9 maart 2015

Het Goois Natuur Reservaat last een rustpauze in, bestuur GNR licht haar standpunt toe

Vandaag ontvingen de gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid raadsfractie een brief van het Goois Natuur Reservaat. Aanleiding is de ingelaste rustpauze door het bestuur van onze Natuurstichting en het verzoek van een probleemverkenning aan de heer Winsemius. De Partij van de Arbeid juicht deze rustpauze toe, er zijn momenteel teveel onduidelijkheden over de wijze waarop het Goois Natuur Reservaat de toekomst in wil gaan en de manier waarop onze mooie Gooise natuurgebieden in de toekomst beheert gaan worden.

Hoe gaan wij onze Gooise natuur betalen en beheren?

De PvdA heeft al vele malen aan de politieke bel gehangen omtrent de toekomst van het Goois Natuur Reservaat. Allereerst was ons de besluitvorming volstrekt onduidelijk, maar ook de wijze waarop de mensen uit Hilversum en het Gooi inspraak konden krijgen in de toekomstplannen van onze natuurstichting Tevens heeft onze fractie vragen gesteld over het wegvallen van belangrijke gelden uit de Nationale Postcode Loterij. Want naar onze mening zijn de financiele gevolgen niet duidelijk in kaart gebracht en hierdoor konden in onze optiek ook niet de juiste financiele vergelijkingen gemaakt worden.

De brief van het bestuur van het Goois Natuur Reservaat:

Inleiding

In het afgelopen jaar hebben de stichting het Goois Natuurreservaat (GNR) en de Provinciale Waterleidingmaatschappij Noord-Holland (PWN) de kansen verkend voor een strategische samenwerking om het GNR financieel en organisatorisch toekomstbestendig te maken. Het GNR en PWN bevinden zich nu in het stadium waarin partners en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de plannen en waarbij hen is gevraagd te adviseren op de plannen. Deze notitie is bedoeld om u als raden en staten mee te nemen in het proces en u te informeren over de nu in te bouwen tussenstap. In het najaar als alle varianten zijn verkend wordt u gevraagd uw standpunt ten aanzien van de samenwerking in te nemen.

Achtergronden

Het bestuur van GNR, verantwoordelijk voor de continuïteit van het GNR, heeft vorig jaar verschillende samenwerkingsopties verkend. De redenen van deze verkenning waren:

 • Vervolg geven aan de verkenning naar de toekomst van het GNR uit 2011
 • De benchmarkstudie uit 2012 (analyse en het onderzoek naar efficiencyvergroting, bezuinigingsopties die de bedrijfsvoering goedkoper maken)
 • het mogelijk uittreden van Amsterdam waardoor er een financieel gat ontstaat in de meerjarenbegroting van € 175.000 op jaarbasis
 • de veranderende omstandigheden voor GNR waar op ingespeeld moet worden. De organisatie ziet zich gesteld voor een aantal opgaven. Denk bijvoorbeeld aan digitaliseringsopgave van bezit en archief, expertise op vastgoedterrein en HR, juridische expertise, project expertise en achterstallig onderhoud. Dat vraagt om een nieuwe oriëntatie op het werk en om meer personele en financiële capaciteit. Daarbij is de organisatie van GNR met ongeveer 25 personen uitermate kwetsbaar
 • de financiële krapte van een aantal participanten waardoor er geen ruimte is extra financiële middelen te genereren.

Uit de verkenning om de financiële en organisatorische opgave het hoofd te bieden is voor een strategische samenwerking PWN als de meest geschikte partij naar voren gekomen (*)[1]. PWN is bovendien de enige partij met een zakelijk belang in ons beheersgebied (het betreft een waterwingebied) en zij is daarom bereid ook financieel te participeren in het GNR. Het criterium dat GNR haar eigen identiteit behoudt is bij PWN gewaarborgd.

Discussie

De samenwerkingsvoorstellen van het bestuur hebben desondanks in de afgelopen maanden tot discussie in de Gooise politiek en de samenleving geleid. Wel waren alle stakeholders waaronder onder andere de Klankbordgroep Gebruikers, Stichting Steun en medewerkers van meet af aan op de hoogte.

Zeer recentelijk is een nieuw burgerinitiatief Vrienden van het Goois Natuurreservaat ontstaan, waar het bestuur een gesprek mee heeft gehad. Een groeiend aantal inwoners in het Gooi is er niet gerust op dat de voorgestelde participatie van PWN in het GNR en de integratie van de werkorganisaties een goede keus is. Sommige partijen vrezen dat de komst van het bedrijf allerlei negatieve effecten kan sorteren zoals een verandering van de cultuur en het karakter van het Goois Natuurreservaat, dominantie van de provincie, aantasting van de onafhankelijkheid van het bestuur, verminderde support onder de bevolking en daarmee verlies van steun van derde partijen

Na deze signalen van onrust, heeft het Dagelijks Bestuur van het GNR in haar vergaderingen van 18 februari en 5 maart jongstleden gezocht naar manieren om tot een plan te komen dat voldoende draagvlak zou kunnen vinden in het Gooi en bij de partners van het GNR. Er zijn drie denkrichtingen te onderscheiden, die kunnen worden verkend op hun haalbaarheid en effectiviteit:

 1. De huidige participanten absorberen de financiële gevolgen van de eventuele terugtreding van Amsterdam en de noodzakelijke extra investeringen in het GNR (dat wil zeggen ca. 25% toename begrotingsvolume voor de participanten). Het GNR blijft voortbestaan in de huidige constellatie. De Vrienden van het Goois Natuurreservaat maar ook andere partijen worden uitgenodigd voorstellen te doen voor crowdfunding en voor een andere, meer bij deze tijd passende, vorm van invloed van de gebruikers in het gebied bij de beleidsvorming in het bestuur;
 2. De huidige insteek van het bestuur, uitgaande van participatie van PWN in het stichtingsbestuur en uitbesteding van werkzaamheden aan PWN, wordt na nadere inhoudelijke toetsing van de voorstellen en het proces tot nu toe, gecontinueerd;
 3. Er wordt verder gezocht naar andere varianten die de uitgangspunten dienen en tevens kunnen rekenen op draagvlak bij betrokkenen.

Risico’s

De reacties vanuit de Gooise samenleving doen het dagelijks bestuur vrezen voor een polarisatie, waardoor de plannen tot een splijtzwam in de regio zouden kunnen leiden. Voor- en tegenstanders komen tegenover elkaar te staan waardoor de gemeenschappelijk gevoelde zorg voor het Goois Natuurreservaat op de achtergrond kan raken en belangrijke bondgenoten kunnen afhaken. Daarom acht ons bestuur een tussenstap in het huidige proces noodzakelijk.

Verkenning door Pieter Winsemius

Het dagelijks bestuur heeft Pieter Winsemius gevraagd om als gezaghebbende onafhankelijk deskundige met kennis van het gebied in een periode van drie maanden een verkenning te verrichten rond de voorgenomen plannen van GNR. Op deze manier kan met de andere partijen weer eensgezind gewerkt worden aan een duurzaam voortbestaan van het GNR. Dit dient tevens als adempauze waarin geen onomkeerbare besluiten zullen worden genomen over de samenwerking met PWN.

Aan de heer Winsemius wordt gevraagd om:

 1. Een analyse te maken van het ontwerpplan van het Dagelijks Bestuur en het verloop van het proces tot nu toe voor de toekomstbestendigheid van het GNR en van de zorgen die daar in de regio over zijn ontstaan;
 2. Te verkennen of er alternatieven zijn die de opgaven van het GNR kunnen oplossen, waarbij de ideeën van de medewerkers van het GNR, de Stichting Steun, de klankbordgroep GNR, de Vrienden van het Gooi, de Vereniging Stad en Lande, de Vrienden van het GNR, vrijwilligers en begunstigers nadrukkelijk ook worden meegenomen;
 3. Een oordeel te geven in hoeverre zowel het voorliggende plan, als alternatieven kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig GNR.

Uitgaande van een start begin maart, wordt van de heer Winsemius uiterlijk 1 juni een rapportage aan het dagelijks bestuur verwacht.

Het dagelijks bestuur informeert u nader als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Namens het dagelijks bestuur,

 1. Bond, voorzitter
 2. N. van Vroonhoven, secretaris

[1] Onderzocht zijn Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Vitens, Regio Gooi- en Vechtstreek, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Waternet, Utrechts Landschap, PWN