2 januari 2015

PvdA stelt samen met christenunie vragen over bouwstop ecoduct en geluidsoverlast A27

In een fijne en constructie samenwerking met de bewoners aan de Utrechtseweg en onze collega’s van de Christenunie heeft de PvdA vandaag vragen gesteld over de bouwstop van het ecoduct aan de Utrechtseweg (ligt al anderhalf jaar stil!) en de lawaaioverlast die hilversummers nu al (!) en in de toekomst gaan ondervinden van de Rijksweg A 27, wij vinden samen met de bewoners van de Utrechtseweg en onze collega’s van de Christenunie dat over beide kwesties duidelijkheid moet komen!

In fijn teamverband gestelde vragen aan college van burgemeester en wethouders:

AAN DE UTRECHTSEWEG WONEN OOK HILVERSUMMERS

Schriftelijke vragen artikel 41 aan het college van burgemeester en wethouders

Door fracties van Partij van de Arbeid en Christenunie,

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Enige dagen geleden bracht de PvdA fractie een buurtbezoek aan de bewoners van de Utrechtseweg. Tevens heeft de fractie van Christenunie vragen in de commissie Verkeer en Buurt gesteld over de geluidsnormering mbt tot dit gedeelte van Hilversum (met hierbij behorend ook Hilversum Zuid en Oost), dit in het kader van de uitbreiding van de rijksweg A 27.

Wij willen als beide fracties nu schriftelijk vragen stellen over het in aanleg zijnde ecoduct en de geluidsoverlast die de buurtbewoners (en eventueel incluis de bewoners van Hilversum Zuid en Oost) nu al ondervinden van de snelweg A 27 en de bijkomende toekomstige extra geluidsoverlast als deze snelweg wordt verbreed en haar capaciteit wordt vergroot door de uitvoering van dit grootschalige infrastructurele project van Rijkswaterstaat.

Beide projecten hebben een enorme impact op het dagelijks leven van de inwoners van de Utrechtseweg, zowel voor de veiligheid van de fietsende kinderen bij wijziging van het fietspad door de aanleg van het ecoduct, als veranderingen in de leefomgeving. Overigens blijkt, zonder dat wij het wisten dat de aanleg van het ecoduct al ruim anderhalf jaar stil ligt. De reden die nu aan de bewoners wordt opgegeven is “dat het zand op is”, maar duidelijk is dat er een bouwconflict aan ten grondslag ligt. Laat duidelijk zijn, dat niemand tegenstander is van de aanleg van ecoducten of het versterken van de natuurwaarden in het Gooi, maar pikant detail is wel dat voor de aanleg van dit ecoduct, wat al anderhalf jaar een troosteloze zandvlakte met grote bulten en gaten is, ruim 1000 bomen zijn omgekapt.

Wij beseffen ons dat het tracebesluit voor de uitbreiding van de A27 reeds is gepasseerd, maar dat is niet alleen het leidend motief. Ook in het kader van het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Utrechtseweg en omgeving heeft de gemeente een controlerende en toetsende rol. In het bestemmingsplan staat heel duidelijk dat de gemeente Hilversum maatregelen moet nemen als de geluidsoverlast door wegverkeerslawaai groter is dan 48 db.

De inhoudelijke redenen waarom wij deze vragen dan ook stellen zijn dan ook duidelijk en evident. Wij, als fracties van de PvdA en Christenunie, vinden het belangrijk dat de lokale overheid zich betrouwbaar opstelt naar haar inwoners, dat de lokale overheid de haar opgelegde regels ook handhaaft en de lokale overheid oog heeft voor een fijne en aangename leefomgeving van de bewoners van de Utrechtsweg, maar ook van Hilversum Zuid en Oost.

Onze vragen zijn dan ook als volgt:

 1. Het ecoduct Zwaluwenberg, wat nu in aanleg stil llgt

Wij beseffen dat dit een infrastructureel project is wat onder leiding van de provincie wordt aangelegd, echter het wordt wel op grondgebied van onze gemeente uitgevoerd.

 • Wat is de exacte reden waarom dit infrastructurele project al anderhalf stil ligt?
 • Waarom is dit niet met de bewoners via de officiele weg gecommuniceerd?
 • Is u bekend dat er een enorm gat is gegraven, in de oerlagen van het zand aan beide zijden van het aangelegde ecoduct en is dit toegestaan?
 • Is u bekend dat de provincie in dit enorme gat grond/bagger heeft gestort? Wie heeft de kwaliteit van de gestorte grond/bagger gecontroleerd en heeft u indien u deze controle niet zelf heeft kunnen uitvoeren, een schone grondverklaring van deze gestorte grond/bagger gekregen?
 • Het in aanleg zijnde dubbelzijdig fietspad wordt door de bewoners als heel erg gevaarlijk betiteld, deelt u deze mening, zo ja, wat gaat u eraan doen, zo nee, waarom niet?
 • Heeft u overleg met de provincie over de verkeersveiligheid, vooral betrekking tot de fietsende jeugd?
 • Kunt u ons en de bewoners vertellen wat er nu eindelijk met die ecoduct gaat gebeuren
 1. De geluidsoverlast door de rijksweg A 27.

Wij beseffen dat dit een infrastructureel project is wat onder leiding van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, dit ontslaat ons echter niet van de verplichting om te voorkomen dat onze inwoners bloot staan aan de grote geluidsoverlast afkomstig van de rijksweg A 27, nu en in de toekomst

 • Klopt het dat de huidige gegevens voor geluidsoverlast, door Rijkswaterstaat via een indirecte meetmethode zijn berekend, namelijk op basis van tellingen van voertuigen? Vind u niet dat voor een dergelijk groot en invloedrijk project als de verbreding van de A 27 berekende gegevens via een indirecte meetmethode vragen kunnen oproepen?
 • Bent u het niet met ons eens dan het uitvoeren van een second opinion heel verstandig is, zeker als u deze second opinion maakt in samenwerking met de bewoners van de Utrechtseweg en omgeving.
 • Deze uit te voeren second opinion dan ook als basis moet hebben, gemeten geluidswaarden en niet berekende geluidswaarden op basis van de indirecte meetmethode. Bent u het met ons eens dat deze metingen ook uitgevoerd moeten worden om exact vast te stellen wat de exacte geluids dba’s zijn.
 • Nu al wordt toegegeven door rijkswaterstaat dat de geluidsoverlast groter is dan 48 dba, een overschrijding van uw eigen normen in het vastgestelde bestemmingsplan. Gaat de gemeente haar eigen bestemmingsplan handhaven?
 • Indien u plan bent om te gaan handhaven, conform het door de gemeenteraad zelf vastgesteld bestemmingsplan, wat ons vanzelfsprekend lijkt, op welke wijzen en op welke manier wilt u dan deze handhaving gaan uitvoeren?

 

Wij danken u, voor het naar wij verwachten positieve en constructieve antwoord,

 

Hans Haselager                        Jan de Wit

Fractievoorzitter PvdA                  Fractievoorzitter Christenunie