10 januari 2015

Bewoners Diependaalselaan nog geen meter opgeschoten

De bewoners langs en rondom de Diependaalselaan, een van de drukste doorgaande wegen in Hilversum, houden voorlopig nog steeds de overlast van het doorgaande vrachtverkeer. Dit blijkt uit de brief die de PvdA fractie van de VVD verkeerswethouder Voorink heeft gekregen. De bewoners hebben mogen “meekijken” en zijn op een kopje thee getrakteerd en dat was het dan weer voor de bewoners langs en rondom de Diependaalselaan, buitengewoon teleurstellend voor deze hilversummers natuurlijk!

Stop het doorgaande vrachtverkeer op de Diependaalselaan

Voor de PvdA is het duidelijk, het doorgaande vrachtverkeer moet worden geweerd van de Diependaalselaan. Juist het vrachtverkeer veroorzaakt de meeste geluids-, milieu- en verkeersoverlast. Wij vinden dat dit de inzet van VVD wethouder Voorink moet zijn in zijn overleg met de belangengroepen en de provincie Noord Holland. Natuurlijk snappen wij ook wel dat de lokale supermarkt moet worden bevoorraad, maar voor het doorgaande vrachtverkeer zijn de alternatieven via de rijkssnelwegen ruimschoots voorhanden. Landelijk vinden in talloze gemeenten discussies plaats om doorgaand en vervuilend vrachtverkeer te weren

Hilversum volgt Amsterdam en Utrecht.

Hilversum loopt helemaal niet voorop in het weren van vrachtverkeer, gemeenten als Amsterdam en Utrecht hebben allang milieu maatregelen genomen om vrachtverkeer te weren. Wij worden door de lokale D66 en VVD niet serieus genomen, maar de bewoners langs en rondom de Diependaalselaan zijn het slachtoffer van dit falende rechts liberale beleid van D66 en de VVD. De PvdA vindt dat deze bewoners niet alleen mogen meekijken, maar juist mogen meebeslissen in beleid wat wel tot resultaat leidt!

De brief van VVD wethouder Voorink

Geachte leden van de raad,

In mei 2014 heb ik u het ondertekende Convenant Vrachtverkeer toegezonden. Na ondertekening vorig jaar zijn er werkafspraken gemaakt om tot de nadere invulling van de gemaakte afspraken te komen. In de Regio Gooi en Vechtstreek is inmiddels gerapporteerd over de voortgang. Conform mijn toezegging informeer ik u bij deze over de actuele stand van zaken:

Op 29 augustus 2014 troffen bestuurders van EVO, TLN, Hilversum en Wijdemeren elkaar om de voortgang van het convenant (juni 2013) te bespreken. Het convenant is afgesloten voor een periode van 2 jaar. Halverwege deze periode zijn de resultaten besproken en is de verdere aanpak met prioritering vastgesteld. Cursief gedrukt staat de inhoud van het convenant en vervolgens de gemaakt afspraak.

Afspraken en behaalde resultaat:

 

 1. Samenwerking: organisatie en communicatie

Partijen steunen elkaar uit eigen middelen en (beleids-)capaciteit. Daartoe worden door partijen een of meerdere personen aangewezen die de contacten en lopende activiteiten verzorgen of coördineren.

Partijen kunnen elkaar aanspreken op de te leveren en geleverde inzet vanuit hun organisatie.

 

Resultaat: voortzetten.
De organisatie is nu op goed niveau en moet voortgezet worden.

Meer aandacht voor onderlinge afstemming communicatie activiteiten.

 1. Hoofdroutes voor doorgaand vrachtverkeer

Partijen stemmen in met het ;’Kwaliteitsnet Goederenvervoer waarmee de belangrijkste economische centra bereikbaar zijn. De provinciale wegen (zoals de N201 en N236) zijn bedoeld als verbindingen naar en tussen de belangrijkste winkelgebieden en bedrijventerreinen in de regio. Doorgaand (nationaal) vrachtverkeer dient via het hoofdwegenstelsel A1, A2, A9 en A27 te rijden.

 

Resultaat: afgehandeld.

Deze afspraak is door provincie, Metropoolregio Amsterdam – Amstelland – Meerlanden (MRA) en Stadsregio Amsterdam (SRA) overgenomen. Daarmee is breed erkend dat doorgaand vrachtverkeer niet door de regio, maar er omheen dient te rijden.

 1. Routeplanners / navigatieprogramma’s

Het gebruik van het Kwaliteitsnet kan verder worden verhoogd door opname in navigatiesystemen.

Momenteel maakt het Kwaliteitsnet nog geen onderdeel uit van navigatiesystemen. In MRA-verband worden afspraken gemaakt met de vervoerssector om deze routes als ‘voorkeurroutes’ op te nemen in routeplanners en navigatieprogramma’s.

 

Afspraak: geen actie meer gewenst.

Routeplanners voor vrachtverkeer zijn nauwelijks te beïnvloeden. De Stadsregio Amsterdam en provincie N-Holland hebben hiernaar onderzoek verricht en de conclusie is dat de planners (GPS-apparatuur) reageert op feitelijke rijtijden en niet op tevoren (beleidsmatig gewenste) aangegeven wenselijke routes. Ongewenst vrachtverkeer is wel tegen te gaan door de passeertijd van een route te vergroten met afremmende maatregelen. EVO en TLN benadrukken (nogmaals) dat de routes door het Gooi ook niet interessant zijn voor doorgaand, nationaal transport.

 1. Logistieke routes

Binnen de bebouwde kommen zijn tussen de verschillende winkelcentra en bedrijventerreinen geschikte routes voor vrachtverkeer gewenst. Hierbij dient rekening te worden gehouden met bereikbaarheid voor vervoerders en ondernemers en leefbaarheid en veiligheid voor bewoners en langzaam verkeer. De uitwerking hiervan zal – als uitwerking van dit convenant – op lokaal niveau vorm krijgen. Indien er redenen zijn deze routes te wijzigen (uit oogpunt van bereikbaarheid, leefbaarheid of veiligheid), dan zal de betreffende gemeente(n) in overleg met de vervoerssector en het bedrijfsleven een alternatief zoeken en aanwijzen. Als één van de partijen een probleem of knelpunt signaleert, zijn de betrokken partijen bereid in overleg met elkaar een oplossing hiervoor te zoeken voordat maatregelen worden uitgevoerd.

 

Afspraak: met prioriteit voortzetten.

 • Blaricum heeft onderzoek laten verrichten omtrent routering en bevoorrading. Rapport is aan EVO voorgelegd. Nog niet in regionaal verband besproken.
 • Bussum heeft overleg met lokale transporteurs een nachtelijk vrachtwagenverbod ingesteld voor de Groot-Hertoginnelaan. EVO en TLN kunnen zich vinden in het resultaat;
 • Bussum en Naarden hebben (enkele maanden geleden) een kaart aangeleverd bij TLN / EVO om met de achterban af te stemmen. Reactie (nog) onbekend;
 • Huizen heeft 24 juni een informatieavond georganiseerd over de bereikbaarheid van het winkelcentrum en de bevoorrading. De lokale ondernemers zijn erbij betrokken. De bereikbaarheid van winkels in de oude kern vormt een nog niet opgelost probleem. Afgesproken wordt met EVO en TLN terplekke te gaan kijken (‘schouw’) hoe dit op te lossen;
 • Hilversum heeft gesproken met bewoners Diependaalselaan (N201 route), ook terplekke ‘meegekeken’ naar mogelijke hinder vrachtverkeer. EVO heeft met bewonerscomité gesproken en uitleg gegeven over intenties van convenantspartijen. Op 10 december 2014 heeft een tweede overleg tussen de bewonerscomité en de gemeente plaatsgevonden: Bewoners hebben aangedrongen op een structurele lange termijn oplossing om overlast te voorkomen;
 • Voor de overige gemeenten ook samenhangende routeringen inventariseren en vaststellen. Waar nodig allereerst gezamenlijk (gemeenten, EVO en TLN) ‘schouwen’.

 

 1. Duurzaamheid
 • De afspraken gemaakt in het landelijk project ‘Programma Duurzame Logistiek’ worden op maximale wijze doorgevoerd.
 • De partijen spreken af de mogelijkheden voor het gebruik van ‘eco-combies’ in combinatie met verdere distributie de kernen in met kleinere (duurzame) voertuigen nader te onderzoeken en uit te werken.
 • De mogelijkheden tot bundelen van afvalstromen worden nader onderzocht.

 

Afspraak: aan markt en Grond- en Afvalstoffendienst Gooi en Vechtstreek overlaten.

 1. Regionale distributie

De partijen onderzoeken de verschillende opties voor goederendistributie, zoals een grote of meerdere kleine distributiecentra in de regio of afhaalpunten aan de randen van bebouwde kommen of winkelcentra.

 

Afspraak: geen actie meer gewenst ( initiatieven uit de markt afwachten).

 

 

 1. Langparkeren

De partijen wijzen plaatsen aan waar vrachtwagens van regionale distributeurs ’s nachts en in het weekend mogen parkeren.

 

Afspraak: geen actie meer gewenst

 1. Bevoorrading / venstertijden

De partijen streven naar onderlinge afstemming en grotere flexibiliteit van venstertijden in regionaal verband. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor ‘dagrand distributie’ verkend.

Gemeenten spannen zich in lokale laad/losplaatsvoorziening te verbeteren/ aan te passen daar waar zich problemen voordoen.

 

Afspraak: met prioriteit oppakken.

Om tot een goede afstemming van de lostijden (‘venstertijden’) te komen, moet een regionale inventarisatie gemaakt worden. Aandacht voor ‘dagrand distributie’/ bevoorraden buiten de spitstijden. Ook de aanwezigheid en kwaliteit van en bereikbaarheid van (fysieke beperkingen naar) de losplekken inventariseren.
Aandacht voor informatica (inzet app’s ) om bevoorrading te geleiden naar vrije plaatsen.

Ook ontwikkelingen van webwinkels en internetverkopen analyseren.
Expertise van EVO/TLN benutten.

Ik vertrouw er op u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 1. Voorink

Wethouder verkeer