Armoedebestrijding en schuldhulp

Hilversum kent een grote tegenstelling tussen rijk en arm. Te veel Hilversum zitten zonder werk, terwijl de economie laatste jaren flink is aangetrokken en ook in onze gemeente volop bedrijvigheid is. Bedrijven zullen we gericht stimuleren om meer Hilversummers aan te nemen of waar nodig een kans te geven zich te bewijzen via stages en ervaringsplekken. Van organisaties die in opdracht van de gemeente werken en dat werk (deels) door zzp’ers laten uitvoeren, verlangen we dat ze fatsoenlijke tarieven betalen. Voor wie betaald werk er niet in zit, tijdelijk of langer, zijn er goede
voorzieningen. En die zijn er ook voor mensen die ondanks werk toch in armoede dreigen te vervallen, bijvoorbeeld door problematische schulden. We pakken de armoedeval aan, die ontstaat wanneer mensen vanuit een uitkering naar een nog relatief laag betaalde baan doorstromen.

Concreet:

 • Armoedebeleid is gericht op het helpen van mensen met een langdurig laag inkomen, ook werkende armen, arme ouderen en alleenstaanden. Mensen met een langdurig laag inkomen krijgen een toeslag, ook wanneer ze werken.
 • De PvdA staat voor een ruimhartig minimabeleid met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum. We kijken overigens niet alleen naar het bruto inkomen maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken.
 • Het kwijtscheldingsbeleid voor afvalstoffen en waterschapsbelastingen voor minima kan nooit ter discussie worden gesteld.
 • De PvdA wil extra aandacht voor ouderen met een onvolledige AOW-uitkering.
 • De gemeente gaat na of alle mensen die in de bijstand zitten wel de wettelijke bijstand krijgen, vrijstelling van gemeentelijke belastingen en andere voorzieningen waar zij recht op hebben.
 • De menselijke maat is voor de PvdA leidend in ons bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toepassen van de hardheidsclausule: in bijzondere gevallen passen we de kostendelersnorm en de vermogensgrens voor bijstand niet toe.
 • Ook minima moeten kunnen profiteren van al het moois dat Hilversum en omgeving te bieden heeft, aan sport, cultuur en vermaak. Een Hilversumspas kan daar een belangrijke rol in spelen, ook ter bestrijding van sociaal isolement en eenzaamheid.
 • Bijstand is een recht en wat ons betreft zoveel mogelijk een springplank om er weer bovenop te komen. Daarom willen we alle ruimte benutten die de wet biedt om legaal bij te verdienen, tegen vergoeding vrijwilligerswerk te doen en/of zelf een bedrijf te beginnen. Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale (regelarme) bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.
 • Door vroegsignalering in samenwerking met woningcorporaties en de sociale wijkteams zetten we maximaal in op het voorkomen van problematische schulden.
 • Samen met woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars wordt een actieplan opgesteld. Koppel achterstanden bij betalingen als deze meer dan één termijn zijn.
 • De toegang tot de schuldhulpverlening wordt vereenvoudigd, waarbij we die partijen omarmen die het meest effectief zijn.
 • Wij werken alleen met bewindvoerders die voldoen aan het Keurmerk Bewindvoering. Marktwerking in de schuldhulpverlening wijzen we af.
 • De gemeente biedt burgers aan om op vrijwillige basis en tegen heldere voorwaarden hun inkomsten door een budgetcoach te laten beheren en netto weekgeld verstrekt te krijgen.
 • Burgers die te maken hebben met problematische schulden kunnen training krijgen in financiële zelfredzaamheid. Jongeren die zich in de schulden hebben gestoken krijgen een tweede kans.
 • Geen kind mag opgroeien in armoede. Elk kind moet mee kunnen doen, met sport, schoolreisjes, cultuur, verjaardagen en in de winter een warme jas. We accepteren niet dat scholen via allerlei extra bedragen voor reizen of computers kinderen buitensluiten. De gemeenten krijgen van het rijk meer geld voor armoedebestrijding, specifiek gericht op kinderen, en dat geld willen wij in Hilversum ook precies daaraan besteden.
 • Kinderen mogen nooit de dupe worden van ouders, die schulden hebben. Ook niet als deze ouders hardleers zijn en ondanks hulp toch weer schulden aangaan.
 • Voedselbanken moeten niet nodig zijn maar waar ze een laatste redmiddel zijn, zullen wij ze ruimhartig steunen. Dat geldt ook voor initiatieven als Dress for Success, die minima ondersteunen bij het solliciteren.
 • Armoede en eenzaamheid gaan vaak samen; huisdieren zijn voor mensen met weinig inkomen soms extra belangrijk. We willen daarom de hondenbelasting afschaffen en met dierenartsen in de omgeving bespreken of er een regeling voor minima kan komen, zoals in Amsterdam en enkele andere steden.