26 juni 2014

Samenwerking PvdA en Groen Links werpt vruchten af, motie inhuur personeel aangenomen!

De gemeente Hilversum huurt voor jaarlijks 9 miljoen euro aan personeel in, omgerekend naar formatieplaatsen zijn dit er ongeveer een kleine 150. Veel te veel natuurlijk en ook nog eens een erg dure personele oplossing. Zeker in deze barre financiele tijden, waarin bijvoorbeeld het college van Burgemeester en Wethouder 2,5 miljoen wil bezuinigen op het sociale domein (waar de PvdA op tegen is!), is het voor 9 miljoen inhuren van tijdelijk personeel niet in verhouding tot het voeren van evenwichtig en verantwoord personeelsbeleid.

 

PvdA en Groen Links werken samen en dienen motie in bij jaarrekening 2013

 

Reden om het college van Burgemeester en wethouders aan te sporen om dit beleid aan te passen. Gelukkig was wethouder Voorink weer heel alert en ziet hij ook in dat we maatregelen moeten nemen op dit gebied. Hij nam de motie dan ook over, met de restrictie dat hij zowel in tijd als in financiele kaders wel enige speelruimte wil hebben om bestuurlijke maatregelen te kunnen treffen. Natuurlijk geven wij, een wethouder die zo constructief en alert is, deze speelruimte en zijn heel tevreden over het succes van deze motie!

De ingediende motie:

Motie M14/29

 

De Raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 25 juni 2014 ter behandeling van het raadsvoorstel inzake de jaarstukken 2013 van de gemeente Hilversum

 

Overwegende

 • Dat de uitgaven voor de formatie van de ambtelijke organisatie vrijwel conform de toegestane formatie zijn met een totaalbedrag van € 36.484.984;
 • Dat de uitgaven ten behoeve van externe adviseurs en uitvoerders ruim € 9 miljoen bedragen, en na aanwending van diverse projectgelden alsnog € 5,8 miljoen bedragen;
 • Dat dit € 1 miljoen euro meer is dan in 2012 is uitgegeven (€ 4,7 miljoen);
 • Dat de verhouding medewerkers in vaste dienst vs externe inhuur een ongewenste verhouding is;
 • Dat een zekere mate van flexibiliteit in de ambtelijke organisatie gewenst en noodzakelijk is;
 • Dat het college zichzelf ten doel had gesteld om te sturen op inhuur derden.

 

Constateert

 • Dat nu blijkt dat deze sturing in 2013 onvoldoende gebeurd is;
 • Dat de toezegging van het college (T14/106) om bij de jaarrekening 2013 de post ‘externe inhuur’ duidelijker toe te lichten als onvoldoende wordt beschouwd;
 • Dat sturing op minder uitgaven ten behoeve van externen dringend gewenst is;

 

Voorts overwegend

 • Dat de transities in het sociale domein een meerjarig beslag zullen doen op ambtelijke capaciteit;
 • Dat er op dit moment veel wordt ingezet op externe inhuur o.a. ook in het sociale domein;
 • Dat kennisopbouw bij de eigen ambtenaren van groot belang is voor een kwalitatief goede uitvoering straks.
 • Dat de ambtelijke capaciteit binnen het sociale domein daarvoor uitgebreid dient te worden.

 

Draagt het college op

 • De raad voor 1 oktober 2014 te informeren over de begrote bedragen voor inhuur in 2014, de stand van de uitgaven op dit punt en de sturingsmaatregelen die het college neemt;
 • In de begroting 2015 uit te gaan van een maximaal percentage externe inhuur van 10 % van de salariskosten (zijnde € 3,6 miljoen o.b.v. de cijfers 2013)
 • Bij de begroting 2015 een voorstel te doen inzake de ambtelijke capaciteit ten behoeve van de nieuwe werkzaamheden binnen het sociale domein en hier gedurende 2014 – indien over wordt gegaan op inhuur t.b.v. het sociale domein – reeds op te anticiperen;

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

GroenLinks                                                    PvdA

Marleen Remmers                                        Hans Haselager

 

Hart voor Hilversum

Karin Walters.