28 maart 2014

Van de voorzitter: “Bezinnen en opnieuw beginnen”

Bij de verkiezingen vorige week zijn we de helft van onze zetels kwijtgeraakt. Van de 6 zetels in de gemeenteraad hebben we er nog maar 3 over. We feliciteren D66 van harte met haar prachtige verkiezingsuitslag, één zetel winst en met 9 zetels veruit de grootste. We feliciteren ook Hart voor Hilversum, dat haar aantal zetels verdubbelde van 3 naar 6.

Bezinnen en opnieuw beginnen: dat lijkt het enige motto om de dreun te verwerken die we als PvdA ruim een week geleden van de kiezers hebben gekregen. Een dreun die tot nederigheid stemt, tot zelfreflectie uitnodigt, die dwingt tot de bereidheid om in alle openheid verantwoording af te leggen en daar ook desgewenst persoonlijke consequenties aan te verbinden.

Politiek kan een ondankbaar vak zijn. De kiezer beloont niet het aantal rozen dat je tijdens campagne uitdeelt, niet het aantal deuren waarlangs je gecanvast hebt, niet de onmetelijke inzet die je als raadslid in de afgelopen vier jaar hebt laten zien, niet de goede resultaten die je als wethouder hebt behaald. De kiezer kiest, heeft altijd gelijk, en laat de verliezers vertwijfeld achter zoekend naar de oorzaken die binnen de eigen invloedsfeer liggen. Het is verleidelijk om die oorzaken alleen buiten de eigen invloedsfeer te zoeken. Het algemeen negatieve sentiment rondom het regeringsbeleid. Teleurstelling van PvdA-kiezers over kabinetsbeleid op het vlak van zorg voor ouderen, volkshuisvesting, de JSF, de strafbaarstelling van illegalen. En het effect van slechte peilingen en het gegeven dat mensen graag stemmen op een partij die aan de winst staat in de prognoses. Voor een lokale afdeling kunnen discussies over dit type oorzaken tot niet veel meer leiden dan brieven of signalen aan het landelijk partijbestuur. Voor het bestuur van de afdeling is de vraag relevanter wat we zelf niet goed hebben gedaan. Welke lokale oorzaken zijn er die een deel van het verlies verklaren?

Het bestuur wil graag een onafhankelijke commissie of een persoon aanzoeken om op basis van een enquête onder de leden een rapport met bevindingen en aanbevelingen op te stellen. Leden die dat op zich willen nemen, worden van harte uitgenodigd met mij contact op te nemen.

Maar ongeacht de uitkomsten, wil ik graag alle mensen die zich keihard hebben ingezet voor de campagne geweldig bedanken.

Op de raadsvergadering van 26 maart jl. hebben we afscheid genomen van vier raadsleden, Femke van Drooge, Peter Hermans, Jacques van Rooijen en Johan van der Heyden en drie fractiemedewerkers, Inge Zielhorst en Frank en Bart van Wilgenburg. Ze zijn prachtig toegesproken door burgemeester Pieter Broertjes, door fractievoorzitter Hans Haselager en door Femke van Drooge. Bij hun woorden van waardering sluit ik me graag van harte aan.

Een dag later is de nieuwe fractie beëdigd. Hans Haselager, Nelleke Degenhart en Saami Akrouh. De uitslag is met name teleurstellend voor de kandidaten op de plaatsen 4 en 5, Willem Blanken en Jacques van Rooijen. In hen mist de PvdA kanjers van raadsleden die ik heel graag tot de nieuwe gemeenteraad had willen zien toetreden. Maar Hans, Nelleke en Saami moeten het met zijn drietjes zien te rooien. De kernvraag voor dit moment is hoe de College-onderhandelingen zullen verlopen. Evident is dat de PvdA daarbij in een afhankelijke rol zit. Uit democratisch oogpunt bezien zou een College bestaande uit de winnaars, D66 en Hart voor Hilversum, logisch zijn, maar het is maar de vraag of dit uit oogpunt van beleid, persoonlijke chemie en stabiliteit tot de gewenste kwaliteit van het College zal leiden. De nieuwe fractie heeft nadrukkelijk de deur naar deelname aan het College opengehouden. Het bestuur is het daar zeer mee eens. De kracht van de PvdA is dat ze altijd maximale invloed wil uitoefenen op het bestuur en dus ook bereid is daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Bezinnen en opnieuw beginnen: dat is het motto dat ook centraal zal staan bij de Algemene Ledenvergadering die het bestuur zal beleggen direct na afloop van de College-onderhandelingen. We moeten het bestuur vernieuwen en werken aan een nieuwe ploeg voor een permanente campagne. De fractie zal nieuwe fractiemedewerkers selecteren en samen met een goed team zien te vormen. Wie weet verwerven we ondanks onze verkiezingsnederlaag toch een portefeuille in het nieuwe College. We zullen het zien. De idealen van de sociaaldemocratie zijn te mooi om ze aan anderen over te laten. De kwaliteit van onze vertegenwoordigers te goed om ze aan de zijlijn te laten staan. We hoeven ons nergens voor te schamen. We staan voor positieve, progressieve politiek. Niet minder, minder en minder, maar meer, meer en meer: eerlijker, duurzamer en verdraagzamer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laten we de kiezer er in de komende vier jaar van overtuigen dat samen beter is dan ieder voor zich en dat de kwaliteit van onze scholen, van onze zorg voor ouderen en zieken, van onze culturele voorzieningen en van ons milieu en leefomgeving gebaat is bij een sterke PvdA. We gaan bezinnen en opnieuw beginnen.

André Louwen
voorzitter