18 november 2014

Jarenlange inspanning PvdA beloond, Ascensio zorg moet sluiten!

Ascensio zorg moet haar vestigingen in Hilversum sluiten, dit omdat de zorg voor kwetsbare jongeren niet in orde was en is. De PvdA kaart deze problematiek al jaren en jaren aan. Heel vaak zijn onze vragen en feiten niet geloofd in de Hilversumse politiek en werden ze weggelachen. Maar het rapport van de inspectie voor de volksgezondheid toont het gelijk van de PvdA keihard aan. Wij vinden dat er veel te lang met de kwetsbare jongeren is gesold en rekenen er op dat er nu eindelijke een goede en juiste opvang voor deze kwetsbare jongeren komt. Ook hopen wij dat er in de wijken en buurten rondom de vestigingen van Ascensio zorg eindelijk rust komt, veel te lang zijn buurtbewoners het slachtoffer geweest van herrie, overlast, vernielingen en soms nog erger. Dit kan al jaren niet zo!

Brief van burgemeester Broertjes

Vandaag werd bekend dat Ascensio Zorg te Hilversum binnen vier weken de zorg moet staken en alle cliënten moet overdragen aan een andere zorgaanbieder. Dit is het hopelijk het slotakkoord van een jarenlange strijd van gemeente, politie en andere instanties om de problemen bij deze particuliere zorginstelling aan te pakken. Na jarenlange pogingen om met overleg, drang en dwang een gezamenlijke oplossing te vinden lijkt er nu een einde gekomen aan de overlast en ordeverstoringen in diverse buurten. Tegelijkertijd gaat onze aandacht uit naar de zorgsituatie van de kwetsbare doelgroep. Ascensio biedt begeleid wonen en dagbesteding aan jong volwassenen vanaf 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een lichte verstandelijke beperking. Daarbij heeft de staatssecretaris van VWS bepaald dat Ascensio alle cliënten moet overdragen aan een andere zorgaanbieder.

Het meest recente rapport van de Inspectie is ontluisterend en schokkend, zie bijgevoegd bestand. De Inspectie kwam in juli van dit jaar onverwachts bij Ascensio langs en trof wederom een zeer zorgwekkende toestand aan. Er is sprake van fors achterstallig onderhoud van de gebouwen. De woonomstandigheden en de hygiëne laten te wensen over. Daarnaast waren de ondersteuningsplannen voor de cliënten nog steeds niet op orde en werd er onvoldoende systematisch gewerkt aan de verbetering van de zorg. Het beeld komt goed overeen met de noodsignalen die tijdens de bewonersbijeenkomst werden geuit. De terechte conclusie is dan ook dat is gebleken dat Ascensio structureel niet voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

De komende periode gaan we vanuit de gemeente waar nodig onze bijdrage leveren om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hoogachtend,

de burgemeester van Hilversum

P.I. Broertjes