7 januari 2013

Plan Anna’s Hoeve aangepast naar wensen Hilversummers

 …en wat gaan we met de weg doen?

PvdA wethouder Jan Rensen heeft zeer aandachtig geluisterd naar de inspraakreacties van de Hilversummers en heeft het plan Anna’s Hoeve aangepast. Hele essentiële aanpassingen die vooral de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heel belangrijk vindt. Een groot probleem vraagt echter nog om een oplossing, wat gaan we met de weg door Anna’s Hoeve doen?

Laat de weg maar liggen waar hij ligt

Voordat we naar de aanpassingen in het masterplan gaan, eerst de nog op de ontwerptafel liggende problemen: dat is omlegging van de weg door Anna’s Hoeve. Deze omlegging maakt wel geen deel uit van het masterplan Anna’s Hoeve, maar van de planontwikkelingen rond de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Het is echter moeilijk allemaal los van elkaar te zien; het zijn ontwikkelingen die op dezelfde vierkante kilometer plaatsvinden. De nu ontworpen omlegging (langs de spoorlijn Hilversum naar Amersfoort vv) heeft een groot nadeel: hij eindigt nergens bij de Mussenstraat en veroorzaakt hierdoor een verkeersprobleem, of moet als tweede variant door de net aangelegde speelplek langs de Anthony Fokkerweg. Twee weinig aantrekkelijke varianten vindt de Partij van de Arbeid. “Waarom laten we de weg niet liggen waar hij nu ligt?”, denken wij als PvdA, halen we de gevaarlijke bocht nabij het A27 viaduct eruit (goed voor de verkeersveiligheid) en besparen we ons een hoop ellende.

Een scandinavisch ecoduct

Natuurlijk beseffen we dat we de huidige weg door Anna’s Hoeve niet kunnen laten liggen zonder een passage voor de dieren, maar een eenvoudig ecoduct, middels een halve cirkel van beton (een zeg maar scandinavisch ecoduct) moet toch makkelijk kunnen. Binnen de bestaande plannen komt nog een hoop zand vrij, dus op- en afritje bij elkaar schuiven met de bulldozer en klaar is het GNR! In onze ogen is dit in financieel opzicht misschien ook nog aantrekkelijker, hoeven we geen dure wegomlegging aan te leggen en zijn de Hilversummers en de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve uit de zorgen!

De bosrand langs de lieberweg blijf bestaan

Dan weer terug naar het masterplan Anna’s Hoeve, wethouder Jan Rensen (PvdA) heeft naar aanleiding van de inspraakreacties, de marktconsultatie, het marktonderzoek en de raadscommissie Ruimte het concept masterplan van Anna´s Hoeve op een aantal punten aangepast. Wethouder Jan Rensen: “Veel reacties gaan over de zuidkant van het plan, bij park Anna´s Hoeve. Een recreatie- en natuurgebied dat geliefd is bij bewoners. Hier hebben we het een en ander aangepast. We hebben de bosrand langs de Liebergerweg, in bezit van het GNR, uit het plan gehaald. En de woningen aan het park mogen maximaal drie bouwlagen hoog worden. Overigens is in het hele gebied de bouwhoogte aanzienlijk beperkt. Er is zorg uitgesproken over de extra druk op het park. Daarom gaan we onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van de komst van de nieuwe woonwijk voor natuur en milieu.”

Nog meer punten waar wethouder Jan Rensen naar de Hilversummers heeft geluisterd

Maar niet alleen de bosrand langs de Liebergerweg blijft bestaan, we zetten voor u nog enkele zeer belangrijke wijzigingen op een rij:

  • De bosrand aan de Liebergerweg is uit het plangebied gehaald. Met GNR, eigenaar van dit gebied, is afgesproken dat er een doorgang komt zodat park Anna´s Hoeve wordt verbonden met de nieuwe woonwijk.
  • De gemeente doet onderzoek naar mogelijke gevolgen van de komst van de nieuwe wijk voor natuur en milieu (mer-beoordeling).
  • Het college heeft de bouwhoogte aanzienlijk beperkt. De maximale bouwhoogte van 25 meter is teruggebracht naar 16,5 meter (vijf bouwlagen). Langs park Anna´s Hoeve is de hoogte beperkt tot drie bouwlagen of twee lagen met een kap (10,5 meter). Langs een deel van de Anthony Fokkerweg is de bouwhoogte teruggebracht tot vier bouwlagen (13,5 meter).
  • Omdat de bouwhoogte is beperkt, is het maximale aantal woningen dat gebouwd zou kunnen worden 650.
  • De grond in Anna´s Hoeve is verontreinigd. Om te voorkomen dat stukken verontreinigde grond blijven liggen, kiest het college ervoor het hele gebied te saneren. Hiervoor moeten de bomen in het plangebied gekapt worden. In de nieuwe wijk plant de gemeente een groot aantal nieuwe bomen.
  • Er is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hierin staan regels over de situering van de bebouwing op de bouwvelden, de groene erfafscheiding en het kleurpalet met rustige en terughoudende kleuren.
  • Parkeren gebeurt aan de ontsluitingsweg. De zorg is geuit dat de uitstraling daardoor niet groen genoeg zou zijn. Het profiel van de ontsluitingsweg is aangepast en heeft een groenere uitstraling gekregen door extra bomen en bermen met struiken.
  • Duurzaamheid is belangrijk voor Anna´s Hoeve. De opzet van het plan is flexibel, toekomstbestendig en stimuleert sociale duurzaamheid. Door de kleine schaal van de bouwvelden stimuleert het plan (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast wordt de openbare ruimte duurzaam ingericht, bijvoorbeeld gebakken klinkers, led-verlichting en oplaadpalen voor elektrische auto´s. De groene as wordt ingericht als ecologische verbindingszone. De juridische mogelijkheden voor de gemeente om duurzaamheidseisen te stellen voor de bouwvelden, bovenop het bouwbesluit, zijn beperkt. De gemeente zal duurzaam bouwen zoveel mogelijk stimuleren. Ook wordt voorgesteld de mogelijkheid van een subsidieregeling nader te onderzoeken.

Hoe nu verder in 2013?

Verkoop bouwvelden
Het masterplan wordt in februari 2013 in de raadscommissie besproken, waarna de raad in maart 2013 een besluit neemt. Als de raad het masterplan vaststelt, is het streven medio 2013 te starten met de verkoop van de bouwvelden. De bouwvelden worden in vijf fasen uitgegeven. Door de opzet van het masterplan hebben particulieren, groepen particulieren, kleine en grote ontwikkelaars, bouwers en corporaties de mogelijkheid op Anna´s Hoeve te bouwen. Voor particulieren worden kavels tegen een vaste grondprijs uitgegeven. Dit geldt ook voor de bouwvelden voor groepen particulieren (collectief particulier opdrachtgeverschap). Voor ontwikkelaars volgt een laagdrempelige aanbesteding. De corporaties hebben de gemeente een aanbieding gedaan voor het bouwen op Anna´s Hoeve. De gemeente gaat met hun afspraken maken voor de realisatie van de betaalbare huur.

Planning
De belangrijkste stappen naar een nieuwe woonwijk Anna´s Hoeve zijn:

2e helft 2013Oplevering rioolwaterzuivering en start sloop oude zuivering
2e helft 2013Start sanering woningbouwlocatie
Eind 2013Vaststellen bestemmingsplan woonwijk
Medio 2014Sanering 1e fase woningbouw gereed
2e helft 2014Bouwrijp maken 1e fase woningbouw
September 2014Start bouw 1e fase
Medio 2015Sanering klaar, inclusief opbouw grondberg

De Partij van de Arbeid hoopt dat we in 2013 weer een paar belangrijke stappen kunnen zetten in en rond Anna’s Hoeve, waarin we rekening houden met de bestaande natuur en zorgvuldig het masterplan kunnen ontwikkelen met hierin de broodnodige woningen en een mooie nieuwe school, goed voor ons Hilversums onderwijs!