19 maart 2016

Fractie en Bestuur stellen vragen over politieke beïnvloeding door de gemeente Hilversum bij het referendum Oekraïne

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]

Gisteren hebben bestuur en fractie van de Partij van de Arbeid in Hilversum schriftelijke vragen aan de gemeente Hilversum gesteld over de brief, die zij bij de stempassen voor het referendum over het verdrag met Oekraïne, hadden bijgevoegd. Deze brief is aan alle hilversummers gestuurd. Wij vinden, als bestuur en fractie van de Partij van de Arbeid in Hilversum, dat deze brief op zijn minst grote vragen oproept.

Politieke beïnvloeding door gemeente Hilversum bij het referendum Oekraïne 2016.

18 maart 2016

Geacht college,

Gisteren viel bij alle Hilversummers de stemkaart voor het referendum op 6 april 2016 in de bus. De kaart ging vergezeld van een folder met een lijst met stembureaus en een toelichting op het referendum.

De tekst van de toelichting bevat een aantal opmerkelijke passages:

 1. De eerste alinea geeft een samenvatting van de argumenten van de voor- en tegenstanders van het verdrag tussen de EU en Oekraïne. Bij een samenvatting ben je altijd gedwongen een keuze te maken en ook hier is dat het geval. Deze samenvatting doet geen recht aan de verscheidenheid aan argumenten van zowel de voor- als tegenstanders.
 2. De folder bevat een oproep om toch vooral te gaan stemmen. Letterlijk staat er: Bij een opkomst van 30% van alle Nederlanders zal er een vervolg komen. Het is dus belangrijk dat u stemt. Echter bij een raadgevend referendum met een opkomstdrempel is wel of niet stemmen een politieke keuze van de burger. De gemeente mag hier dus geen voorkeur uitspreken en niet oproepen om te gaan stemmen.
 3. Daarbij is het helemaal niet duidelijk of er een vervolg komt. Bij een raadgevend referendum kan het vervolg ook nihil zijn.

Wij vinden dat de gemeente zich met deze tekst op glad ijs begeeft en een politiek advies aan de stemmer geeft. Het is duidelijk dat dit onwenselijk is.

Naar aanleiding van deze door de gemeente verspreide folder stelt de PvdA-fractie de volgende vragen:

Over de samenvatting van de standpunten

 1. Vindt het college de samenvatting van de standpunten van de voor- en tegenstanders representatief?
 2. Vindt het college het wenselijk dat de gemeente kiezersgedrag stuurt door het verstrekken van onvolledige informatie, zoals in de bedoelde samenvatting?

Over de oproep om te gaan stemmen

 1. Vindt het college het een recht van de burger om bij een raadgevend referendum de uitslag van dat referendum te beïnvloeden door juist niet te gaan stemmen?
 2. Vindt het college het correct dat de gemeente de stemmende burger stuurt in de manier waarop hij/zij de uitslag van het referendum wil beïnvloeden, bijvoorbeeld door hem/haar op te roepen juist wel te gaan stemmen?
 3. Vindt het college het wenselijk om als gemeente de uitslag van een referendum te beïnvloeden door gekleurde en sturende informatie te verstrekken.

Over het “vervolg” van de verkiezingen

 1. Is het college het met ons eens dat de uitdrukking “zal er een vervolg komen” vaag en nietszeggend is?
 2. Is het college het met ons eens dat “een vervolg” bij een raadgevend referendum ook nihil kan zijn?

Herstelactie van de gemeente vóór 6 april

 1. Is het college bereid om nog vóór het referendum op 6 april 2016 de kiezers aanvullende informatie te verstrekken om de politieke stellingname in deze folder te compenseren?

Het is nog kort dag voor het referendum op 6 april. Het zou de gemeente sieren als zij de misleidende informatie uit deze folder nog voor die datum zou rechtzetten. Mede gelet hierop vragen wij het college om deze vragen met grote spoed te beantwoorden en de corrigerende actie eveneens met spoed uit te voeren.

Met vriendelijke groet,

Hans Haselager,

Namens de PvdA-fractie.