30 juni 2014

Wethouder van der Want gaat in gesprek met medewerkers Vluchtheuvel en Cocon

De PvdA in Hilversum wil geen bezuinigingen op de dak- en thuislozen in de Vluchtheuvel en de Cocon. De gemeente Hilversum moet hier dwars voor gaan liggen! Zeker nu de wethouder in onderstaande brief erkent dat niet de uitvoering het slachtoffer moet worden, maar de overhead van de bedrijfsvoering veel te hoog is! Wethouder van der Want gaat nu in overleg met de medewerkers van de Vluchtheuvel en de Cocon om juist hun zienswijze te horen. De PvdA is heel blij met deze stap en wil dat de opvang van dak- en thuislozen in Hilversum in stand blijft!

Brief van wethouder van der Want aan gemeenteraad

Geachte leden van de Raad,

 

Op 16 juni 2014 heb ik u een brief gestuurd over de herziening van de subsidieafspraken met RIBW Gooi en Vechtstreek. In deze brief heb ik onder andere aangegeven dat gemeente Hilversum en RIBW gezamenlijk naar oplossingen zoeken voor de hoge kosten van uitvoering. De afgelopen periode zijn in de pers verschillende berichten over het sluiten van de Vluchtheuvel naar voren gekomen. Ook heeft u een brief van het personeel van de Vluchtheuvel ontvangen. Omdat de berichten in de pers niet altijd feitelijk juist waren, kan ik mij voorstellen dat er daardoor misverstanden zijn ontstaan. Zo is het bijvoorbeeld niet zo dat de opvang kleiner wordt of zelfs zou sluiten. Ook is het niet een bezuiniging vanuit de gemeente Hilversum. In deze brief wil ik u eveneens aanvullend informeren over de uitgangspunten die gemeente Hilversum hanteert bij de herinrichting van de maatschappelijk opvang. Zo steven we naar een doorontwikkeling van de individuele opvang, zoals die bijvoorbeeld in Keerpunt gebeurd.

 

Het versterken van de aansluiting tussen de opvang en de gemeentelijk loketten is voor gemeente Hilversum een belangrijke voorwaarde bij de herinrichting van de opvang. Zo is het de bedoeling dat RIBW-medewerkers van de opvang binnen 2 tot 4 weken samen met de inwoners met een ondersteuningsvraag een plan van aanpak maken en dat voorleggen aan het gemeentelijk loket. Om dit plan van aanpak op te stellen krijgen medewerkers (afhankelijk van de zwaarte van de problematiek) 15 tot 30 uur de tijd. Er is voor deze groep dus geen sprake van ‘kale’ opvang met alleen bed bad en brood. We verwachten dat door deze werkwijze een sneller terugkeer naar een zelfstandig leven mogelijk is.

 

De gesprekken met RIBW gaan over het verminderen van de kosten van de opvang zoals die nu georganiseerd is. Hierbij klopt het inderdaad dat de kosten voor overhead op dit moment verhoudingsgewijs hoog zijn. RIBW werkt daarom plannen uit om deze overhead te verlagen, zodat deze vanaf 2015 lager zijn dan het landelijk gemiddelde voor RIBW-instellingen. De bijdrage van gemeente Hilversum zal niet afnemen. Het subsidiebedrag zal gelijk blijven. Voor een aantal uitgaven die in het verleden variabel waren, zoals de kosten voor begeleiding, zal gemeente Hilversum een vast bedrag gaan hanteren.

 

Het personeel van de Vluchtheuvel heeft aangegeven met de gemeente Hilversum in overleg te willen treden. Voor een dergelijk gesprek sta ik vanzelfsprekend open. Het is hierbij belangrijk om te realiseren dat we door kostprijsonderzoeken uit het verleden weten dat een kleine locatie waar hoogwaardige en continue zorg wordt geboden moeilijk te exploiteren is. Ik hecht er aan dat toezicht, kwaliteit en veiligheid voor bewoners en personeel goed geregeld zijn.

 

Ik realiseer me dat deze veranderingen een flinke opgave vragen van het personeel van de Vluchtheuvel en de Cocon. Dergelijke veranderprocessen kunnen niet plaats vinden zonder inbreng van de medewerkers. Ik ben dan ook benieuwd naar hun zienswijze. Voor mij staan in het verandertraject de kwaliteit en continuïteit voorop. De nieuwe opvang moet ook aansluiten op de principes van de Wmo, met bijvoorbeeld het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunten. Hierbij kan worden gedacht aan de pilot ‘huren onder voorwaarden’. Op al deze punten zal ik het eindvoorstel ook beoordelen. Een belangrijk kwaliteitsaspect is dat de nieuwe opvang ca 4.300 uren begeleiding aan burgers biedt. Verder zullen RIBW en gemeente Hilversum de voortgang van het proces borgen.

 

Zodra het gesprek met het personeel van de Cocon en Vluchtheuvel heeft plaats gevonden en de afspraken met RIBW Gooi en Vechtstreek duidelijk zijn, zal ik u hierover verder informeren.

 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.G.J. van der Want

Wethouder Welzijn en Zorg