Openbare ruimte, stedenbouw en verkeer

De grootste uitdaging voor Hilversum ligt in het combineren van stedelijke ontwikkelingen: wonen, werken, winkelen, recreatie, educatie, cultuur en uitgaan. Dat alles binnen de beperkingen van een van oorsprong Goois heidedorp op de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug, omringd door beschermde natuur.

Hilversum is in veel opzichten bijzonder, met zijn bedrijvigheid, mediapark, vele monumenten, regiofunctie en contrasten tussen villaparken en heel gewone woonbuurten. Maar onze gemeente kampt ook met de erfenis van in het verleden gemaakt stedenbouwkundige besluiten, zoals het nagenoeg afsluiten van het stadshart voor bezoekers die uit oost en van het station komen.

De PvdA ziet een extra uitdaging in het profiteren van de intercity-verbinding met de grote steden en tegelijkertijd het slechten van dat spoor als barrière tussen twee stadsdelen. Wij vinden het huidige plan voor verbetering van het stationsgebied onvoldoende recht doen aan de opdracht om een aantrekkelijke entree tot het stadshart te creëren, vooral omdat opnieuw prioriteit lijkt te worden gegeven aan de autobereikbaarheid van het mediapark. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme kosten van zeker 45 miljoen euro.

We willen een stadshart dat vooral goed bereikbaar is voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer. De binnenstad blijft voor de auto goed bereikbaar maar we zoeken naar oplossingen om het autoverkeer in en rondom het centrum en op de aanvoerwegen (zoals de Joh. Gerardtsweg en de Diependaalselaan) te verminderen.

Publiekstrekkers (veelal winkelketens) bevinden zich in het autoluwe stadshart. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat die winkels optimaal bereikbaar zijn, vooral voor voetgangers en fietsers en bezoekers die met het openbaar vervoer komen. We voelen ons uitgedaagd om autoverkeer zoveel mogelijk uit het stadshart te weren en alternatieven in de omgeving te bieden, in de vorm van transferia aan de rand van onze gemeente en wellicht herontwikkeling van parkeergarages.

Er liggen kansen voor bijzondere winkels, horeca en dienstverlening aan de oostzijde van het spoor. Die kansen liggen er ook in straten die ooit een economische functie hadden maar die (goed)deels zijn kwijtgeraakt, zoals de Havenstraat en het eerste stuk van de Koninginneweg.

Concreet:

  • De PvdA wil onze stad autoluw maken door meer ruimte te bieden aan fietsers.
  • De gemeente legt aan de rand van de stad transferia aan, waar op koopavond/zaterdag en zondag gratis geparkeerd kan worden en waarvandaan men met gratis openbaar (elektrisch) vervoer naar de diverse winkelgebieden wordt gebracht. Deze transferia met aansluitend openbaar vervoer kunnen ook dienen om forenzen sneller van en naar het mediapark te brengen.
  • Gratis stalling voor de fiets, zoals bij Utrecht CS. We denken na over maatregelen om onnodig lang parkeren te ontmoedigen, zodat er altijd voldoende ruimte blijft.
  • Oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers worden verbeterd, onder meer door een voor langzaam verkeer gunstiger afstemming van stoplichten, voorrang voor fietsers bij rotondes en de aanleg van voetpaden en veilige oversteekplaatsen (zebrapaden).
  • Wat de PvdA betreft, krijgt een aantrekkelijke verblijfsruimte en toegang tot de binnenstad voor voetgangers, fietsers en ov-reizigers voorrang boven de ambitie om doorgaand autoverkeer in twee richtingen over het Schapenkamp/Stationsplein te stimuleren.
  • Het GAK-gebouw hoeft van de PvdA niet te worden gesloopt. Het gebouw kan ook worden getransformeerd tot een spannende, creatieve plek met bijzondere winkels, horeca, dienstverlening, broedplaatsen en betaalbaar wonen. Mogelijk kan de parkeergarage onder het GAK-gebouw worden omgebouwd tot fietsenstalling. We willen alle opties onderzoeken.
  • We steunen het idee om het Oosterspoorplein opnieuw in te richten en willen daarbij in samenspraak met de buurt onderzoeken hoe we ook de straten eromheen aantrekkelijker kunnen maken. We treden met Prorail en NS in contact om na te denken over een betere verbinding tussen oost en west, ook ter ontlasting van de kleine spoorbomen.
  • De kleine spoorbomen vormen een gevaarlijk obstakel, vooral voor fietsers en voetgangers. Een oplossing is zeer gewenst. We willen overigens niet dat deze overgang verdwijnt.
  • Het dorpshart telt op dit moment vijf parkeergarages. We willen alternatieven onderzoeken voor tenminste één van die garages, met als uitgangspunten: een autoluw stadshart, minder fijnstof en betere bereikbaarheid (dus ook vermindering van de files).