6 juli 2014

Nog geen akkoord over vrouwenopvang in Almere

VrouwenWethouder van der Want ontkent dat er een akkoord is voor vrouwenopvang in Almere. Dit heeft hij in een brief aan de gemeenteraad laten weten, maar ook in de gemeenteraad als antwoord op vragen van Groen Links tijdens het vragenuur. De PvdA hoopt dat er snel weer opvang is voor vrouwen in onze regio. Want door de trieste ontwikkelingen van de afgelopen jaren rond de vrouwenopvang is dit in onze ogen hard nodig! De huidige alternatieven, zijn veel te ver weg en voldoen ook niet aan een regionale opdracht die de gooise gemeenten in onze optiek toch hebben in het kader van de vrouwenopvang.

 

Uitleg wethouder van der want over commotie rond de vrouwenopvang

 

Geachte redactie,

 

In de afgelopen weken zijn er in de Gooi en Eemlander verschillende berichten verschenen over afspraken die tussen de gemeenten Hilversum en Almere gemaakt zouden zijn over een gezamenlijke vrouwenopvang.

In de raadsvergadering van 2 juli jl. heb ik op vragen van Groen Links geantwoord dat er plannen in de maak zijn, maar dat daarover nog besluitvorming in het college moet plaatsvinden. Evenmin is er een bestuurlijke afspraak met Almere. Het voorstel is in afronding en zal na bespreking in het college ook nog aan de raad worden voorgelegd.

Onder de kop ‘ Treft geheimzinnigheid college ook de raad?’ , een analyse van Janette Luichies redactiechef van uw krant, wordt na mijn verklaring in de raadsvergadering van afgelopen woensdag opnieuw de vraag gesteld of er ‘ al een collegebesluit is genomen in Hilversum?’. Nee dus. Het onderwerp is in de afgelopen maanden niet aan de collegetafel besproken.

Ook wordt gesteld dat ik geheimzinnig doe? Hoezo geheimzinnig? Woensdagavond heb ik onomwonden gesproken over het voornemen in Almere (een deel van) de vrouwenopvang te organiseren.. Ik hecht eraan daarbij de verschillende afwegingen die tot een dergelijke keuze leiden in samenhang te kunnen presenteren.

Ik reken er op na de zomer met de raad in gesprek te kunnen over dit belangrijke onderwerp.

 

In mijn wethoudersbrief van 11 februari 2014 heb ik de raad al geïnformeerd over mijn voornemen om samen met de gemeente Almere een gezamenlijke vrouwenopvang uit te werken. Ik was tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk was om binnen de beschikbare financiële kaders een zelfstandige vrouwenopvang te realiseren die veilig en kwalitatief hoogwaardig is. Voor zowel Almere als Hilversum is de Blijf Groep de organisatie die de vrouwenopvang uitvoert. Het is ook de Blijf Groep met wie de gemeente Hilversum afspraken zal maken over de nieuwe opvang.

 

Bij deze uitwerking zijn de kosten, de snelheid en zekerheid waarmee de opvang kan worden gerealiseerd, de bereikbaarheid en de reisafstand belangrijke criteria. Momenteel ben ik met de Blijf Groep in de laatste fase van uitwerking.

 

Ik reken er op na de zomer met de raad in gesprek te kunnen over dit belangrijke onderwerp

 

Hoogachtend,

 

 

 

Eric van der Want

Wethouder Welzijn en Zorg