28 oktober 2016

Kaalslag sociale huurvoorraad door administratieve procedure

De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico’s. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.

PvdA Hilversum is blij met deze ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben woningcorporaties aangetoond niet met hun verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Er werd veel geïnvesteerd vanuit commercieel belang, met een aantal grote schandalen ten gevolg. Dit wordt nu aan banden gelegd. Ook de gemeenten ontkomen niet aan hun verantwoordelijkheid. Prestatieafspraken zijn niet vrijblijvend. Gemeenten moeten meewerken om te zorgen dat woningcorporaties het aantal afgesproken nieuwe woningen kunnen opleveren.

Woningbouwcorporaties doen voorstel tot scheiding DAEB/niet-DAEB

Doordat woningcorporaties buiten hun kerntaak investeerden, komen zij nu voor de opdracht te staan een scheiding te maken tussen DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB. Hierin hebben corporaties een eigen verantwoordelijkheid. Beide delen moeten economisch levensvatbaar zijn. De Autoriteit Woningcorporaties toetst het scheidingsvoorstel. Gemeenten en huurdersbelangenorganisaties mogen een zienswijze indienen.

PvdA Hilversum maakt zich zorgen over dit proces. In Hilversum staat de sociale huurvoorraad al jaren onder druk. Met lange wachtlijsten, een dalende voorraad sociale huurwoningen en een beperkte ruimte om nog te ontwikkelen is het van kritisch belang om zoveel mogelijk sociale huurwoningen voor de doelgroep te behouden. Daarom hebben wij samen met Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum gevraagd om een aparte commissiebehandeling, speciaal voor dit onderwerp.

PvdA Hilversum adviseert negatief over scheidingsvoorstel Dudok Wonen

In Hilversum zijn 3 grote woningbouwcorporaties actief die de meeste invloed op en binding met Hilversum en de regio hebben, De Alliantie, Gooienom en Dudok Wonen. Deze 3 corporaties hebben alle 3 aan het begin van de maand hun procesvoorstel ingediend.

Over 2 van de 3 corporaties hun voorstel hebben wij positief geadviseerd. Over 1 niet:

    1. Gooienom zal 73 woningen overhevelen vanuit DAEB naar niet-DAEB. Met nieuwbouw ontwikkeling zal hun voorraad dalen van 6.844 sociale huurwoningen in de regio naar 6.825. Met nieuwbouw is dit aantal op korte termijn weer aangevuld.
    2. Ook over De Alliantie zijn wij te spreken. Van de 5.352 worden 219 overgeheveld. Dit is wel meer, maar ook De Alliantie heeft aangegeven de komende jaren voldoende te investeren om woningen bij te bouwen.
    3. Dudok Wonen heeft aangegeven 1.100 woningen over te hevelen naar niet-DAEB, waarna zij nog 4.500 woningen overhouden binnen DAEB. Hierop heeft PvdA Hilversum negatief geadviseerd.

Dudok Wonen heeft een unieke eigen strategie, waarbij zij inzetten op het bereikbaar maken van sociale koop en woningen in het middeldure segment. Zij hebben aangegeven ca. 100 woningen per jaar te bouwen om dit weer aan te vullen. Dit betekent dat zij 11 jaar nodig hebben om de onttrekking aan de sociale huurvoorraad weer aan te vullen. Op zich is er ook te spreken voor de strategie van Dudok Wonen. Door in te zetten op sociale koop en middeldure woningen wordt een behoefte ingevuld. Toch is PvdA Hilversum teleurgesteld in de handelswijze van Dudok Wonen. In de eerste plaats omdat er zoveel woningen worden onttrokken aan de sociale huurvoorraad. Maar ook omdat Dudok Wonen hiermee haar reikwijdte breder maakt dan de kerntaak die zij vanuit de nieuwe Woningwet heeft meegekregen. Wat PvdA Hilversum betreft richt ook Dudok Wonen zich 100% op haar kerntaak. Hier ligt de grootste behoefte. Andere partijen kunnen dan hun aandeel nemen in het ontwikkelen van middeldure woningen.

Werk samen aan een socialer Hilversum

De voorstellen zoals ze er nu liggen leiden tot een grote daling van de sociale huurvoorraad. PvdA Hilversum is hierover teleurgesteld, maar veroordeelt Dudok Wonen niet voor haar keuze. Het belangrijkst om voor ogen te houden is dat alle partijen samen moeten werken om hoofd te bieden aan de sociale opgave waar wij met zijn allen voor staan. Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen. Een behoefte die we alleen gezamenlijk in kunnen vullen om zo een socialer Hilversum neer te zetten.

Dinsdag 1 november zal het college haar zienswijze presenteren. PvdA Hilversum heeft de wethouder gevraagd bij Dudok Wonen aan te dringen hun strategie te herzien. De kans dat dit ook zal gebeuren is klein. In de Woonvisie die de raad heeft vastgesteld is echter het uitgangspunt opgenomen dat voor elke woning die wordt onttrokken aan de sociale huurvoorraad er minimaal 1 bij moet worden gebouwd. De wethouder zal dan bij het maken van de prestatieafspraken moeten zorgen dat de overheveling in een voldoende langzaam tempo gebeurt, zodat er snel genoeg woningen bij worden gebouwd en de sociale huurvoorraad minimaal gelijk blijft.