17 augustus 2013

Waterschap wil tarieven voor wegen met 100% verhogen

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals ze zelf zeggen “verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken, goede doorgang van vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi”, wil in hun gebied de belasting op verharde wegen met 100% verhogen. U zult begrijpen dat een plaats als Hilversum net even iets meer strekkende meters heeft als een Wijdemeren; wat zal dit voor Hilversum betekenen?

AfvoerputDe inkomsten van het waterschap worden volgens een verdeelsleutel aan vier categorieën toegewezen, de grootste zijn wij, de ingezetenen, wij betalen via een heffing 60% van de kosten van het waterschap (het wettelijk maximum percentage). Daarna volgen eigenaars van onroerend goed, een 35,3%, vervolgens 4,7% door ‘overig ongebouwd’ waar verharde wegen onder vallen en tenslotte de categorie natuurterreinen met een verwaarloosbare 0,013%. In principe wordt alles dus linksom of rechtsom gewoon via rechtstreekse heffingen of indirecte heffingen (gemeentegeld is ook belastinggeld) betaald. Het enige wat echt helpt om de totale belastingen te verlagen, is als het waterschap minder geld nodig heeft voor hun taken, maar daar gaat het hier niet over! De vraag is of het correct is om gemeenten met veel verharde wegen, waar in het gebied van AGV Amsterdam, Amstelveen en Hilversum in grossieren, veel harder aan te slaan dan gemeenten met veel landelijk gebied?

De reden van het waterschap om de heffing te willen verhogen staat verwoord onder kopje 8 van de toelichting: er zijn volgens het waterschap de laatste 5 jaar veel meer verharde wegen bijgekomen en omdat verharde wegen een hogere piekafvoer kunnen veroorzaken (harde regen die direct het riool induikt) brengt dat kosten met zich mee, daarnaast zijn wegen een belangrijke bron van verontreiniging. Eerlijk gezegd heb ik in Hilversum de laatste 5 jaar amper meer verharde wegen gezien, laat staan twee keer zoveel, en waarom zou Hilversum (en dus de Hilversumse burger) dan meer moeten gaan bijdragen?

Tot 11 september kan er nog gereageerd worden op het concept-kostentoedelingsverordening 2014-2019 van het waterschap. Tot die tijd kunnen gemeenten dus aangeven dat een 100% stijging niet iets is waar ze op zitten te wachten; niet in tijden van economische malaise, noch in andere tijden overigens. Wat het precies inhoudt voor Hilversum zal de PvdA op de komende vergadering van Verkeer en Beheer aan de wethouder vragen, die vergadering is gelukkig nog deze maand. Ook is er nog tijd voor de wethouder om een mooie brief naar het waterschap en/of de provincie (deze moet uiteindelijke goedkeuring geven) te sturen om hier tegen te protesteren!