13 maart 2014

Jan Rensen: “jeugdwerkloosheid moet bestreden worden!”

PvdA wethouder Jan Rensen maakt werk van zijn actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid. Zo wordt de samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeterd, hierdoor kunnen we jongeren betere aan werk helpen en moeten er meer leerwerkbanen komen. De PvdA is blij met het actieplan van PvdA wethouder Jan Rensen, niet voor niets staat bestrijding van de jeugdwerkloosheid prominent in ons verkiezingsprogramma.

Kernboodschap van Jan Rensen: “Geen knelpunten, maar leerwerkbanen!”

Samengevat worden met het regionale programma Jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt (JOA) 2014-2015 worden de volgende doelen beoogd:

  • Het oplossen van een aantal knelpunten in de keten van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg
  • Het bestrijden van jeugdwerkloosheid

PvdA wethouder Jan Rensen legt uit hoe we dit doen:

  • een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen ondernemers (werkgevers), onderwijs, overheid en partners in de zorg, om uiteindelijk het aansluitingsprobleem in de keten van onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren structureel te verbeteren. De focus ligt op MBO 3 en 4 jongeren en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • steeds verschillende projecten te starten, veel verschillende methoden toe te passen, voor verschillende groepen jongeren. Er is niet één ‘juiste’ methode.
  • door daarnaast een plek te creëren (een ‘loket’) waar werkgevers, werkzoekenden en werknemers terecht kunnen voor oplossingen, informatie en advies.

Het bestrijden van jeugdwerkloosheid heeft met het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009- 2012 grote aandacht en een nieuwe impuls gekregen. Met geld van het Actieplan werd het mogelijk om de activiteiten van het Leerwerkloket aanzienlijk uit te breiden, zodat jongeren beter geholpen konden worden om hun weg te vinden naar een stage, een (leerwerk)baan of een (vervolg)opleiding.
In de voorgaande periode is ook ervaren, dat er grote hiaten zijn in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er blijkt op weg van school naar werk soms iets mis te kunnen gaan, wat gevolgen heeft voor de toekomst van een aantal jongeren. Soms verlaten jongeren voortijdig hun opleiding. Zonder voldoende opleiding, zonder diploma, is het niet gemakkelijk om een baan te vinden. Er zijn ook jongeren die een zekere mate van ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk of het houden van hun baan omdat ze een functiebeperking hebben. Er zijn onvoldoende leerwerkbanen. Of de bestaande hulpverlening is niet goed op elkaar aangesloten. Kortom, er zijn veel vraagstukken en knelpunten, die we met het programma JOA willen oplossen.

Omdat de jeugdwerkloosheid door de economische crisis nog meer is toegenomen dan verwacht, heeft het Rijk in 2013 opnieuw geld beschikbaar gesteld voor een tweede Actieplan Jeugdwerkloosheid. Daarnaast wordt zoveel mogelijk van nog andere subsidies gebruik gemaakt, zoals bijvoorbeeld ESF subsidie, voor begeleiding, diverse projecten en activiteiten voor jongeren.

Wat is de aanleiding?

De aanleiding tot het programma JOA zijn de knelpunten in de keten van onderwijs en arbeidsmarkt en daarmee de noodzaak om een goede samenwerkingsrelatie in de keten tot stand te brengen. Mede aanleiding zijn de extra financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Welke consequenties?

De aanpak JOA is een ketenaanpak. Projecten, initiatieven en inzet van subsidies worden daarom zoveel mogelijk met alle bedrijfssectoren afgestemd voor een sluitende aanpak rondom jongeren. De aanpak JOA maakt onderdeel uit van de Participatievisie en sluit aan op de visie van de gemeente op het sociaal domein en de visie op wijkgericht werken die nu wordt ontwikkeld.

Hoe gaan we dit betalen?

Uw raad heeft voor het project JOA € 400.000,- beschikbaar gesteld. Daarvan is in 2013 € 162.000,- besteed. Wij zullen uw raad in het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2013 voorstellen om van het in 2013 niet bestede bedrag in 2014 € 150.000,- (en in 2015 € 88.000,-) beschikbaar te stellen voor dit project.

Voor het actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014 heeft uw raad € 216.000,- beschikbaar gesteld, waarvan in 2013 € 53.000,- is besteed. Ook voor dit project zullen wij uw raad voorstellen om het nog niet in 2013 bestede bedrag ad € 163.000,- in 2014 beschikbaar te stellen. Om de voortgang van beide projecten te borgen hebben wij – vooruitlopend op uw te nemen besluiten hierover- ingestemd met het doen van uitgaven op deze projecten.

Hoe nu verder?

Het programma JOA wordt voortgezet zoals voorgesteld. De aanpak JOA, inclusief Leerwerkloket, wordt ondersteund met regionale financiële middelen (subsidies, aangevuld met reguliere middelen). Met name in relatie tot lokale gemeentelijke toegang en wijkgericht werken wordt in 2014 en 2015 bezien welke onderdelen van het programma regionaal en welke lokaal worden uitgevoerd.