23 december 2015

college informeert gemeenteraad over huisvesting statushouders

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Play”]

Vandaag informeerde het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad omtrent haar bestuurlijke plannen voor de huisvesting van statushouders. De gemeente Hilversum moet ook aan haar taakstelling voldoen om deze statushouders te huisvesten, dit vindt de PvdA zeker ook. Maar juist in de discussie rond het bouwen van betaalbare en sociale woningen in Hilversum is ook deze discussie van belang. De PvdA vindt dat het college van burgemeester en wethouders het accent moet leggen op het bouwen van deze woningen en zich niet moet concentreren op het bouwen van dure woningen voor het middensegment. Juist starters, senioren, statushouders en hilversummers met de kleine portemonnee hebben behoefte aan goedkope, betaalbare en sociale woningbouw in Hilversum!

De raadsinformatiebrief van het college:

In het kader van de vluchtelingenproblematiek heeft iedere gemeente in Nederland te maken met een door het Rijk opgelegde taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Deze taakstelling wordt per half jaar vastgesteld met een doorkijk naar de komende jaren. Regionaal is in de woonbehoefte altijd rekening gehouden met een jaarlijkse toestroom van statushouders van ongeveer 300. Vertaald naar Hilversum komt dit neer op 120 statushouders per jaar en 40 woningen per jaar (zie ook figuur 1: nullijn opgenomen in woningbouwprogrammering).

In tegenstelling tot het landelijke beeld lukt het Hilversum om aan deze taakstelling te voldoen. Voor het jaar 2015 is de taakstelling reeds behaald en zijn achterstanden uit voorgaande jaren weggewerkt. Dat neemt niet weg dat wij ons voor de komende jaren voor een uitdaging zien gesteld. De prognoses van het COA laten namelijk zien dat wij rekening moeten houden met een toestroom voor Hilversum van 900 statushouders, wat neerkomt op 300 woningen waarin gemiddeld 3 statushouders gehuisvest zullen worden tot aan 2020. Het college wil aan deze taakstelling voldoen en er voor zorgen dat mogelijke verdringing op de woningmarkt wordt voorkomen.

Dit gegeven noodzaakt tot actie voor de komende jaren en betekent concreet dat er in Hilversum extra woningaanbod moet komen. Het college wil daarvoor op meerdere sporen inzetten en al op korte termijn zoeken naar tijdelijke opvang door transformatie van bestaande leegstaande panden. Met deze brief willen wij u informeren over de wijze waarop wij dit meersporenbeleid vorm willen geven en welke stappen daarin de komende tijd worden gezet.

AANLEIDING

In regioverband hebben wij de afgelopen maanden belangrijke stappen gemaakt voor het realiseren van een opvangcentrum voor asielzoekers. Naast asielzoekers hebben gemeenten zoals eerder aangegeven ook te maken met statushouders. Het COA heeft ons recent inzicht verschaft in de te verwachten toestroom van statushouders voor de komende jaren. Deze prognoses zijn uiteraard geen gegeven en zullen over de komende jaren nog wijzigen afhankelijk van het voortduren en omvang van de vluchtelingenproblematiek. Wel geeft het ons houvast om voor de komende jaren planmatig met deze toestroom om te gaan en vormen ze een basis om tot afspraken te komen met maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties, eigenaren van leegstaand vastgoed, inwoners van Hilversum, etc.

In onderstaande figuur is de verwachte toestroom van statushouders in beeld gebracht:

 

 

 

 

2

 

Figuur 1.

Uit deze figuur valt op te maken dat er in de gemeente Hilversum, om de te verwachten toestroom aan statushouders te kunnen accommoderen in de periode 2016-2020, 300 extra woningen moeten worden gerealiseerd. Dat is bovenop het aantal statushouders waar in de reguliere woningbouwprogrammering  rekening mee wordt gehouden (40 woningen op jaarbasis). Naast deze 300 woningen is voor deze collegeperiode afgesproken om 100 extra sociale huurwoningen te realiseren ten behoeve van het terugdringen van de wachtlijsten voor woningzoekenden. Dat betekent een totale extra opgave van 400 woningen in de periode 2016-2020. Dit komt neer op een verdubbeling ten opzichte van de afspraken in de regionale woonvisie en regionaal actieprogramma (RAP) ten aanzien van de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen (jaarlijks 80 woningen).

CONSEQUENTIES

Het accommoderen van deze te verwachten toestroom van statushouders vraagt per direct aandacht. Het is ons tot op heden gelukt om aan onze taakstelling te voldoen, maar wij verwachten zonder extra maatregelen op termijn geconfronteerd te worden met huisvestingsproblemen voor zowel regulier woningzoekenden als statushouders. Voor de te nemen maatregelen zijn voor ons de volgende uitgangspunten kader stellend:

1. Aanpakken van verdringing;

2. Bij het zoeken naar oplossingen hechten wij er aan dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de ruimtelijke enstedenbouwkundige kwaliteit;

3. Inzet en keuzes op gemeentelijk niveau moeten aansluiten op regionale afspraken en vice versa;

4. De huisvesting van statushouders betekent ook een extra inspanning op het terrein van onderwijs, zorg, werk, integratie en uitkeringen. Deze kunnen niet los worden gezien van de keuzes die wij ten aanzien van de woonopgave in dit verband gaan maken. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet in te schatten. Een goede regionale inbedding is ook hier van belang;

5. Wij kunnen deze opgave niet als gemeente alleen realiseren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals eerder in deze brief genoemd. Derhalve gaan we op zoek naar oplossingen, die we in partnership kunnen oppakken.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil het noodzakelijk aanbod aan woningen realiseren langs de volgende sporen:

1. Transformatie van leegstaande (kantoor)panden;

2. Verhogen van de bestaande bouwopgave voor sociale huurwoningen;

3. Het stimuleren van doorstroming in de sociale huursector door realisatie van seniorenwoningen en huurwoningen in het middensegment (€700-1000);

4. Realiseren van tijdelijke opvang volgens het gemeentelijk versnellingsarrangement (de zogenaamde GVA-regeling voor tijdelijke huisvesting van statushouders) van het Rijk in leegstaande (kantoor)panden en of tijdelijke voorzieningen.

Belangrijke partner voor de gemeente bij deze opgave zijn zoals gezegd de woningcorporaties. Injanuari willen het college en de woningcorporaties tot een voorlopig bestuursakkoord komen, waarinwordt vastgelegd wat de gezamenlijke inzet is ten aanzien van deze opgave en welke afspraken we daarover met elkaar willen maken. We zullen u op het moment dat dit concept er ligt daarover nader informeren.

Het eerste kwartaal van 2016 willen we verder benutten om binnen deze sporen met concrete voorstellen te komen. Voor de sporen 1 tot en met 3 zullen we daarbij aansluiten op het proces dat we reeds in gang hebben gezet voor de woonvisie, omdat keuzes en voorstellen in dat verband betrekking hebben op de bouw- en woonopgaven voor de komende jaren. Dat betekent dat we met of bij de bespreking van de woonvisie in maart ook voorstellen zullen doen voor de aanpak huisvesting statushouders. De prioriteit die we daarmee aan deze uitwerking geven heeft gevolgen voor andere onderwerpen op de prioriteitenagenda. Heel concreet betekent dit dat wij u pas na maart kunnen informeren over de nadere invulling van de leefbaarheidsinjecties onbenutte plekken uit de ster wonen.

Ondertussen dienen we de huidige toestroom van statushouders al te accommoderen. Zoals hierboven aangegeven lukt het om deze toestroom nu te huisvesten. Dat proces zullen we in regioverband en met de woningcorporaties tevens continueren om te voorkomen dat mensen in de kou komen te staan. Daarnaast zijn we als uitwerking van het vierde spoor gestart met een proces gericht op de inzet van leegstaande (kantoor)panden als een tijdelijke opvang voor statushouders, die in de regio of Hilversum gehuisvest moeten worden. Daarmee leveren we een bijdrage om ruimte te creëren in de asielzoekerscentra. Tot slot willen wij u nog melden dat wij reeds met de woningcorporaties in gesprek zijn over het huisvesten van de extra statushouders die wij volgens de taakstelling kunnen verwachten. Het ligt voor de hand om dit ook met andere partijen, zoals vastgoedeigenaren, investeerders en beleggers te doen.

VERVOLGTRAJECT

De komende maanden werken wij de hierboven beschreven lijnen nader uit in een plan van aanpak dat wij u bij de bespreking van de woonvisie in maart zullen voorleggen.

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris,   burgemeester,

 

 

 

 

I.C. de Vries  P.I. Broertjes

 

 

 

Bijlagen: –

 

Deze raadsinformatiebrief ligt ter inzage en is ook digitaal beschikbaar op internet onder ‘‘Vergaderstukken’’,

B & W-vergadering van 22 december 2015.