Onderwijs en cultuur

Voor de PvdA zijn onderwijs en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als mediastad bieden we onderdak aan verschillende mediaopleidingen. Dat mag wat ons betreft zelfs nog een stuk beter. We willen van Hilversum een echte mediaopleidingsstad maken. En dat begint al op de basisschool. We nodigen scholen uit om in hun lessen meer aandacht te besteden aan mediawijsheid, met daarin vanzelfsprekend extra aandacht voor digitale media.

Vanzelfsprekend vindt de PvdA dat goed onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. We letten daarom scherp op de kwaliteit van de onderwijsinstellingen in onze gemeente en zorgen ervoor dat niemand wordt buitengesloten op grond van inkomen of afkomst.

Hilversum heeft enkele culturele evenementen waar het trots op mag zijn. Wat de PvdA betreft, geven we culturele evenementen nog meer ruimte en bekendheid. Graag zien we daarin een rol weggelegd voor Beeld & Geluid, De Vorstin, het Filmtheater, MCO en de Wisseloord Studio’s.

Het Mediapark neemt een prominent plek in, in onze gemeente. We heten niet voor niets Mediastad Hilversum. Wat de PvdA betreft, mag de aanwezigheid van al die media beter zichtbaar worden in het stadshart – denk aan onder meer horeca, brandshops en media-events – en ook ons lokale media-aanbod. Wij vinden lokale omroepen en lokale nieuwsbladen van groot belang: voor de nieuwsgaring en voor de binding op buurt-, dorps- en stadsniveau.

Concreet:

  • Wij investeren in culturele diversiteit en in de culturele voorzieningen in onze gemeente (ook in wijken). We beschermen wat er aan cultureel aanbod is, in het kader van leefbaarheid, aantrekkelijkheid van onze gemeente en ons karakter als mediastad.
  • In wijken waar deelname aan culturele activiteiten niet vanzelfsprekend is, sporen wij de bewoners actief aan.
  • Cultuur- en media-educatie voor kinderen en jongeren zetten wij hoog op de agenda. Wij maken dat toegankelijk en betaalbaar via bijvoorbeeld de Hilversumpas.
  • De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. In de bibliotheek wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid.
  • Jonge startende kunstenaars, mediawerkers en ondernemers in de periferie van de media en de kunsten worden door ons in hun vaak noodzakelijke bestaan als zzp’er ondersteund. Dat kan onder andere door hen te helpen bij het zoeken naar publiek of private financiering en door regelgeving te vereenvoudigen.
  • Als gemeente belonen we de diensten van bedrijven en kleine zelfstandigen in de creatieve sector naar waarde en vragen geen gunsten die je ook niet ‘aan de loodgieter’ zou vragen.
  • In het onderwijs zijn leerkrachten belangrijke rolmodellen. Diversiteit van leerkrachten – seksueel en afkomst – en ondersteunend personeel is daarom noodzakelijk. Wij spreken scholen in onze gemeente zo nodig daarop aan.
  • Veiligheid in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen voor kinderen is cruciaal. Dat gaat om veiligheid in het verkeer en om persoonlijke en sociaal maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa’s. Wij gaan daarvoor in overleg met alle betrokken partijen.
  • We stimuleren dat kinderen lid worden van een sportvereniging.