7 april 2014

Informatie in Hilversum ten einde, formatiegesprekken starten in Hilversum

Hedenmorgen ontving de PvdA fractie een brief van D66 leider Wimar Jaeger, de informatie in Hilversum ten einde en de formatiegesprekkken starten.  Voor de de politieke fijnproever staan alle details in onderstaande brief

 

Hilversum, 7 april 2014

 

Geachte Raadsleden,

 

D66 heeft in de afgelopen twee weken informatieve gesprekken gevoerd met alle politieke partijen uit de Raad. Wij vinden het juist u een tussenstand van zaken te geven zodat de Raad op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de coalitievorming in Hilversum.

 

Gesprekken

Op maandag en dinsdag 24 en 25 maart jl. heeft D66 bilaterale gesprekken gevoerd met alle partijen om een eerste inventarisatie te doen van de interpretatie van de verkiezingsuitslag, wensen en speerpunten voor de komende 4 jaar, bestuursstijl en coalitievoorkeuren. Op vrijdag 28 maart is met HvH, VVD en de SP uitgebreid doorgepraat over de onderwerpen Zorg, Woningbouw, HOV, Regionale Herindeling en Financiën. In de week erna zijn gesprekken met diverse partijen gevoerd op specifieke punten. Deze gesprekken hebben naar onze overtuiging voldoende aanknopingspunten  opgeleverd om met partijen formatiegesprekken aan te gaan.

 

Adviezen van diverse partijen

Vanwege de uitdaging van de decentralisaties in de zorg in de komende vier jaar hebben politieke partijen ons in de meeste gevallen geadviseerd te zoeken naar een brede coalitie (zowel in “politieke kleur” als in aantal). Daarbij is door velen op het belang van stabiliteit en teamvorming gehamerd. Wij vonden veel erkenning voor onze zorgen over de doorzettingskracht van de politiek en het politieke primaat, vooral waar het projecten en specifieke aandachtsvelden betreft. Veel partijen onderstreepten het belang speciale afspraken te maken over de relatie politiek (Raad, College), de ambtelijke dienst en de Hilversummers. Wij kregen gehoor voor onze wens politieke besluitvorming in de Raad de ruimte te geven door de scheidslijn tussen coalitie en oppositie minder strikt te voeren. In de komende jaren komen veel moeilijke opgaven op de gemeente af. Om die goed op te pakken is eerder politieke verbinding dan tegenstelling vereist.

 

Conclusie t.a.v. formatie

D66 heeft op basis van de informatieve gesprekken geconcludeerd dat het opportuun is met VVD, SP en een combinatie van CDA/PvdA/GL/CU gesprekken aan te gaan gericht op formatie van een college. Hiermee is niet gezegd dat met al deze partijen een college gevormd zal worden.

 

Beleids- en bestuursakkoord

D66 heeft voorgesteld om geen ‘klassiek’ en gedetailleerd coalitieakkoord te smeden maar te gaan werken met een globaal inhoudelijk beleidsakkoord waarin afspraken worden vastgelegd over onderwerpen waarover vooraf geen overeenstemming tussen coalitiepartijen bestaat. Onderwerpen waarover niets is vastgelegd in het beleidsakkoord, zullen aldus bij besluitvorming op wisselende meerderheden tussen coalitie en oppositie kunnen rekenen, zonder dat politiek partijen hieraan de vertrouwensregel verbinden. Deze wijze van omgang tussen Raad en College van B&W, zal worden vastgelegd in een bestuursakkoord, dat buiten de coalitiepartijen ook door oppositiepartijen kan worden gesteund, omdat het hier gaat over proces en het politieke primaat van de Raad.

 

Betrokkenheid met Hilversummers

Wij hechten aan een intensievere verbinding tussen de politiek en de Hilversummers. Daartoe zullen zowel binnen het  beleids- als bestuursakkoord maatregelen worden aangekondigd die de positie van wijken en buurten moeten versterken. Enerzijds moet dit leiden tot beter contact en inspraak, anderzijds richt het zich ook op het overdragen van verantwoordelijkheden aan buurten en wijken.

Algemeen moeten afspraken erop gericht zijn het gemeentebestuur dichterbij de Hilversummer te brengen. Om de doorzettingskracht van de politiek te versterken, zullen bestuurswerkgroepen worden ingesteld, die zich gedurende een bepaalde periode richten op de ontwikkeling, uitvoering en controle van een specifiek project, onderwerp of gebied. Om slagvaardig te zijn zullen deze werkgroepen naast specialistische ambtelijke capaciteit, ook bevoegdheden van de raad kunnen krijgen. Naast een politiek aangestelde voorzitter (uit de Raad) en Raadsleden, kan de werkgroep ook externe leden zoals bewoners, ondernemers of specialisten hebben.

 

Uitgangspunten en afspraken

Partijen die aan de formatie deelnemen vinden in onderstaande uitgangspunten voldoende basis om verder te praten.
Zorg
De invoering van de nieuwe zorgtaken is de belangrijkste opgave voor de komende vier jaar. Uitgangspunt daarover in het beleidsakkoord is het bieden van ‘zorg op maat’, ‘dichtbij mensen’, vanuit de vraag en eigen mogelijkheden van de burger, op basis van ‘1 gezin/huishouden 1 plan’ en binnen de budgettaire kaders die daarvoor gesteld zijn.  Om dit te bereiken, is een kanteling binnen de hele zorgsector nodig, met aandacht voor aanbesteding, innovatie, mantelzorg en vrijwilligers.

Centrum ontwikkeling

Er moet een belangrijke impuls aan de binnenstad gegeven worden. Daarbij gaat het niet alleen om wonen, maar juist ook om economie, cultuur, veiligheid, duurzaamheid, kortom verblijfskwaliteit; een leefbaar centrum.

Wonen

De gemeente neemt de regie rol en maakt prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. De woningbouw vraagt om een gebalanceerde visie, waarbij de meeste aandacht gaat naar doorstroming en speciale doelgroepen, zonder de kansen voor mensen met een smallebeurs in de woningsector te verkleinen; de gemeente voert actief beleid op woningen waar behoefte aan is.

HOV en openbaar vervoer

De afspraken, die in de afgelopen periode tot stand zijn gekomen rond de HOV blijven in stand. De huidige plannen zijn goed voor de economie, de bereikbaarheid en de toekomstige OV ontwikkeling van Hilversum. Er zal nader onderzoek gedaan worden naar optimalisaties die met projectpartners overeen gekomen kunnen worden. Daarbij valt te denken aan maatregelen om overlast tegen te gaan die de verkeersveiligheid verhogen en een (deels) vrijliggende strook langs de A27. Tegelijkertijd moet ingezet worden op vraaggeoriënteerd, fijnmazig openbaar vervoer.

Economische ontwikkeling,

De economische ontwikkeling van Hilversum en de regio behoeft veel aandacht. Hilversum zet zich in om de sectoren Media en Zorg te versterken. Het is noodzakelijk dat de hele regio hierbij samenwerkt en Hilversum zal zich hiervoor sterk maken.

Regio en wijk

Regionale herindeling kan op termijn belangrijk blijken om de toekomst slagvaardig tegemoet te kunnen treden en de belangen van Hilversum en onze regio goed te blijven dienen. Hieraan gekoppeld is een versterking van de gemeentelijke wijkstructuur voorwaarde. Zorg- en beheer taken moeten meer in nabijheid van de bewoners georganiseerd worden; inspraak en zeggenschap moeten zo dicht mogelijk bij de Hilversummer gelaten worden.

Begroting

Om geld voor nieuwe ontwikkelingen te hebben en om de begroting van Hilversum in balans te houden is voor de jaren vanaf 2016 opnieuw een forse structurele bezuiniging noodzakelijk. Daarvoor zal een bedrag van 6 tot 8 miljoen gevonden moeten worden.

 

Formatie

Op basis van bovenstaande zal formateur Joris Backer vanaf vandaag gesprekken beginnen met D66, VVD, SP, de PvdA en GL en het CDA en CU. Voor een goed samengesteld College zal de kwaliteit van de kandidaat-wethouder even zwaar wegen als zijn/haar achtergrond. Partijen die wel in de coalitie deelnemen, maar geen wethouder leveren, kunnen een rol van betekenis in de bestuurswerkgroepen verkrijgen.

De verwachting is dat de formatie uiterlijk eind april zal zijn afgerond, waardoor het nieuwe college op 7 mei kan worden geïnstalleerd.

 

Transparantie

Om een zo goed mogelijk beeld van de formatie te geven zal vanaf maandag een dagelijks blog worden bijgehouden op:  http://www.hilversum.nl/Politiek/Verkiezingen_19_maart_2014/Coalitievorming/Logboek_coalitiebesprekingen .

De coalitievorming wordt gevolgd en gefilmd door een team van de actualiteitenrubriek Nieuwsuur. Naar aanleiding van een onderzoek over coalitievorming in Nederland, komt er in de reportage die in mei wordt uitgezonden een sfeerbeeld van het onderhandelingstraject in Hilversum.

 

Organisaties en Hilversummers die suggesties hebben voor de formatie of die in gesprek willen komen met de formerende partijen, kunnen de partijen benaderen per email.

D66 heeft hiervoor een email box geopend: coalitiehilversum@d66hilversum.nl.

 

 

Wij hopen u met bovenstaande een beeld te hebben gegeven van de stand van zaken rond de coalitievorming in Hilversum.

 

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van D66,

 

Wimar Jaeger