9 mei 2015

PvdA blij met behoud voormalige Euro Bioscoop

De gemeente Hilversum wil de voormalige Euro Bioscoop behouden. Het uit 1912 stammende gebouw heeft unieke historische waarden en tevens kan middels herbestemming van dit unieke gebouwe er een hele goede nieuwe functie aangegeven worden. De PvdA is blij met dit besluit, wij willen dat de gemeente Hilversum juist leegstaande gebouwen in Hilversum herbestemd en hierdoor de hilversumse binnenstad een nieuwe herbeleving te geven.

Met bestaande gebouwen de binnenstad een impuls geven

Juist bij de discussie over het nieuwe binnenstadsplan heeft de PvdA aangegeven dat de huidige leegstaande gebouwen een herbestemming moeten krijgen. Dit heeft in onze ogen prioriteit. Juist middels deze herbestemming geeft je de binnenstand vitaliteit. Dit kan bijvoorbeeld ook door het oude postkantoor een nieuwe functie te geven, bijvoorbeeld woningen voor jongeren of ouderen die heel graag in het centrum willen wonen, dergelijke creatieve ideeen zijn de uitdagingen voor de vitaliteit van onze hilversumse binnenstad

RAADSINFORMATIEBRIEF VAN GEMEENTE HILVERSUM

Onderwerp

voormalige Eurobioscoop

 

Kernboodschap

Het college van B&W heeft op 28 april 2015 besloten het oorspronkelijke deel uit 1912 van de voormalige Eurobioscoop te behouden. Het deel met de toneeltoren, dat later is aangebouwd, wordt gesloopt. Vervolgens wordt het gebouw middels een tender met selectiecriteria, restauratie en stedenbouwkundige randvoorwaarden op de markt aangeboden. Tevens heeft het college van B&W besloten een bestemmingsplanherziening voor de locatie op en rond de voormalige Eurobioscoop op te starten.

Aanleiding

In augustus 2014 is in opdracht van de gemeente door, Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) een bouwhistorische verkenning met waarde stelling uitgevoerd voor de voormalige Eurobioscoop.
Op basis van dit onderzoek heeft het college van B&W op 16 december 2014 besloten om de voormalige Eurobioscoop te verwerven en een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.
Na dit besluit heeft de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi) in opdracht van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
De belangrijkste conclusies uit de onderzoeken van de afdeling Advies-monumentenzorg van gemeente Hilversum, BBA en BOEi zijn:

 • Bouw- en cultuurhistorisch is dit gebouw uit 1912 een niet eerder ontdekt monument. Van deze vroege betonnen schaaldakconstructie bestaan er in Nederland nog drie gebouwen.
 • Uit het onderzoek van BOEi blijkt dat een business case voor herontwikkeling financieel haalbaar is.
 • Er is veel interesse in de markt voor herontwikkeling van de voormalige Eurobioscoop. Veel geïnteresseerden hebben zich gemeld bij de gemeente Hilversum.

 

Consequenties

 • Behoud:
  • Een gerenoveerd gebouw heeft meer belevingswaarde en creëert meer betrokkenheid dan de meeste nieuwbouw. Een publiekstoegankelijke functie in het gebouw kan een impuls geven aan de dagelijkse levendigheid op het plein Langgewenst, ook op niet marktdagen.
  • Uit de praktijk blijkt dat behoud van bijzondere objecten tot een meerwaarde leidt voor de omgeving. Zowel in dynamiek als in waardestijging van het vastgoed in de omgeving. De voormalige Eurobioscoop leent zich om een dergelijke spin-off op gang te brengen.

 

 • Bestemming:
  Het vigerende bestemmingsplan is op 12 juni 2013 vastgesteld. Uit het verslag van de raadsvergadering van 13 maart 2013 blijkt dat de raad bedenkingen heeft over de grootschalige ontwikkeling met woningbouwlocatie op en rond het terrein van de voormalige Eurobioscoop en een parkeergarage onder het Langgewenst. Vanwege de behoefte om de nieuwe bioscoop op het Paardenplein te kunnen bouwen is toen besloten het bestemmingsplan wel vast te laten stellen.Zowel bij behoud als bij sloop van de voormalige Eurobioscoop is het stedenbouwkundig niet wenselijk om op deze locatie grootschalige nieuwbouw te realiseren. Kleinschalige nieuwbouw voor de locatie op en rond de voormalige Eurobioscoop is één van de uitgangspunten voor het project herinrichting plein Langgewenst. Deze uitgangspunten zijn op 17 december 2014 ter advisering aan het college besproken en positief ontvangen door de commissie ruimte waarna het college van B&W de uitgangspunten heeft vastgesteld.

  Met het vigerende bestemmingsplan is grootschalige bebouwing echter wel mogelijk. Het bestemmingsplan moet daarom gewijzigd worden. De bebouwingscontour moet verkleind worden van 1700 m2 naar 900 m2. De bouwhoogtes van 20-14 (20 meter nok, 14 meter goot) gaan naar 11-7. Met deze aanpassingen is alleen kleinschalige nieuwbouw van 2 lagen met kap mogelijk.
  Onderzocht word of deze aanpassingen meegenomen kunnen worden in de herziening van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’ als gevolg van de vaststelling van de Centrumvisie. Wanneer een koppeling met de Centrumvisie in tijd te veel uitloopt moet voor deze bestemmingswijziging een partiele herziening van het bestemmingsplan (postzegel) opgestart worden. De financiële gevolgen van deze bestemmingswijziging op de grondwaarde en daarmee op de boekwaarde worden beschreven in paragraaf 5, Financiën.

kaartje 1:                                                                        kaartje 2:


1. Vigerende bestemmingskaart met bouwcontour op en rond voormalige Eurobioscoop

2. Mogelijk toekomstige bouwcontour met behoud voormalige Eurobioscoop en een
nieuwbouwlocatie ten noorden van het gebouw.

 • Financieel:

De bouwcontour op de vigerende bestemmingsplankaart, waarbinnen zich ook het gebouw van de voormalige Eurobioscoop bevindt, heeft een boekwaarde van € 875.000,-.
Na de verkoop van de voormalige Eurobioscoop en de verkoop van de nieuwbouwlocatie ten noorden van de voormalige Eurobioscoop resteert een deel van de boekwaarde van circa € 190.000. Dit resterende deel wordt afgewaardeerd ten laste van het begrotingssaldo 2015.
 

Vervolgtraject

Voorbereiding van de tender met selectiecriteria, restauratieplan, stedenbouwkundige randvoorwaarden en wijziging bestemmingsplan starten begin mei 2015. De tender wordt vervolgens vóór 1 juli uitgeschreven zodat het mogelijk is om gelijk op te kunnen gaan met de planning van de herinrichting van het plein Langgewenst. Daarmee is het mogelijk dat beide projecten eind 2016 gerealiseerd zijn.
De start van de werkzaamheden plein Langgewenst staan gepland in januari 2016. Voor deze datum wordt het deel met de toneeltoren gesloopt op kosten van de gemeente. Deze sloop is nodig om ruimte te creëren voor de uitvoerings-fasering van het plein en de latere opstelling van de markt. Hierdoor kan de sloop niet wachten tot de toekomstige eigenaar begint met de restauratie en herinrichting van het deel uit 1912. De sloopkosten worden verrekend in de overeenkomst met de toekomstige eigenaar van het van de voormalige Eurobioscoop.

 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris,                         burgemeester,

 

 

 

 

I.C. de Vries                        P.I. Broertjes

 

 

 

Bijlagen: geen

 

Deze raadsinformatiebrief ligt ter inzage en is ook digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”,

B & W-vergadering van 28 april 2015.