7 juli 2014

College van B&W Hilversum stuurt gemeenteraad nieuw lokaal gezondheidsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe uitwerkingnotitie voor lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief over de hoofdlijnen van beleid geinformeerd.

Raadsinformatiebrief:

ONDERWERP

Uitwerkingsnotitie lokaal gezondheidsbeleid “Hilversum een gezonde omgeving waarin iedereen meedoet”

KERNBOODSCHAP

In de bijlage treft u de uitwerkingsnotitie ‘Hilversum: een gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet’ aan, die op 21 juni 2014 door het college is vastgesteld. Deze notitie vormt een inventarisatie van de vraagstukken, speerpunten en huidig aanbod van de voorzieningen op het gezondheidsvlak. Deze inventarisatie moet gezien worden als momentopname in de aanloop naar 1 januari 2015. Het moment waarop gemeenten nagenoeg voor alle zorg binnen het sociaal domein verantwoordelijk zijn.

We staan aan de vooravond van een verandering, een ware transformatie, van het sociaal domein in Nederland. Gemeenten krijgen veel nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk, inkomen en zorg. Taken die we als gemeenten steeds vaker samen met onze inwoners en maatschappelijke organisaties gaan oppakken. En daarbij staat de vraag centraal. Wij geloven in Hilversum namelijk niet in standaardoplossingen, wij geloven in maatwerk. Wat kan een inwoner zelf, waar kan de omgeving bijspringen en waar is professionele ondersteuning nodig? We delen de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen in Hilversum kan meedoen aan de samenleving. In dat kader vinden wij het belangrijk om als gemeente een gezonde levenswijze te faciliteren en inwoners te stimuleren gezonde keuzes te maken.

Een goede gezondheid vergroot immers de kans op een lang leven van goede kwaliteit, op duurzame arbeidsdeelname en op maatschappelijke participatie. Ook voorkomt een goede gezondheid op de langere termijn een beroep op de zwaardere zorg. Onze inwoners zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het in stand houden of bevorderen van de eigen gezondheid. De rol van de gemeente is die van regisseur. We benoemen de aandachtsgebieden, speerpunten, doelen en acties, we monitoren en evalueren onze doelen en coördineren de uitvoering van activiteiten. We subsidiëren uitvoerende organisaties en maken prestatieafspraken met deze organisaties. De gemeente ziet het als haar taak samenwerking van het maatschappelijk middenveld te bevorderen ten behoeve van het lokaal gezondheidsbeleid. Ook zet de gemeente in op het verbinden van gemeentelijke beleidsterreinen om te komen tot een effectievere uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het afgelopen jaar heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het opbouwen van netwerken met sociale partners die straks verantwoordelijk zijn voor veel taken op het gebied van de drie transities. De gemeente zorgt de komende jaren met handhaving van bestaand beleid en een aantal extra investeringen, onder andere op het gebied van eenzaamheid en dementie, wel dat het maken van gezonde keuzes nog makkelijker wordt.

Uit de notitie blijkt dat de gemeente Hilversum op veel vlakken reeds een gedegen lokaal gezondheidsbeleid heeft. Toch speelt er een aantal regionale en lokale trends (toename roken, alcoholgebruik, overgewicht, sociaal isolement en eenzaamheid) waarop de gemeente de komende jaren extra actie onderneemt. Om met het lokale gezondheidsbeleid een zo groot mogelijk effect te behalen richten we ons op de volgende aandachtsgebieden met bijhorende speerpunten:

AandachtsgebiedenSpeerpunten
1. Wettelijke taken en speciale aandacht voor jeugdgezondheidszorg en borgen van de functies: informatie en advies, lichte opvoedondersteuning en toeleiding naar zorg
 • Algemene gezondheidszorg
 • Integrale jeugdgezondheidszorg
 • Borgen van de CJG-functies met betrekking tot opgroei- en opvoedondersteuning (informatie en advies, lichte opvoedondersteuning en toeleiding naar zorg)
2. Versterken van gezonde leefstijl
 • Alcoholgebruik
 • Roken
 • Overgewicht (gezonde voedingen bewegen)
3. Hilversum een gezonde leefomgeving
 • Bevorderen van de leefbaarheid in wijken (gezonde wijken)
 • Voldoende ontmoetings- en speelruimte in wijken
 • Goede eerstelijnszorg
 • Goede verhouding tussen gezondheidscentra en woondienstencentra
4. Ouderengezondheidszorg
 • Vitaal ouder worden (dementievriendelijke gemeente)
 • Afname van depressie en voorkoming van sociaal isolement en eenzaamheid
 • Ondersteunen van mantelzorgers
 • Voldoende bewegen onder ouderen
 • Tegengaan schadelijk alcoholgebruik

AANLEIDING

De opdracht om het lokaal gezondheidsbeleid uit te werken in deze notitie volgt uit het “Beleidsplan
Maatschappelijke ondersteuning en Publieke gezondheid 2012-2015”. Dit beleidsplan, en daarmee het
streven naar een inclusieve samenleving, werd eind 2012 door u vastgesteld. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen, ongeacht leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond. Een goede gezondheid maakt deze participatie mogelijk. Tegelijkertijd voelen inwoners zich gezonder als ze participeren. Deze uitwerkingsnotitie vormt daarom een belangrijke bouwsteen in het totale beleidspakket binnen het sociale domein. Niet in de laatste plaats omdat gezondheidsbeleid verschillende beleidsterreinen met elkaar verbindt: Wmo, jeugdbeleid, integraal veiligheidsbeleid (alcohol- en drugsgebruik), sportbeleid, speelruimtebeleid en openbare ruimte, participatiebeleid en onderwijs.

Een aanvullende opdracht was om in de notitie antwoord te geven op de onderstaande vraagstukken:

 • definiëren van de term ´gezondeomgeving´;
 • realiseren van een overzicht van alle voorzieningen die bijdragen aan een gezonde omgeving;
 • creëren van mogelijkheden voor ontmoeting in de openbare ruimte;
 • verkennen van de gewenste verhouding tussen gezondheidscentra en woondienstencentra.

CONSEQUENTIES

Voor de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid is financiering beschikbaar binnen programma’s
3 (Onderwijs en Jeugdzaken), 4 (Welzijn en Zorg), 9 (Cultuur en Monumentenzorg) en 12 (Sport en Recreatie). In de uitwerkingsnotitie is een verdeling van het beschikbare budget opgenomen. Daarnaast is er binnen beleidsdoel 4.4 (Gezondheidsbeleid) € 9.477,-, dit bedrag zal worden ingezet om het actiepunt -Verkenning dementie, op weg naar dementie vriendelijke gemeente mee uit te voeren. Daarnaast zijn er binnen beleidsdoel §4.1 (Samenhang in de sociale leefomgeving) innovatiemiddelen beschikbaar om bewonersinitiatieven nieuwe stijl mee te financieren, voorkoming

van sociaal isolement en eenzaamheid is daar een onderdeel van. Er volgt een apart plan waarin nauwer wordt aangegeven hoe het bedrag verder wordt verdeeld.

VERVOLGTRAJECT

In 2016 wordt het lokaal gezondheidsbeleid geëvalueerd en wordt het huidig beleid indien nodig aangepast.

Burgemeester en wethouders van Hilversum

Bijlagen: Uitwerkingsnotitie lokaal gezondheidsbeleid “Hilversum: een gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet”

Deze Raadsinformatiebrief ligt samen met de Uitwerkingsnotitie ter inzage en is tevens digitaal beschikbaar via
Vergaderstukken, B&W datum 24 juni 2014