8 juni 2015

PvdA wil duidelijkheid voor welzijnsveld in Hilversum, oproep aan SP wethouder Klamer om zo snel mogelijk “zijn bestuurlijke mist” te laten optrekken!

De PvdA doet mee met de brief van diverse politieke partijen in Hilversum om SP wethouder Klamer duidelijkheid te laten geven ten aanzien van het welzijnsbeleid in Hilversum. Tot nu toe zijn de intenties van de Sp wethouder volstrekt onduidelijk en wil de Sp wethouder pas na de zomer van gedachten wisselen met de gemeenteraad. Volstrekt onaanvaardbaar natuurlijk, als je bedenkt dat SP wethouder Klamer voor ruim een miljoen euro wil bezuinigen op het welzijns veld.

D66 heeft een positieve grondhouding ten opzichte van de brief

Gelukkig kwam vanmorgen goed nieuws, want ook de grootste politieke partij in Hilversum, D66 heeft grote sympathie voor het initiatief van Groen Links, Hart voor Hilversum, PvdA, Leefbaar Hilversum en de ChristenUnie. Dit betekent dat een overgrote meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad vindt dat SP wethouder Klamer zijn “politieke mist” moet laten optrekken en de dialoog moet opstarten met de Hilversumse gemeenteraad! En zo hoort het ook, het welzijnsveld in Hilversum is veel te belangrijk om dit via de Hilversumse achterkamertjes te laten regelen!

 

 

 

 

 

Oproep aan wethouder Klamer van Welzijn

Hilversum, 7 juni 2015

 

Betreft: Bezuinigingen op Welzijn en Richting voor Nieuw Welzijn

Cc: agendacommissie van de raad, via de griffie

 

 

Geachte wethouder Klamer,

 

Eind december 2014 heeft u een brief naar Versa Welzijn gestuurd met de mededeling, dat u de subsidie aan hen in 2 jaar gaat afbouwen. Op 16 december 2014 heeft B&W daarover een besluit genomen. U heeft de raad toen een algemene Raadsinformatiebrief gestuurd. De B&W-nota met de precieze implicaties is pas veel later op www.hilversumbis.nl verschenen.

 

Het heftige besluit om in 2 jaar al het huidige werk van Versa, behalve het peuterspeelzaalwerk, af te bouwen had u naar onze mening eerst aan de commissie Samenleving dienen voor te leggen, ter besluitvorming of op zijn minst ter advies. Precies zoals dat eerder wel is gebeurd bij de Transformatie Cultuur. Toen is er aanvullend een hoorsessie gehouden in de raad, zodat de getroffen organisaties en de betrokken burgers konden inspreken.

 

In de Raadsinformatiebrief van december 2016 schreef u dat u “Versa, waar het goed gaat, verder wil inzetten” en dat u in gezamenlijkheid ging bezien “hoe Versa en haar medewerkers in de toekomst kunnen bijdragen aan de uitvoering van een vernieuwd Welzijnsveld”. Het is tot nu toe onduidelijk gebleven welke taken u wilt dat Versa voortzet en welke niet.

 

Op dit moment krijgt Versa Welzijn 4.200.000 euro subsidie. (In recente jaren is hier reeds 1,3 miljoen euro op bezuinigd.) U wilt dat ze het peuterspeelzaalwerk voortzetten (660.000 euro). Van de resterende subidie, 3.540.000 euro, wilt u dat ze in 2016 de helft, 1.770.000 euro, bezuinigen. En in 2017 wilt u ook nog de andere helft bezuinigen, zodat alleen de subside voor het peuterspeelzaalwerk nog gegarandeerd blijft.

 

Met smart wachtten meerdere raadsleden op uw visie op Het Nieuwe Welzijn. Als SP-wethouder bent u toch niet bezig met een koude afbouw van de buurthuizen, het werk van de sociaal raadslieden, het maatschappelijk werk en het jeugd- en jongerenwerk? U vindt toch ook, dat Zorg een belangrijk speerpunt is van dit college?

 

Afgelopen vrijdag ontvingen we de notitie “Richting voor Nieuw Welzijn”. Het was een Powerpoint-presentatie met een opeenvolging van algemene “Bouwstenen voor Nieuw Welzijn”. Geen concrete nieuwe activiteiten, geen plan, geen budget, geen beschrijving over hoe de huidige belangrijke taken van het welzijnswerk door Versa en andere partijen gecontinueerd worden.

 

U schrijft in de begeleidende brief dat u deze notitie pas na de zomer in de commissie wilt behandelen. In de raadsvergadering van 3 juni jongstleden hebben meerdere partijen in de raad reeds aangegeven dat de behandeling in de commissie in juni noodzakelijk is.

De agendacommissie heeft deze bespreking in de commissie Samenleving gepland op donderdag 18 juni van19 tot 20 uur te doen.

 

We roepen u op uiterlijk woensdag 10 juni het volgende te overleggen aan de commissie Samenleving:

– De B&W-nota, die op donderdag 19 mei vastgesteld is en die nog niet openbaar gemaakt is

– De uitgangspunten die u aan Versa Welzijn heeft meegegeven over op welke taken u wilt bezuinigen in 2016 en welke taken u in dat jaar wilt behouden. Hierbij geeft u helder aan welke wijkcentra/buurthuizen niet meer gerund worden door Versa per 1 januari 2016 en welke dienstverlening van Versa aan burgers per die datum stopt. Daarbij ontvangen we ook graag een onderbouwing waarom u voor het stoppen van juist die buurthuizen en taken gekozen heeft.

Als u aan Versa geen uitgangspunten voor 2016 heeft meegegeven ontvangen we graag alle correspondentie (per brief en per mail) tussen de gemeente Hilversum (ambtelijk en bestuurlijk) en Versa vanaf 1 maart 2015 tot en met nu. Dan krijgt de raad een beeld waar u het in die tijd over gehad heeft.

– Een overzicht van welk deel van 1.770.000 euro, die Versa bezuinigt, in 2016 beschikbaar blijft voor het Nieuwe Welzijn en aan welke taken en partijen u dit gaat toekennen.

– Een concreet plan met activiteiten, deadlines, budget en organisatie voor de inrichting van het Nieuwe Welzijn per 1 januari 2016.

– Een verantwoording aan de commissie over hoe u voor continuiteit gaat zorgen. Hoe zorgt u ervoor dat alle buurthuizen in Hilversum open blijven per 1 januari 2016? Hoe zorgt u ervoor dat de overige dienstverlening, die Versa nu levert aan burgers, per 1 januari doordraait, uitgevoerd door Versa of op andere wijze.

 

Zo hopen we nog in juni een goed debat in de commissie te kunnen voeren over het behoud van belangrijke onderdelen van het welzijnswerk voor onze inwoners:

– de wijkcentra en buurthuizen

– het jeugd- en jongerenwerk, in de wijkcentra en op straat

– de vrijwilligerscentrale

– de mantelzorgondersteuning

– het maatschappelijk werk

– het opbouwwerk in de wijken

– het preventief huisbezoek aan 75-plussers

– de sociaal raadslieden

– de ondersteuning van kwetsbare groepen

– en de overige diensten van Versa.

 

 

 

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

De fracties van Groenlinks, Hart voor Hilversum, PvdA, Christenunie en Leefbaar Hilversum.