11 juni 2015

Een lang gewenste opknapbeurt

Een opknapbeurt van het plein Langgewenst. Een lang gekoesterde wens van vele Hilversummers. Ook PvdA Hilversum heeft dit punt in haar programma staan. Het plein speelt een grote rol in de aantrekkingskracht van het centrum. Een aantrekkelijk centrum maakt van Hilversum een nog mooiere stad, het verhoogt de economische activiteit en zorgt voor meer werkgelegenheid.

Kosten en opbrengsten

Met de verbouwing is een totale investering van € 3.630.000,- gemoeid. Een groot bedrag. Al helemaal gezien de eerder geschatte kosten van 1.5000.000,-. Daar kun je ook veel leuke andere dingen mee doen. Het plein zal echter ook weer tientallen jaren mee moeten en we hebben hoge ambities met elkaar gesteld. Helaas moeten we daarbij constateren dat die ambities een prijskaartje met zich meebrengen.

De gemeente doet haar best om tot de mooiste oplossing te komen. Voor ons zijn in elk geval de volgende vragen belangrijk:

 1. Is dit het plein waarmee Hilversum haar ambities waarmaakt om een aantrekkelijk centrum te hebben?
 2. Zijn de bewoners en omgeving voldoende en naar tevredenheid betrokken geweest in het proces?
 3. Zijn er voldoende maatregelen genomen om een verwacht parkeerprobleem te voorkomen of op te lossen als deze optreedt?
 4. Is er een haalbaar plan voor de oude Eurobioscoop en gaat dit geen jaren duren?

De ambities van het plan zijn wat bijgesteld om nu resultaat te krijgen

De gemeente wil dit jaar nog een plan maken van hoe het Langgewenst eruit komt te zien, zodat volgend jaar met de bouw kan beginnen. De uitgangspunten zijn:

 • Belangrijke trekker voor het centrum
 • Levendig plein met hoogwaardige uitstraling
 • Minder parkeerplaatsen, parkeerterrein wordt Markt- en Evenementenplein
 • Versterken relatie met de Groest
 • Geen grootschalige ontwikkelingen met ondergrondse parkeergarage
 • Obstakelvrije ruimte
 • 300 fietsparkeerplekken
 • Groene uitstraling
 • Terrassen
 • Zitelementen
 • Openbaar toiletgebouw

Dit zijn lagere ambities dan eerder. Toen werd er nog rekening gehouden met woningbouw en ondergrondse parkeergelegenheid. Het voordeel is wel dat het waarschijnlijker is dat de planvorming nu echt gaat lukken en er in 2017 al een nieuw plein komt. Rekening houdend met de wens om tot resultaat te komen kan PvdA Hilversum zich vinden in deze uitgangspunten. Het plein wordt aantrekkelijker. Het wordt een centrum van levendigheid en activiteit. Daarnaast wordt de verbinding met het centrum veiliger voor voetgangers en fietsers, met veel ruimte om je fiets te parkeren.

Samenwerking met bewoners en omgeving staat voorop!

Het is belangrijk hoe invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten. Er moet een goede afstemming met bewoners en omgeving zijn. Dit heeft de gemeente gedaan tijdens bijeenkomsten waarbij het voorlopig en definitief ontwerp zijn besproken. Het ontwerpteam van de gemeente heeft hard zijn best gedaan om alle meningen en beelden te verzamelen om daarmee te komen tot een ontwerp wat recht doet aan alle belangen. Wethouder Voorink is echter voornemens om het definitieve plan niet meer ter inzage te leggen. Dit is wettelijk niet vereist en de wethouder is van mening dat er genoeg meningen zijn verzameld. Uit zorgvuldigheid zou PvdA Hilversum toch graag zien dat het definitieve plan ter inzage wordt gelegd.

Zit ondernemers niet in de weg

Hinder en overlast tijdens de ontwikkeling moet zoveel mogelijk beperkt worden. Ondernemers dringen erop aan om niet te bouwen in de periode november/december, omdat dit hun drukste periode is. De planning is nu dat de bouwwerkzaamheden t/m oktober 2016 zullen duren. Dit soort grote projecten kennen echter een hoge mate van onzekerheid. Op verzoek van PvdA Hilversum heeft de wethouder toegezegd niet te bouwen in deze periode en bij uitloop hier omheen te plannen.

Nog openstaande vragen over parkeergelegenheid

Er verdwijnen behoorlijk wat parkeerplaatsen als je niet meer op het plein mag parkeren. Dit moet dan uitwijken naar Hilvertshof en Silverpoint. Maar ja, de bereikbaarheid daarvan is nou niet echt lekker als je bij Langgewenst staat. De gemeente wil blik van straat hebben, maar zorgen we hierdoor juist niet dat auto’s de zijstraatjes in de omgeving induiken of dat er nog meer automobilisten over het spoor parkeren? Daar zijn ze in die buurt nu al niet blij mee. PvdA Hilversum denkt dat dit een zeer reëel risico is. Extra wrang is dat de Vorstin nu al op vrijdag geen grote concerten plant, omdat de parkeerplaatsen op het Langgewenst dan niet beschikbaar zijn vanwege de markt. Hoe moet dit als deze parkeerplaatsen er op zaterdag ook niet meer zijn? De wethouder geeft aan hier niets aan te doen. Als het gebeurt, gebeurt het. Wel wordt er rekening mee gehouden om in de toekomst nog een parkeergarage onder het Langgewenst aan te leggen. Het leed is dan echter al geschied en het zal vervolgens ook veel te lang duren voordat het probleem opgelost wordt.

Wordt de Eurobioscoop een nieuw KRO-Eiland?

Een compleet op zichzelf staand onderwerp is de oude Eurobioscoop. In het definitieve ontwerp is er rekening mee gehouden dat de oude Eurobioscoop behouden blijft en wordt gerenoveerd. Iedereen dacht dat het rijp voor de sloop was. Onder de façade bevindt zich echter een goudmijn aan monumentale karakteristieken. Wethouder Van Vroonhoven gaat haar uiterste best doen om mensen aan te trekken die de uitdaging graag aangaan om dit pand in haar oude glorie te herstellen en hier een bloeiende onderneming te starten. Het college acht het haalbaar om een nieuwe bestemming aan de bioscoop te geven. Wij steunen de wethouder van harte in haar voornemens. Wat we echter niet graag willen is dat het pand jaren leeg blijft staan in haar huidige toestand. Daarvoor neemt het een te prominente plaats in het straatbeeld van het centrum in.

Een goed ontwerp, maar te weinig aandacht voor de risico’s

PvdA Hilversum is zeer onder de indruk van het harde werk wat is verricht door de architecten en stedenbouwkundigen om tot een ontwerp te komen. Ook de openheid en communicatie door bijeenkomsten en via de website is prijzenswaardig. Over het ontwerp hebben wij dan ook geen opmerkingen. Wel vinden wij dat besluitvorming zorgvuldig plaats moet vinden en bewoners de kans moeten krijgen om nog formeel op de plannen te reageren. Ook neemt Wethouder Voorink de risico’s niet serieus genoeg. Wat ons betreft wordt er goed nagedacht wat we doen om een parkeerprobleem en een leegstaande Eurobioscoop te voorkomen.