8 juli 2014

Tomingroep stuurt PvdA brief over participatiewet

Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd, dat deze wet enorm veel gevolgen heeft voor ook de tomingroep en de mensen die bij de Tomingroep werken staat buiten kijf. Daarom stuurt de Tomingroep de gemeenteraadsfractie van de PvdA een brief met de visie van de Tomngroep over de nieuwe participatiewet. Met deze brief probeert de Tomingroep een antwoord te geven op vragen en Iaat de Tomingroep zien welke kansen de Participatiewet biedt aan bedrijven.

Nieuwe wetgeving (1)

De gemeenten gaan de Participatiewet uitvoeren: Voor iedereen die kan werken maar (nog) niet in staat is het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen, komt er nu 1 regeling in plaats van de huidige 3 regelingen (bijstandsgerechtigden, de Wsw en de Wajong).

Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen.

Het middel: De overheid en het bedrijfsleven hebben afgesproken daarvoor garantiebanen beschikbaar te stellen (in opbouw naar 2026):
  – 100.000 nieuwe banen in het bedrijfsleven
  – 25.000 bij de overheid (rijk, provincie en gemeenten)
Werkgevers betalen aan deze medewerkers minimaal het Wettelijk Minimum Loon (WML) of ­zo mogelijk- een functieloon. In de CAO’s komt speciaal daarvoor een WML-schaal. De werkgever krijgt vervolgens loonkostensubsidie (tot maximaal 70% van het WML) voor het verschil tussen het prestatieniveau van de medewerker en het WML. Ook het risico op het gebied van verzuim wordt extra voorkomen door de werkgever daarvan te vrijwaren middels een z.g. No-Riskpolis. En indien nodig is het mogelijk de medewerker op proef te Iaten starten met behoud van uitkering. Tot slot kan er op kosten van de Participatiewet extra begeleiding op de werkplek worden geboden.

Genoemde garantiebanenmoeten er wel komen! De overheid volgt dit nauwkeurig, en om ervoor te zorgen dat die garantiebanen er komen, voert de overheid naast de Participatiewet een Quotumwet in. In deze Quotumwet wordt een boeteregeling opgenomen voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers die geen of onvoldoende garantiebanen (minimaal 5% van het personeelsbestand) ter beschikking stellen. Welke mensen er voor een garantiebaan in aanmerking komen, wordt (onafhankelijk) bepaald door het UWV. Het UWV geeft voorrang aan mensen met een Wsw-indicatie en/of een Wajong-toekenning.

De rol van Tomingroep

Wij zijn volop in gesprek met onze aandeelhouders (de 11 gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Almere) over de toekomst van onze dienstverlening aan bedrijven en onze deskundigheid op het gebied van ondersteuning van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

– Met 14 bedrijven tot uw dienst:
Ook in de toekomst staan wij voor u klaar voor dienstverlening op het gebied van groenvoorziening, integraal beheer openbare ruimte, schoonmaak, onderhoud, catering, beheer, metaalbewerking, verpakken, detachering, uitzenden, retail, kringloop en re­ integratiediensten. Naast het aantal banen dat in de regio al beschikbaar is en de banen die er met de eerdergenoemde garantiebanen beschikbaar komen, zal de werkgelegenheid die Tomingroep biedt beschikbaar blijven om een belangrijk deel van het aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking een kans op de arbeidsmarkt te blijven bieden. Met een geleidelijke afbouw van de Wsw komen er 200 tot BOO plaatsen vrij voor cliënten die vallen onder de Participatiewet.

– Ondersteuning van werkzoekenden:
De regio van Tomingroep kent ±13.000 werkzoekenden. De kansen van al die werkzoekenden op de arbeidsmarkt nemen niet toe door er de nieuwe sticker van de Participatiewet op te plakken. Daar is veel meer voor nodig. Tomingroep heeft al meer dan 85 jaar ervaring in het ontwikkelen van arbeidscompetenties bij werkzoekenden en het bemiddelen van hen naar banen op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast kan Tomingroep optreden als werkgever van gedetacheerde medewerkers. De Quotumwet zal ook detacheringconstructies mogelijk maken, een andere manier voor bedrijven te kunnen voldoen aan hun maatschappelijke taak. Tot slot bieden wij Jobcoaching (begeleiding op de werkplek) aan gedetacheerde medewerkers en medewerkers werkzaam op de toekomstige garantiebanen.

Kansen voor uw bedrijf

Kortom, de Participatiewet biedt volop mogelijkheden voor uw bedrijf. Allereerst omdat mensen met een arbeidsbeperking zeer waardevolle medewerkers voor uw bedrijf kunnen zijn. Daarnaast kunt u met het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking invulling geven aan uw doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of voldoen aan SROI-verplichtingen op grand van gunningen uit aanbestedingen. Tenslotte draagt u bij aan de maatschappelijk en politiek breed gekoesterde wens om iedereen die kan werken in te schakelen in het arbeidsproces.

Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek over onze dienstverlening. Onze bedrijven blijven u graag als klant bedienen.

Met vriendelijke groet, TOMINGROEP
Frans Oskamp
Algemeen Directeur

(1) In deze paragraaf wordt de stand van zaken juni 2014 beschreven