5 januari 2015

Wegverlegging Anna’s Hoeve heeft desastreuze gevolgen voor de natuur

Tot deze conclusie komt niet alleen de Partij van de Arbeid, maar juist ook de vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve. Ruim 3141 bomen met een natuurwaarde van ruim 2,7 miljoen euro moeten wijken voor de wegverlegging en de aanleg van de HOV. De Partij van de Arbeid complimenteert de vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve met de uitstekende research en vindt dat de hilversumse politiek moet inzien dat zij een politieke en beleidsinhoudeijke halt moeten zeggen tegen deze voor de natuur niets ontziende wegverlegging bij Anna’s Hoeve

 

Hier integraal overgenomen, de beschouwing gemaakt door de vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve:

 

Beschouwingen over geplande desastreuze ingrepen in Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg

 

De gemeenteraad en het Goois Natuurreservaat zijn voornemens de Weg over Anna’s Hoeve te verleggen. Bovendien moet 30% van het gebied afgesloten worden voor alle bezoekers vanwege de grote recreatiedruk in de route van de Groene Schakel. Ter onderbouwing van dat plan is er door Alterra een rapport opgesteld wat de noodzaak hiervan moet aantonen. Dit rapport dat als fundament onder alle plannen moet worden gezien is niet in de inspraak geweest! De gemeenteraad is hier stilzwijgend mee akkoord gegaan.

In een kritische en begrijpelijke analyse van dit rapport door een deskundige van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is duidelijk aangetoond dat het rapport aan alle kanten een zware onvoldoende krijgt. Opvallend is dat geen raadslid of wethouder van de collegepartijen over het Alterra rapport serieuze vragen heeft gesteld. Echter, de berekende recreatiecijfers (1750-2000 bezoekers per dag) kloppen totaal niet met de werkelijkheid. De ecologische onderbouwing is zeer oppervlakkig, op grote delen onvolledig en niet realistisch.

Inmiddels heeft Alterra een aanvullende toelichting opgesteld over de berekening van de recreatiedruk. Dat geeft wat meer inzicht waarbij echter vooral alle onvolkomenheden van het onderzoek aan het licht komen. Alterra erkent dat zelf ook o.a. aan het slot van die verklaring!

 

Wat betekent het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve in de praktijk?

 • Er komt een nieuwe asfaltweg die minimaal 2200 meter lang is. Van de oude weg wordt slechts 800 meter verwijderd. Er komt dus 1400 meter nieuwe weg bij in dit belangrijke EHS gebied.
 • De verlegde weg loopt bij de spoorlijn onder de A27 door. De hier aanwezige oost-west faunapassage komt daarmee te vervallen, de nieuwe weg komt op die plaats.
 • De verlegde weg vormt aan de oostzijde van de A27 een nieuwe barrière voor de faunapassage in viaduct Zandheuvel in de A27. Omdat aan de westzijde van dit viaduct de HOV lijn moet komen wordt daarmee de nu goed werkende faunapassage onder het viaduct ingesloten door twee wegen. Hiermee wordt ook deze oost-west faunapassage zo goed als onbruikbaar.
 • Met het verleggen van de weg komt deze op 2 meter afstand te lopen van de speelstrook aan de Anthony Fokkerweg. Over de gevolgen hiervan is met de bewoners geen overleg geweest. Duidelijk is wel dat de bewoners in die wijk in meerderheid tegen het plan zijn.
 • Voor de bouwplannen op Anna’s Hoeve zijn eerder alle, naar schatting 1500-2000 bomen, daar verwijderd. Dat was een groot verlies voor bijvoorbeeld alle vogels en vleermuizen die in en bij die bomen leefden. De Accumulatievijver is voor de bouwplannen drooggelegd, waarmee belangrijke rietoevers voor karekieten, eenden, meerkoeten, waterhoentjes en ringslangen zijn verdwenen. Op geen enkele manier is voor die ingrepen ook maar iets aan natuur gecompenseerd.

Met de aanleg van een nieuwe weg moeten opnieuw zeer veel bomen worden verwijderd. Opnieuw wordt onmisbaar leefgebied van spechten, boomklevers, holenduiven, vleermuizen enz, vernietigd.

Om inzicht te krijgen wat het verlies aan bomen zal zijn is een inventarisatie verricht (tabel).

aantal bomenwaarde in €
Anna’s Hoeve: tracé verlegde weg19521.558.846,00
HOV tracé11891.193.408,00
Totaal aan bomen en waarde 3141€   2.752.254,00

Hieruit blijkt dat er minimaal 1952 bomen van 15-80 jaar worden omgehaald. Al deze bomen hebben een grote ecologische en ook intrinsieke waarde. Een simpele berekening laat zien dat hiermee een kapitaal gemoeid is van € 1.558.846,00! Gaat de wegverlegging door dan wordt dit kapitaal dat in tientallen jaren is opgebouwd in een klap verloren.

 • Geconstateerd is dat op een deel van het tracé recent piketpaaltjes zijn gezet die duiden op de strook die gekapt gaat worden. Dat is dus gebeurd nog voor alle besluitvorming. De kans is daarom groot dat direct na de besluitvorming op 7 januari de zaag gezet wordt in de bomen. Kan dat zomaar zonder kapvergunning? Moet dat niet ter visie liggen?

 

Wat betekent de aanleg van de HOV in Anna’s Hoeve en Monnikenberg in de praktijk?

 • Voor de aanleg van de HOV baan wordt in deze gebieden een nieuwe asfaltweg aangelegd van 2000 meter. Deze weg ligt geheel in EHS gebied. Het is verbazingwekkend dat de politiek het niet nodig vindt een alternatief als de Zuidboog nader te onderzoeken. Men vindt het duidelijk niet van belang dat met de Zuidboog 2 ha kostbare natuur in de Groene Schakel gespaard wordt. Ook hecht men geen belang aan de 8 miljoen besparing (belastinggeld) die dat oplevert of het feit dat de HOV bus dan voor de deur van het ziekenhuis kan stoppen.
 • Om het geplande HOV tracé mogelijk te maken moeten ook hier zeer veel bomen worden omgezaagd. Het betreft hier vooral erg oude bomen tot wel 100 jaar oud. In deze bomen leven mogelijk zelfs drie soorten spechten, veel andere holenbroeders en vleermuizen. Het is niet uitgesloten dat ook de boommarter hier voor komt.

Om het beeld van de ingreep duidelijk te krijgen zijn ook hier de bomen geteld. Op dit HOV tracé worden volgens telling 1189 bomen van 15-100 jaar worden omgezaagd (zie tabel). De ecologische en intrinsieke waarde van deze bomen is te waarderen als € 1.193.408,00! Met het wegzagen van al die bomen wordt ook dit belangrijke kapitaal in de prullenbak gegooid.

 

Samenvattend

 1. Voor het oprollen van 800 meter bestaande weg wordt 2200 meter nieuwe weg aangelegd in EHS gebied.
 2. Om dat doel te bereiken moeten 1952 bomen worden omgezaagd die een kapitaal vertegenwoordigen van € 1.558.846,00.
 3. Voor de aanleg van de HOV baan wordt 2000 meter nieuwe weg aangelegd in EHS gebied.
 4. Om ook dat doel te bereiken worden nog eens 1189 bomen omgezaagd die een kapitaal vertegenwoordigen van € 193.408,00. Bedenk daarbij dat het alternatief van de Zuidboog dit allemaal kan voorkomen en zelfs een besparing van 8 miljoen oplevert.
 5. De gemeente moet zorgen voor compensatie van het grote verlies aan bomen en natuurwaarden die verloren gaan. De vraag is hoe en waar dit zal gebeuren. Bij een goed en democratisch beleid hoort die compensatie bekend te zijn vóór dat er besluiten worden genomen. Dat is hier niet gebeurd.
 6. De rol van het Goois Natuurreservaat (GNR) als beschermer van de Gooise natuur komt in de hele discussie nauwelijks aan de orde. Ook niet als er zoveel waardevolle bomen worden omgezaagd. Is dat niet vreemd? Verliest het GNR hiermee haar geloofwaardigheid?
 7. Voorwaarde voor alle plannen is dat er onder de bevolking voldoende draagvlak moet zijn. Op geen enkele manier is duidelijk gemaakt dat dit draagvlak er is. Niet door het GNR en niet door de politiek. Er is slechts draagvlak bij een handjevol raadsleden.

 

Verzoek aan de gemeenteraad

Het zou van een goed democratisch inzicht getuigen als de gemeenteraad op 7 januari nog geen besluiten neemt over de wegverlegging en de HOV route.

Dit geeft de gemeenteraad de tijd nog eens goed met de bewoners en gebruikers van de gebieden te overleggen. Hierbij kunnen alle belangrijke onderwerpen nog eens tegen het licht gehouden worden.

Het kan er toe leiden dat het vertrouwen in de politiek weer wat kan herstellen als de burgers zich serieus genomen voelen. Dat vertrouwen is nu geheel verdwenen.

Het zou daarmee de gemeenteraad sieren als zij ook daadwerkelijk uitvoering gaan geven aan het eigen Raadsakkoord van 11 december jl.: de relatie tussen politiek en de Hilversumse samenleving te versterken.

 

Jelle Harder, 4-1-2015