van de bezoekersaantallen die Alterra had gebruikt voor haar berekening. De hoge bezoekersaantallen waren een belangrijke reden om voor deze variant te kiezen. In de second opinion zegt bureau Waardenburg hierover:

De uitkomsten van het recreatiemodel MANSOOR lijken valide. … ln hoeverre twee tellingen voldoende zijn voor een correcte kalibratie van het model valt buiten onze expertise.”

 Er is acht maanden gewacht op een second opinion. Voor de beoordeling van de telling is helaas alleen een vergelijking gemaakt met ander onderzoek. De second opinion was sterker geweest als de telling opnieuw uitgevoerd was. Met een frequentie die betrouwbaar is.

En geen goede afweging tussen natuur- en recreatiebelang
Het amendement vraagt om onderzoek naar maximale recreatiemogelijkheden. Het rapport geeft dan ook alternatieven hoe er anders kan worden omgegaan met de doelstelling:

  • Geen wandelpaden leidt tot de meest optimale situatie voor het behalen van de natuurambitie.
  • Behoud wandelpaden, honden niet toegestaan leidt tot verlaagde ambitie voor broedvogels van heide en enkele andere doelsoorten (o.a. boommarter). Voor de overige soorten blijft de functie gewaarborgd maar zal een verschuiving plaatsvinden in het activiteitenpatroon (o.a. ree).
  • Behoud wandelpaden en honden aangelijnd tijdens broedseizoen leidt tot lagere aantallen, kortere aanwezigheid en uitblijven van vestiging van bepaalde doelsoorten.

Voor onze wethouder lijkt het wonderbaarlijk genoeg een uitgemaakte zaak, de natuurdoelstelling is onaantastbaar. Maar het amendement vraagt toch om maximale recreatiemogelijkheden te onderzoeken. PvdA Hilversum zou daarom graag zien dat de wethouder ingaat op deze mogelijkheden. Zodat er een goede beoordeling is of deze aanvaardbaar zijn.

Zelfs de huidige stand van zaken is nog onduidelijk
Welke diersoorten worden nu al waargenomen? En voor welke willen we een goede leefomgeving maken? Het is opvallend dat sommige diersoorten nu ook al worden waargenomen. Terwijl de beoordeling is dat deze erg gevoelig zijn voor verstoringen in hun omgeving. Waarom zouden we dan nog extra maatregelen moeten nemen? Een duidelijk overzicht van het verwachte effect zal het in de toekomst mogelijk maken om te controleren of dat effect ook gehaald is. En als de maatregelen niet helpen, dan moeten ze ook weer ongedaan worden gemaakt.

Kies voor een zorgvuldige aanpak
Op 20 september heeft de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve en Omgeving een reactie gestuurd naar alle politieke partijen. PvdA Hilversum is erg gecharmeerd van het voorstel voor een zachte zonering. Laten we nu eerst eens kijken welke kleine maatregelen we kunnen nemen en wat het effect daarvan is. (dan moet wel duidelijk zijn wat we willen bereiken).  Als de doelstellingen worden gehaald hoeven geen extra maatregelen worden genomen. Als er extra maatregelen worden genomen en het heeft geen effect, dan moeten ze ook weer ongedaan worden gemaakt. Op deze manier wordt op een zorgvuldige wijze voor een goede balans tussen natuur en recreatie gezorgd. Wat we willen voorkomen is dat Anna’s Hoeve wordt afgesloten voor het publiek, terwijl dat niet had gehoeven.

p.s. PvdA Hilversum is en blijft tegen het verleggen van de weg over Anna’s Hoeve.