22 november 2014

Sportvereniging HSV Wasmeer moet geholpen worden!

In Hilversum Oost is een probleem onstaan met sportvereniging HSV Wasmeer, deze belangrijke sportvereniging in Hilversum Oost krijgt haar financiering voor het nieuwe clubgebouw en kleedkamers niet rond. De PvdA vindt dat de gemeente Hilversum samen met HSV Wasmeer moet kijken hoe dit opgelost kan worden

Maatschappelijk en Sportief een verbindende schakel in Oost

De PvdA vindt HSV Wasmeer een heel erg belangrijk schakel in Hilversum Oost. Dankzij de uitstekende verenigingsstructuur vervullen zij maatschappelijk en sportief een enorm grote rol in Hilversum. Het nieuwe clubgebouw en de kleedkamer zijn al jaren beloofd aan de sportvereniging, vanwege de gemeentelijke plannen in en op Anna’s Hoeve. In het kader van deze planvorming, de sanering en aanleg van de nieuwe woonwijk in Anna’s Hoeve heeft HSV Wasmeer zich altijd constructief opgesteld. Daarom vinden wij dat dit college van de gemeente Hilversum niet lekker achterover moet leunen, maar zich proactief moet opstellen. Tekenend voor deze opstelling was, dat wij als constructieve gemeenteraadsleden, de problemen moesten vernemen van HSV Wasmeer en het college in het kader van proactieve informatieplicht niets, maar dan ook niets van zich heeft laten horen. Dit terwijl er met de D66 wethouder sport Eric Boog afspraken zijn gemaakt en de huidige VVD wethouder sport Floris Voorink toch ook al ruim een half jaar met HSV Wasmeer praat.

Brief aan de gemeenteraad van HSV Wasmeer

 

Stichting Sportorganisatie Wasmeer

Joh. Geradtsweg 128

1222 PZ Hilversum

 

 

 

Gemeente Hilversum

T.a.v. leden van raadscommissie Samenleving

Postbus 9900

1201 GM Hilversum

 

 

 

Hilversum, 20 november 2014

 

 

 

Betreft: Nieuwbouw clubhuis HSV Wasmeer

 

 

 

Geachte commissieleden,

 

Sinds eind juli van dit jaar zijn wij in gesprek met wethouder Voorink en zijn ambtenaren over de realisatie van de nieuwbouw van het clubhuis voor de HSV Wasmeer. Er is een probleem gerezen dat wij u onderstaand beschrijven en waarvoor tot nu toe vergeefs is gezocht naar de juiste oplossing.

 

In nauw overleg met de vorige wethouder, de heer Boog, is overeengekomen om de nieuwbouw van het clubgebouw te realiseren door gebruik te maken van de stichting sportorganisatie Wasmeer, opgericht in 2007. Door gebruik te maken van de stichting zou de aan ons in rekening gebrachte omzetbelasting op de bouwkosten verrekend kunnen worden. Dit is door de heer Boog als zodanig aan de raadscommissie Samenleving op 23 januari 2013 meegedeeld. Tevens willen wij u wijzen op een brief van de heer M. Pot van EFK Belastingadviseurs aan de gemeente van 5 april 2013. In deze brief concludeert de heer Pot dat “op eenvoudige wijze 100% recht op aftrek van voorbelasting is te realiseren voor de btw die drukt op de bouwkosten en exploitatielasten van de clubaccommodatie”. De heer Pot treedt in dit kader op als adviseur van de gemeente maar ook als adviseur van onze stichting.

 

Op basis van de met u (via de heer Boog) gemaakte afspraken en het door de heer Pot gegeven advies zijn wij verplichtingen aangegaan voor de nieuwbouw. Eén van de redenen hierbij is geweest dat de stichting de BTW kan verrekenen. Dit betekent dat bij de bouw met de BTW geen rekening hoeft te worden gehouden. Dit scheelt ongeveer € 300.000 in de bouwkosten.

 

Op het gebied van BTW verrekening door stichtingen is door de belastingdienst het beleid inmiddels sterk veranderd en is de beoordeling door de dienst aangescherpt. Onze stichting heeft sinds 2007

BTW verrekend zonder dat de belastingdienst hier aanstoot aan heeft genomen. Het ging in de afgelopen jaren om betrekkelijk geringe bedragen. Sinds augustus heeft onze penningmeester echter om aanzienlijke terugbetaling gevraagd en dit heeft geleid tot een bezoek van de belastingdienst. Het onderzoek is afgerond, maar er is nog geen officiële reactie van de inspecteur gekomen of wij ja of nee op het ingeslagen pad kunnen voortgaan. Soortgelijke trajecten elders in het land wijzen echter uit dat de belastingdienst aftrek van BTW niet meer toestaat. Wij zijn als stichting niet in staat de lasten te dragen behorende bij het aanspannen van een juridische procedure waarvan ook nog maar zeer onzeker is of deze tot het gewenste resultaat gaat leiden. Er is hier immers sprake van anticiperen van de belastingdienst op aankomende wijzigende wet- en regelgeving.

 

Wij zijn van mening dat het naderende onheil van geen BTW meer kunnen verrekenen niet voor onze rekening komt. De met ex-wethouder Boog gemaakte afspraken zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de omzetbelasting volledig door ons verrekend kan worden.

 

Belangrijk punt voor u als commissie is dat indien dit niet kan gebeuren, wij als stichting de huurovereenkomsten van de sportvelden weer zullen overdragen aan de vereniging HSV Wasmeer welke geen BTW kan verrekenen. Vervolgens zal de gemeente ook geen BTW meer kunnen verrekenen op onderhoud van velden, aanleg van kunstgrasvelden of vervanging daarvan.

 

Ons is voorgesteld voor het ontbrekende bedrag van ong. € 300.000 een lening aan te gaan bij een bank met een garantstelling door SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) en de gemeente. De HSV Wasmeer en de Stichting Sportorganisatie Wasmeer kunnen uit een dergelijke lening voortvloeiende lasten (rente en aflossing) niet dragen in de huidige economische situatie en het verder opstarten

van het traject om een garantstelling van SWS te verkrijgen kost derhalve nodeloos geld en ook laten we kostbare tijd verloren gaan.

 

Voorts merken wij nog op, dat wij inmiddels een kleine € 100.000 uit eigen middelen hebben uitgegeven, voor o.a. architect, bestek van de aannemer en omgevingsvergunning. Deze verplichtingen zijn wij aangegaan er vanuit gaande dat de btw volledig verrekend kan worden en feitelijk hadden wij ook geen andere keuze. Om voor de aan ons toegezegde € 1.000.000 in aanmerking te komen zijn door de gemeente voorwaarden gesteld (zoals het kunnen beschikken over een onherroepelijke omgevingsvergunning) zodat wij deze kosten uit eigen middelen wel moesten voorfinancieren. Indien het huidige bouwplan onverhoopt niet mocht doorgaan, kunnen deze uitgaven als verloren worden beschouwd. Wij zullen in dat geval schade lijden.

 

Wij willen onverkort vasthouden aan het huidige bouwplan. Uitgaande van de mogelijkheid tot BTW- verrekening is/was daar het budget inmiddels voor beschikbaar. Tezamen met de toegezegde

€ 1.000.000 hadden wij inmiddels de beschikking over alle benodigde middelen om tot de bouw over

te kunnen gaan. Door overheidsingrijpen is de geplande nieuwbouw nu verder weg dan ooit.

 

Andere door de wethouder aangedragen alternatieven bieden wat ons betreft geen uitkomst. Zo is renovatie van het huidige pand echt geen reële optie. Hier gaat veel meer geld inzitten en per saldo blijft het een oud gebouw uit de jaren 50. Ook de noodzakelijke bodemsanering onder het bestaande gebouw kan daarmee niet gerealiseerd worden. Het nieuwbouwplan verkleinen is een andere aangedragen optie. Maar deze is wat ons ook onbespreekbaar. Het hele traject van ontwerp, bestek en omgevingsvergunning moet daarmee overnieuw worden gedaan en daarmee is de eerder genoemde reeds gedane investering van € 100.000 volstrekt waardeloos geworden. Er is daarmee een zeer forse aanslag gedaan op de door ons in te brengen eigen middelen. Met kleiner bouwen realiseren wij per saldo een gebouw wat niet strookt met de behoefte van een sportvereniging welke beschikt over 5 voetbalvelden en 2 handbalvelden. We gaan dan, reeds vóór de start van een nieuwe woonwijk waar honderden nieuwe woningen worden gerealiseerd en waar in potentie zeer veel mensen gaan wonen welke een sportbehoefte hebben, een te klein gebouw realiseren. In de huidige maar nog meer in de toekomstige sportbehoefte zullen wij dan niet kunnen voorzien. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als enige aanbieder van buitensport in de wijk Hilversum- Oost komt daarmee ernstig in het gedrang. Wij zullen vervolgens serieus moeten overwegen de huur van één of meerdere voetbal/handbalvelden op te zeggen en daarmee is de tot nu toe door de gemeente gedane investering in sanering/upgrading van het sportpark ook waardeloos geworden.

 

De sportvereniging HSV Wasmeer is in de vele jaren van gesprekken met de gemeente altijd toegezegd dat tot de gewenste upgrading van het sportpark ( met de nieuwbouwwijk in zicht) ook behoorde een nieuw clubgebouw in de stijl van sober maar doeltreffend. Het nu voorliggende bouwplan waarvoor ook vergunning is verkregen voldoet hier geheel aan. Er is sprake van een

 

efficiënt, energiezuinig gebouw zonder luxe . In het oorspronkelijke ontwerp van architect en aannnemer is reeds fors gesneden en ook is reeds rekening gehouden met de nodige zelfwerkzaamheid door de leden van de vereniging. Verder snijden in het ontwerp is dan ook niet mogelijk.

 

Samengevat brengen wij u met deze brief onder de aandacht:

 

–   Ons is een budget toegezegd in de commissievergadering van 23 januari 2013 van

€ 1.000.000 wat in combinatie met inbreng van eigen middelen en zelfwerkzaamheid maar zeer nadrukkelijk ook onder de voorwaarde van het kunnen verrekenen van btw voldoende is om het ook door de gemeente gewenste nieuwe clubgebouw te realiseren;

–               Renovatie van het bestaande clubgebouw kost meer dan nieuwbouw en bovendien kan dan het laatste deel van de noodzakelijke bodemsanering op het sportpark niet worden gerealiseerd;

–   De lasten verbonden aan het extern financieren van het nu ontstane gat in de begroting (ook

al kan er geleend worden met een garantstelling van SWS) kunnen wij niet dragen;

–               Verkleining van het gebouw leidt tot een pand wat niet voldoet aan de capaciteitsbehoefte behorende bij de beschikbare veldcapaciteit.

 

Zonder uw aanvullende financiële ondersteuning zal er geen nieuwbouw op sportpark Anna’s Hoeve gerealiseerd worden. De technische staat van het huidige pand vraagt echter dringend om een oplossing. Het “gat” in de begroting ontstaat geheel buiten onze schuld en invloedssfeer. Doordat hier sprake is van een in zeer korte tijd gewijzigd overheidsbeleid zijn wij van mening dat de

oplossing ook bij diezelfde overheid, u dus, vandaan moet komen. Het gaat om een maximum bedrag van € 300.000. Mocht de belastingdienst alsnog btw-verrekening toestaan dan is een aanvullende ondersteuning uiteraard niet nodig. Ook geven wij u in overweging ons financieel te ondersteunen in de kosten van een mogelijke juridische procedure jegens de belastingdienst welke ertoe zou kunnen leiden dat een aanvulling van het door u ter beschikking te stellen budget ( € 300.000 bovenop de reeds toegezegde € 1.000.000) niet nodig is.

 

Wij gaan er nog steeds vanuit dat wij op zeer korte termijn kunnen beginnen met het realiseren van onze prachtige nieuwbouw, die een verrijking zal zijn voor de HSV Wasmeer maar ook voor de gehele Hilversumse gemeenschap. Zonder uw aanvullende hulp zal dit echter niet lukken.

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zijn vanzelfsprekend gaarne bereid nader met u in gesprek te gaan en u waar nodig alle toelichtingen te verstrekken.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

P. Steinpatz

namens bestuur SSO Wasmeer