15 januari 2015

Rekenkamer Hilversum onderzoekt vrouwenopvang

De rekenkamer in Hilversum, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van de gemeenteraad van Hilversum heeft vandaag haar jaarplan 2015 gepresenteerd. Een van de onderzoeken dit jaar is de vrouwenopvang in Hilversum. Vooral de gemeentelijke rol in de vrouwenopvang is van belang, alsdus onze rekenkamer

PvdA blij met onderzoek

De PvdA is heel blij met dit onderzoek, wij willen heel graag inzicht in deze maatschappelijke taak die de gemeente Hilversum in onze ogen moet vervullen. Juist in 2012 was de vrouwenopvang in Hilversum volop in het nieuws en nam de gemeente Hilversum de regie over met betrekking tot de vrouwenopvang in onze gemeente. Ook kwam er een commissie die de gemeente Hilversum diverse aanbevelingen deed. Het is van belang hoe momenteel de stand van zaken is en hoe de gemeente Hilversum met de aanbevelingen van de commissie Haanstra is omgegaan.

De onderzoeksopzet van de Rekenkamer:

 3.2 Vrouwenopvang

Nadat de gemeente in het voorjaar van 2012 signalen met betrekking tot klachten over

de Stichting Opvangcentrum het Gooi ontving, heeft het college opdracht gegeven aan een

onafhankelijke onderzoekscommissie (Commissie Haanstra) om een onderzoek uit te voeren naar de

vrouwenopvang in deze regio. Het onderzoeksrapport ‘Gescheiden werelden’ is op 8 juni 2012 verschenen.

De Commissie Haanstra kwam op hoofdlijnen tot de conclusie dat de cliënten van de Stichting

Opvangcentrum het Gooi de bejegening van de directie als intimiderend ervoeren, met weinig empathie

voor de situatie waarin de cliënten zich bevonden. De huisvesting was verouderd en het toezicht op de

kwaliteit van de vrouwenopvang was onvoldoende geborgd. De gemeentelijke rol van goed opdrachtgever

ontbrak. De onderzoekscommissie adviseerde het college van burgemeester en wethouders om de

subsidiëring van de stichting zo spoedig mogelijk te beëindigen, en om aan een grotere instelling op het

terrein van de vrouwenopvang opdracht te geven een nieuw opvangcentrum in de regio Gooi en

Vechtstreek te realiseren. Ook moest de gemeente haar rol als opdrachtgever gaan pakken en grote

aandacht besteden aan kwaliteitszorg. Op 22 juni 2012 gaf het college in zijn bestuurlijke reactie aan de

conclusies en aanbevelingen van de commissie Haanstra over te nemen. Het college benoemde in zijn

reactie een aantal activiteiten, met de toezegging deze activiteiten voor het einde van het jaar gerealiseerd

te hebben.

De rekenkamer wil met een kort inventariserend onderzoek vaststellen wat de status is van deze

activiteiten en in hoeverre de overgenomen aanbevelingen inmiddels gerealiseerd zijn.

De rekenkamer zal dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2015 starten en verwacht de

onderzoeksresultaten voor het zomerreces te kunnen presenteren in een rekenkamerbrief.