16 maart 2015

Gemeenteraad wil actie van wethouder omtrent toekomst Goois Natuur Reservaat

De PvdA heeft samen met onze locale vrienden van Hart voor Hilversum, Hilversum 1 en onze democratische vrienden van D66 vandaag een email gestuurd naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Reden van deze actie, wij willen dat de wethouder sturing en richting gaat geven aan deze discussie. Het overlaten door de wethouder van de discussie en besluitvorming van het Goois Natuur Reservaat aan onze collega’s van de gemeenteraad vinden wij geen goed idee en is ook geen juiste basis voor een kaderstellende beslissing omtrent het Goois Natuur Reservaat

Goed bedoeld van onze collega’s, maar zo gaat het niet!

Dat was de verstandige quote van de kopman van onze initiatiefgroep en fractievoorzitter van de grootste raadsfractie, D66 fractievoorzitter Hein Jaarsma. Hein vindt het goed bedoeld van collega Kastje, de Wit en van Gilse om als algemeen bestuursleden de discussie te willen voeren over het Goois Natuur Reservaat, maar Hein vondt dit toch een beetje “te wild”.

Het college moet vooraf de kaders laten vaststellen door de raad!

Inderdaad, dat vindt de PvdA ook, de kaders voor de toekomst van het GNR moeten door de gemeenteraad worden vastgesteld. Niet via gezellige informatiebijeenkomsten met koffie en amandelkransjes, maar via de juiste bestuurslijke verhoudingen in de gemeenteraad. Wij prijzen het initiatief van D66 fractievoorzitter Hein Jaarsma en steunen deze correctie van harte!

Brief van D66, Hart voor Hilversum, Hilversum 1 en Partij van de Arbeid

Beste collega’s

Wij kennis genomen van het initiatief van de raadsleden De Wit, Kastje en Van Gilse, drie van de vier Hilversumse afgevaardigden in het algemeen bestuur van GNR, over hun voornemen om een sessie te organiseren over de toekomst van het GNR. Hoewel het beste passend kan zijn dat onze afgevaardigden initiatief nemen om de Hilversumse raad bij zaken rond het GNR te betrekken, is dat naar onze mening in dit geval niet de aangewezen weg.

Heel concreet ligt de vraag voor, hoe de toekomst van de GNR-organisatie vormgegeven moet worden. De gemeente Hilversum moet als grote participant en belanghebbende, richting en sturing geven aan die discussie en over de toekomst besluiten. Wij zijn van mening dat het college zijn voorbereidende en uitvoerende rol richting de raad en het GNR hier ten volle moet nemen. Wij verwachten dat het college het initiatief neemt om met de raad de kaders voor de toekomst van het GNR te stellen en besluitvorming van de raad over die kaders en het uiteindelijke toekomstplan voorbereid. Dat is de rol van het college, juist in de gezonde duale verhoudingen. Wij achten het college daar, zeker ook vanwege het feit dat wethouder Van Vroonhoven-Kok tevens lid van het dagelijks bestuur van het GNR is, het beste toe in staat en houden zo ook zuiver dat wij het college op deze rol en positie kunnen aanspreken.

Het lijkt ons dan ook beter dat de heren De Wit, Kastje en Van Gilse af zien van hun voorgenomen informatie sessie. Wij vragen het college het onderwerp ‘toekomst GNR’ op de relevante momenten, goed gedocumenteerd en voorbereid, voor oordeelsvorming en besluitvorming in te brengen. Afstemming hierover tussen de AB leden bij de voorbereiding geven wij in overweging, maar dat laten wij graag bij deze vier betrokkenen.

Met vriendelijke groet,

Lèonie Sazias,
Hans Roos,
Hans Haselager,
Hein Jaarsma

Ter info, de email van onze collega’s Kastje, de Wit en van Gilse 

Bericht verstuurd d.d. 11-03-2015  

Aan: de raadsleden, fractiemedewerkers
Cc: College van B&W

Beste college raadsleden,

De stichting Goois Natuurreservaat kijkt vooruit, bezint zich op haar financiële vooruitzichten en bedrijfsmodel. Dat doet zij op initiatief van het Dagelijks Bestuur, die ook de regie daarover voert.

Het Algemeen bestuur, wat nog geen standpunt ingenomen heeft, wordt regelmatig in het proces betrokken en geïnformeerd. Ook voor gooise raadsleden en provinciale statenleden is tweemaal een informatiebijeenkomst belegd.

Organisaties en stichtingen rondom het GNR laten van zich horen, via persoonlijke berichten en via de media. Ondertussen heeft de raad van Hilversum nog niet over de kwestie gesproken. Wel zien we dat raadsleden losse vragen hierover agenderen in de commissie Verkeer en Beheer.

De Hilversumse gemeenteraad heeft ons driën als raadsleden afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van de stichting Goois Natuurreservaat. Wij zijn samen van mening dat de discussie in de Hilversumse raad op een goede manier en op basis van juiste informatie gevoerd moet worden, voordat tot welke keuze dan ook gekomen kan worden.

Daarom kondigen wij hierbij aan dat wij een sessie zullen organiseren voor de Hilversumse raad, waarin we ons in de situatie verdiepen en informatie kunnen delen. Hiervoor zullen we betrokkenen, waaronder de rentmeester, uitnodigen.

In overleg met de Griffie en de agendacommissie zal er een datum gezocht worden. Ook zal een agenda en dergelijke opgesteld en gecommuniceerd worden.

Met collegiale groet,

Jan de Wit
Jan Kastje
Joost van Gilse