Wonen

De PvdA staat al sinds zijn oprichting op de barricade voor voldoende betaalbare huizen. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. De druk op de woningmarkt is groot in onze regio en zal de komende jaren alleen maar groter worden. De wachtlijsten zijn onverminderd lang en duizenden mensen zijn actief op zoek naar een betaalbare woning in de regio. Het is daarom extra belangrijk dat er geen sociale huurwoningen verdwijnen en dat we blijven bouwen voor de lagere inkomens en (lagere) middeninkomens. Bij goed wonen hoort ook zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving. Huurdersparticipatie en medezeggenschap zijn hierom noodzakelijk. Wij streven naar gemengde wijken en buurten. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit: jongeren, alleenstaanden, gezinnen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde wijken passen bij het idee van een verbonden samenleving. Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar de buitenwijken of zelfs buiten onze gemeente. Verduurzaming van woningen, zowel particulier- als
corporatiebezit, staat hoog op onze agenda.

Concreet:

 • Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen (betaalbare voorraad, inclusief particulier bezit) voor alle doelgroepen van de sociale huur. Voor de PvdA is 1/3e sociale huur de ondergrens.
 • De gemeente inventariseert in overleg met corporaties de voorraad goedkoopste huurwoningen en zorgt ervoor dat die verspreid zijn over de verschillende wijken. Zo worden de negatieve effecten van ‘passend toewijzen’ zoveel mogelijk beperkt. Gemengde wijken zijn het uitgangspunt.
 • Ook naar middeldure woningen is de vraag hoog. We sluiten convenanten met ontwikkelaars voor de realisatie van koopwoningen met een koopprijs vanaf €200.000 tot maximaal €350.000,- en woningen met een zogeheten middenhuur (vanaf de liberalisatiegrens tot maximaal €950 per maand). In samenwerking met ontwikkelaars werken wij aan de totstandkoming van nieuwe bouwplannen, zoals bij Lucent en het Philipscomplex.
 • Wij willen een stop op de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen, tenzij deze elders binnen de gemeente worden gecompenseerd. Hierover maken wij nieuwe, betere prestatieafspraken met de woningcorporaties, waar we de corporaties ook aan houden.
 • Alle sociale huurwoningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd, zonder dat de netto woonlasten omhoog gaan. Ook op eigenaar-bewoners wordt een beroep gedaan om te verduurzamen.
 • Verloedering en verkrotting pakken we aan door notoire huisjesmelkers stevig op de huid te zitten: meer budget voor opsporing, actief aanschrijven en zo nodig beheer-overname.
 • We grijpen alle wettelijke middelen aan om leegstand effectiever aan te pakken via actieve aanschrijving en dwangsommen. Leegstand mag nooit lonend zijn.
 • Ook met corporaties spreken wij af dat zij niet met leegstandsbeheerders in zee gaan maar gebruik maken van de mogelijkheden voor tijdelijke huur. Bij tijdelijke huur krijgen de huurders namelijk wel huurbescherming.
 • Overbewoning willen we onmogelijk maken. Het splitsen van eengezinswoningen mag in Hilversum niet; we versterken de handhaving hierop.
 • Uitgezonderd van het splitsingsverbod zijn door de gemeente aangewezen leegstaande voormalige bedrijfs-/kantoorpanden en villa’s, die zich goed voor meervoudige bewoning lenen. Splitsing is ook dan onder strikte voorwaarden mogelijk. Herbestemming en verbouw van kantoren (en villa’s) kan een oplossing zijn om het tekort aan goedkope woningen voor doelgroepen op te lossen. Dit hoeft overigens niet altijd via splitsing te gaan; we denken ook aan (tijdelijke) broedplaatsen, atelierwoningen, woongroepen (ook voor senioren) en bedrijfsverzamelgebouwen in combinatie met wonen.
 • Wonen is een recht maar daar horen ook plichten bij zoals goed nabuurschap. Bij ernstige overlast moet de overlastgever sneller uit huis kunnen worden gezet.
 • Overlast kan ook worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van een woning, bijvoorbeeld door vakantieverhuur. Amsterdam wordt al jaren geplaagd door zogeheten Airbnb-verhuur, ten koste van de woningvoorraad. Wij willen de negatieve effecten van vakantieverhuur voor zijn en daar in de komende bestuursperiode duidelijke regels voor opstellen, met als uitgangspunten: geen overlast, geen verstoring van de woningmarkt, geen oneigenlijk gebruik van (sociale) woningen.
 • Ontwikkelaars – ook woningcorporaties – en de gemeente moeten bij ontwikkelingen de buurt betrekken. Gebrek aan draagvlak kan tot weigering van een vergunning leiden als duidelijk is dat de ontwikkelende partij zich onvoldoende heeft ingezet om tot overeenstemming te komen.
 • Op Monnikenberg verrijst een uniek zorgcentrum. Dit brengt ook bijzondere werkgelegenheid met zich mee. Deze moet worden ondersteund met betaalbare woningen voor de toekomstige zorgaanbieders.