11 april 2016

Woonvisie Hilversum mist sociale angel

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]

Vanaf 2016 is er een nieuwe Woningwet van toepassing. De nieuwe woningwet voorziet onder andere in afspraken over wat woningcorporaties wel en niet meer mogen doen, prijsafspraken over de maximale huur en het toewijzen van woningen aan diegenen die ze het meest nodig hebben. Hiermee wordt aan woningcorporaties gevraagd weer datgene te doen wat ze moeten doen, namelijk fatsoenlijke betaalbare woningen realiseren. Een noodzakelijke eis, omdat landelijk woningcorporaties teveel met andere investeringen bezig waren, met soms erg nadelige gevolgen. Met deze wet worden woningcorporaties verplicht weer terug te gaan naar hun kerntaak.

De Woonvisie

Afgelopen week is de concept Woonvisie voor Hilversum besproken in de commissie Ruimte. Met de ingang van de nieuwe Woningwet is het verplicht voor gemeentes om een woonvisie te ontwikkelen. Deze visie vormt de basis voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. Deze afspraken zijn niet eenzijdig. Zowel de gemeente als de woningcorporaties moeten gezamenlijk zorgen dat de afspraken worden behaald.

De Woonvisie is tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporaties en huurdersverenigingen. PvdA Hilversum was met name benieuwd hoe de huurdersverenigingen hun rol in deze gesprekken hebben ervaren. Van 2 huurdersverenigingen (HV Atrium en Gooien omstreken) hebben wij vernomen dat zij tevreden zijn over de constructieve wijze waarop de woonvisie tot stand is gekomen. De komende tijd zal de positie van de huurdersverenigingen ten opzichte van de andere partijen zich nog wel verder moeten ontwikkelen. PvdA Hilversum zou graag zien dat de gemeente open staat voor ondersteuning van deze belangrijke groep. Zij vertegenwoordigen toch de belangen van de doelgroep waar het om draait, de huurder, en zijn daarom een belangrijke gesprekspartner.

Bouw meer

De gemeente Hilversum heeft een forse woningbouwopgave. T/m 2020 moeten er 1550 woningen gebouwd worden, waarvan 783 sociaal. 383 vanwege de autonome groei, 100 vanuit het raadsakkoord en 300 voor de huisvesting van statushouders.

woningbouwopgave

Het college heeft deze taakstellingen overgenomen en het is een zware opgave. Maar er zijn meer dan 30.000 woningzoekenden in onze regio, waarvan 11.000 actief. Er is een wachttijd van 8 jaar. In het licht van deze situatie had er van ons nog wel een schepje bovenop gemogen. En wij zien daar ook mogelijkheden voor. Wij vinden het bijvoorbeeld vreemd dat de gemeente aangeeft dat zij de focus wil leggen op het bouwen van woningen in het middeldure segment, omdat daar ook veel vraag en weinig aanbod is. Dat is waar, maar de problemen in het sociale segment zijn veel groter dan in het middeldure segment. Nog vreemder vinden wij de keuze van het college om onder andere 1,7 miljoen te willen investeren in het maken van tweerichtingsverkeer in de Emmastraat, of het afbreken van het oude GAK-kantoor aan het Stationsplein. Gebruik dit geld om mee te helpen met de transformatie van het GAK-kantoor naar sociale woningen. De gemeente zal alles uit de kast moeten halen om de afspraken te realiseren. En de huisvesting van haar inwoners zou toch topprioriteit moeten zijn?

Stop de verkoop

PvdA Hilversum heeft verzocht om de verkoop van sociale huurwoningen voorlopig te stoppen. Je kan nog zoveel woningen bouwen. Dit zal alleen effect hebben als je aan de andere kant niet evenveel woningen verkoopt. De afgelopen jaren is de kernvoorraad sociale huurwoningen met 600 gedaald. In de woonvisie is opgenomen dat de gemeente af wil spreken dat er alleen nog maar woningen mogen worden verkocht als ze worden gebouwd (1:1). Maar als je er net zoveel mag verkopen als je er bouwt dan zal de voorraad niet toenemen. Ook moeten we rekening houden met de grenzen aan woningbouw in Hilversum. We kunnen niet onbeperkt doorgaan.

Toegegeven, er zitten ook voordelen aan de verkoop. Het geeft iemand de kans die normaal niet een woning zou kunnen kopen dit nu wel te kunnen. Een ‘scheefhuurder’ kan zich uitkopen en het geld kan gebruikt worden om een nieuwe woning te bouwen voor iemand die wel onder de inkomensgrens zit. Het geld kan worden gebruikt voor nieuwe investeringen. Maar de woningcorporaties hebben ook vermogen. Zij halen inkomsten uit de verhuur van de voorraad die ze al hebben. Ook de gemeente kan hierin bijdragen. Dit wordt bijvoorbeeld al gedaan door grond voor een lagere prijs aan woningcorporaties aan te bieden.

De behoefte is echter het grootst in de sociale huursector. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk woningen in deze categorie te behouden. PvdA Hilversum pleit ervoor eerst alle mogelijkheden te benutten om binnen het beschikbare vermogen woningen te bouwen, voordat over verkoop gesproken kan worden. En als dat dan toch moet dan met een minimale verhouding van 1:2. Ook moeten er dan heel duidelijke afspraken komen wanneer een woning verkocht mag worden, bijvoorbeeld ‘eerst bouwen, voordat je verkoopt’.

Kijk ook naar de woonlasten

Een ander belangrijk onderwerp zijn de woonlasten. Bent u op zoek naar een woning en heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u alleen in aanmerking voor woningen met een huur tot en met € 586,68 (als u met één of twee personen bent) of tot en met € 628,76 (als u met drie of meer personen bent). Hierdoor huurt u een woning met een huurprijs die past bij uw huishoudinkomen. Ook dit is opgelegd vanuit de Woningwet. Jongeren onder de 23 mogen slechts woningen accepteren met een huurprijs van ca. 409,- om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Zo krijgen zij ook een woning die past bij hun inkomen. Maar dan moeten deze woningen er wel zijn! Daarnaast wordt verwacht dat statushouders met name zullen concurreren met andere woningzoekenden in de allerlaagste prijsklassen binnen de sociale woningbouw. Wil het systeem van passend toewijzen werken, dan moet er voldoende passend aanbod zijn. Daarom hebben wij de wethouder nadrukkelijk verzocht om niet alleen te kijken naar de hoeveel sociale woningbouw, maar ook de woonlasten daarbij in aanmerking te nemen, om te voorkomen dat er alleen maar woningen in de hoogst mogelijke prijsklassen worden gerealiseerd.

Investeer in duurzaamheid

Woningcorporaties hebben gezamenlijk een convenant gesloten waarin ze hebben afgesproken alle woningen te renoveren naar het energielabel B. Het verbeteren van de bestaande woonvoorraad is een belangrijke maatregelen in het kader van duurzaamheid. Maar het helpt ook de woonlasten te verminderen. De investeringen kunnen leiden tot een hogere huur, maar daar tegenover staan wel besparingen doordat de energielasten lager zijn. PvdA Hilversum steunt dit convenant en zou graag zien dat de woningcorporaties dit ook écht realiseren. Daarom zijn wij van mening dat deze onderdeel moeten zijn van de prestatieafspraken die tussen de gemeente en de woningcorporaties worden gemaakt.

Geef de Woonvisie haar sociale angel

Wij zijn blij dat Hilversum een woonvisie ontwikkelt en ook dat deze aandacht besteedt aan meerdere kanten van de woningbouw. Er staan goede stukken in over ruimtelijke kwaliteit, bevordering van doorstroming en het levensloopbestendig maken van woningen. Het hebben van een woonvisie is echter nadrukkelijk vanuit de landelijke overheid verzocht, omdat er een schreeuwende behoefte aan sociale woningbouw noodzakelijk is. Dit is de kern van de nieuwe Woningwet. Op dit punt mist de Hilversumse woonvisie nog te duidelijk haar sociale angel.

Concluderend roepen wij wethouder van Vroonhoven op om de visie op de volgende punten aan te passen:

  • Bouw meer sociale woningen;
  • Stop de verkoop van sociale woningen;
  • Investeer in duurzaamheid; en
  • Houd rekening met de kleinere van de kleine portemonnees.