25 januari 2015

Veiligheid voor fietsers en voetgangers moeten prio no 1 hebben op de Utrechtseweg!

 

Gemeente Hilversum start samen met provincie Noord Holland de voorbereidingen reconstructie Utrechtseweg, hiervoor wordt op 05 Februari door de gemeente Hilversum en de provincie Noord Holland een inloopavond gehouden. Belangrijk natuurlijk omdat diverse bewoners ons hebben benaderd over hun zorgen omtrent de veiligheid van de fietsers en voetgangers op en langs de Utrechtseweg. De avond start om 19.00 uur in conferentiecentrum Hoorneboeg.

Veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers!

De PvdA vindt dat veiligheid voor de fietsers en voetgangers, de zwakkere verkeersdeelnemers tussen al het motorisch geweld, prioriteit moet hebben bij de gemeente Hilversum en provincie Noord Holland. Ook oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers moeten veilig, omdat auto, vrachtauto’s en motoren behoorlijk hard rijden op de Utrechtsweg. De PvdA steunt de buurtbewoners die deze onveiligheid aankaarten en vindt dat de gemeente Hilversum en de provincie Noord Holland hier naar moet luisteren!

Raadsinformatiebrief van gemeente Hilversum

De onderstaande tekst is de aan ons verstuurde raadsinformatiebrief, de tekst en inhoud is opgesteld door de gemeente Hilversum, uiteraard geven wij ook u deze informatie

ONDERWERP

Terinzagelegging Voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie N417

KERNBOODSCHAP

Er is een partiële herziening van bestemmingsplan Buitengebied 2013 voorbereid ten behoeve van een adequaat juridisch planologisch kader voor de reconstructie van de provinciale weg.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd vanaf 16 januari 2014 ten behoeve van inspraak door een ieder.

AANLEIDING

De provincie Noord-Holland is voornemens om aan de hoofdrijbaan van de N417 (Utrechtseweg) groot onderhoud te plegen, de huidige fietsvoorzieningen te verbeteren en faunavoorzieningen aan te brengen. De reconstructie bestaat onder andere uit het vernieuwen van het wegdek, het aanleggen van een –in 2 richtingen bereden- (brom) fietspad aan de westzijde van de N417, het aanleggen van faunapassages voor dassen en reptielen en het aanbrengen van faunarasters langs het gehele tracé van de N417 tussen de rotonde met de Noodweg en de bebouwde kom van Hilversum (Zuiderheideweg). Voor wat betreft het fietspad zijn de plannen strijdig met het bestemmingsplan Buitengebied.

CONSEQUENTIES

Consequentie van de partiële herziening is een adequaat juridisch planologisch kader.

Risico’s

De risico’s betreffen de kans op zienswijzen van omwonenden. Deze kunnen het proces vertragen. Door nu te starten met een voorontwerpbestemmingsplan worden de eventuele bezwaren in de beginfase inzichtelijk.

Op dit moment zijn nog niet alle gronden in eigendom van de provincie. De provincie probeert deze nu te verkrijgen door aankoop. Mocht dit niet lukken dan zal zij overgaan tot onteigening van de gronden. Een dergelijke onteigeningsprocedure kan pas worden gestart nadat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage is gelegd. De uiteindelijke onteigening kan pas plaatsvinden nadat het bestemmingsplan door uw raad is vastgesteld. Dit kan de uiteindelijke uitvoering van het project vertragen.

Artikel 41 vragen

Op 5 januari jl. zijn, naar aanleiding van een buurtbezoek van de PvdA aan de bewoners van de Utrechtseweg), artikel 41 vragen gesteld door de PvdA en CU met betrekking tot het (stilliggen van de aanleg van het) ecoduct en de uitbreiding van de A27. De beantwoording van deze vragen ontvangt u separaat.

Financiën

Het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken wordt op kosten van de provincie opgesteld. Alle uitvoeringskosten van de feitelijke reconstructie zijn tevens voor rekening van de provincie. De gemeentelijke kosten bestaan uit het voeren van de benodigde Wro-procedures. Deze kosten worden gedekt via de leges.

Aangezien deze bestemmingsplanherziening geen betrekking heeft op een bouwplan (de bouw van één of meer woningen en andere hoofdgebouwen) hoeft de raad geen exploitatieplan vast te stellen.

2

Vergoeding in schade

Iemand die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van het bestemmingsplan of een afwijking daarvan, moet een tegemoetkoming in schade worden toegekend, althans voor zover deze schade redelijkerwijs niet voor rekening van die (rechts)persoon moet blijven en voor zover de tegemoetkoming niet op een andere manier wordt voldaan.

Met de provincie is een planschadeverhaalsovereenkomst opgesteld, waarmee de (planschade)kosten voor rekening van de provincie komen. De kans op planschade wordt gering geacht, aangezien aanwonenden schadeloos worden gesteld bij de verkoop van gronden aan de provincie. Er is dan ook geen planschaderisicoanalyse gemaakt.

Burgerparticipatie

In 2010 is een bestemmingsplan opgesteld ten behoeve van het ecoduct Zwaluwenberg. Dit ecoduct ligt ter plaatse van de Utrechtseweg. Destijds waren er veel zienswijzen en is er ook beroep ingesteld tegen het plan bij de Raad van State. De bezwaren richtten zich toen al tegen het vrijliggende fietspad, dat overigens expliciet géén onderdeel uitmaakte van het bestemmingsplan. Gelet hierop is de verwachting dat omwonenden wederom op de plannen zullen reageren, mogelijk weer tot aan de Raad van State. Om deze reden wordt gekozen voor een extra zorgvuldige voorbereiding in de vorm van een extra inspraakronde op het voorontwerpbestemmingsplan.

VERVOLGTRAJECT

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Dat wordt vooraf bekendgemaakt op de gebruikelijke manier (in de Gooi en Eembode, Staatscourant en op internetpagina van de gemeente). Tijdens de terinzagelegging wordt tevens een informatieavond georganiseerd. De inspraakperiode geeft belanghebbenden de gelegenheid om te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Tegelijkertijd wordt het voorontwerpbestemmingsplan voor het vooroverleg als bedoeld in art. 3.1.1 Bro toegestuurd aan de overlegpartners. Na de inspraakperiode worden de ingekomen inspraak- en vooroverlegreacties samengevat in een inspraaknota, waarna het college een besluit dient te nemen over de beantwoording. De antwoorden worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan waarna de formele planprocedure start. Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt dan de formele procedure, zoals aangegeven in artikel 3.8 van de Wro. De planning is er op gericht het plan in het september 2015 vast te stellen.