10 maart 2015

VVD wethouder Voorink biedt gemeenteraad Hilversum zijn excuses aan!

We hadden er nog zo voor gewaarschuwd tijdens de laatste raadsvergadering, vorige week woensdag jl. “Maak er nou niet zo toestand van” was het goedbedoelde advies van de PvdA. Maar nee hoor, de wethouder en de coalitiepartijen waren er vast van overtuigd dat het herhaalde verzoek van mevrouw walters van Hart voor Hilversum vooral met veel lawaai teniet moest worden gedaan.

Zo jammer! 

En nu zit VVD wethouder Voorink met zijn billen op de blaren. Wat ieder weldenkend mens woensdag al kon bedenken, moet VVD wethouder Voorink nu schoorvoetend en met excuses aan de gemeenteraad van Hilversum toegeven. Er zijn wel degelijk schetsen van de wegomlegging bij Anna’s Hoeve en van de tijdelijke spoorwegovergang benodigd voor de HOV. Dit wist de PvdA natuurlijk al, want bij elk project in Nederland worden er altijd eerst ruwe schetsen gemaakt en natuurlijk worden deze schetsen ook voor de besluitvorming gebruikt. Voor de PvdA was het vrij simpel, geeft deze schetsen gewoon vrij, laat ze zien aan de vraagsteller en doe niet zo geheimzinning. Dit is zo jammer, heel veel gedoe om niets, mevrouw Walters moest zelfs een WOB verzoek doen, alvorens men op het grote gele raadhuis ging nadenken of ze toch niet VVD wethouder Voorink in een soort “Opsteltentje” gingen plaatsen. Snel maar even onze excuses aanbieden dacht men, voordat we nog verder in het politieke moeras wegzakken is misschien wel de gedachte geweest. Echt onnodig en helemaal te voorkomen geweest, vinden wij als PvdA. Met openheid en een recht door zee mentaliteit kom je verder als met dit gedoe!

Excuus brief VVD wethouder Voorink

Geachte leden van de raad,

In uw vergadering van 4 maart jl. hebben de fracties van HvH, CU, PvdA en LH motie M15-04 ‘Geef de tekeningen vrij’ ingediend. Daarin werd het college verzocht de meest recente tekeningen voor de verlegde Weg over Anna’s Hoeve en van de tijdelijke spoorwegovergang voor de raad beschikbaar te stellen. Beide tekeningen houden verband met het project HOV in het Gooi. Na intrekking van de motie heeft raadslid Walters een WOB verzoek ingediend waarin hetzelfde werd beoogd.

In een wethoudersbrief eerder op die dag en tijdens de behandeling van de motie M15-04 heb ik gesteld en herhaald dat zulke tekeningen niet in het bezit van de gemeente zijn. Ik heb tevens aangegeven u vanzelfsprekend te informeren zodra de tekeningen in bezit zijn van de gemeente en ik daar ook zelf kennis van heb kunnen nemen.

Op donderdag 5 maart 2015 heb ik twee schetsen onder ogen gekregen, gedateerd 30 januari 2015 en 10 februari 2015, die beschouwd kunnen worden als tekeningen zoals bedoeld in de motie. Dat betekent dat ik u op 4 maart onjuist heb geïnformeerd. Daarvoor bied ik u mijn oprechte excuses aan. Mijn intentie is altijd u juist en tijdig te informeren.

De betreffende schetsen zijn vervaardigd door adviesbureau Grontmij en verkeren in het prilste stadium van planvorming en zijn bedoeld voor eerste ambtelijke meningsvorming/intern beraad.

De volgende vraag was hoe nu te handelen. Na zorgvuldige bestudering van de tekeningen en ben ik tot de conclusie gekomen dat ten minste één van de direct bij de planvorming betrokken partijen bij onmiddellijke openbaarmaking onevenredig in haar belang wordt geschaad.

Ik wil u echter wel en zo snel mogelijk in kennis stellen van de tekeningen. De enig mogelijke weg om aan alle belangen – uw recht op informatie en belangen van partijen in het planproces – recht te doen is dat:

  1. het college de tekeningen vanaf heden in het vertrouwelijke kastje voor raadsleden legt, onder oplegging van geheimhouding als bedoeld in artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, zulks op grond van artikel 10, tweede lid, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, gedurende drie weken.
  2. ik zo snel mogelijk aan alle fractievoorzitters in de raad advies vraag t.a.v. de openbaarheid van bedoelde tekeningen. Hiervoor neem ik het initiatief.
  3. ik tevens met de direct bij de planvorming betrokken partijen wier belangen geraakt kunnen worden in gesprek ga, opdat ik mij er van kan vergewissen dat de tekeningen ook bij hen bekend zijn.

Het is mijn inzet dat het college op grond van de gesprekken genoemd onder 2. en 3. ruim binnen de termijn van drie weken de geheimhouding van de tekeningen kan afhalen. In deze lijn zal de burgemeester het WOB verzoek van mevrouw Walters behandelen.

Ik betreur deze gang van zaken zeer. Ik hoop u met deze aanpak te overtuigen dat ik er alles aan doe om de schijn van achterhouden van informatie weg te nemen en tegelijkertijd zorgvuldig te handelen. In dat kader wil ik benadrukken dat de tekeningen dateren van na 7 januari 2015; dat betekent dat gemeenteraad op 7 januari 2015 bij besluitvorming over de tracékeuze voor de Weg over Anna’s Hoeve volledig geïnformeerd is geweest.

Hoogachtend,

F.G.J. Voorink
Wethouder verkeer