4 februari 2015

gemeente Hilversum zet druk op Ascensio Zorg B.V., PvdA steunt dit beleid

De gemeente Hilversum wil dat Ascensio Zorg B.V. stopt met het verlenen van zorg in Hilversum. Dit beleid ondersteunen wij van harte! Al jaren lang wijst de PvdA erop dat de zorg van Ascensio Zorg niet deugt. Ook de wijze waarop deze instelling al jaren met PGB’s omgaat is in de ogen van de PvdA niet juist. WIj zijn blij, dat de gemeente Hilversum middels haar eigen dwangmiddelen mogeijkheden zoekt om Ascensio Zorg B.V. te laten stoppen.

Informatiebrief aan de gemeenteraad:

Geachte raad,

Begin januari bent u geinformeerd over de aanpak van Ascensio Zorg B.V. In de afgelopen periode is er casusoverleg gevoerd met diverse gecontracteerde zorginstellingen. Verder is er overleg geweest met het zorgkantoor van Achmea en de Inspectie van Gezondheidszorg. En we hebben gisteravond zelf een onaangekondigde inspectie uitgevoerd. Uit de inspectie blijkt onder andere dat diverse peßonen niet op het adres staan ingeschreven. Ook is er naar andere aspecten gekeken. Bij de inspectie waren mensen van Bouw- en woningto ezicht, het Sociaal Plein, hulpverlening en de politie betrokken. In deze brief staat de stand van zaken.

Wij hebben gisteren de directie van Ascensio een brief gestuurd waarin staat dat bewoning op Achterom 153 en 155 alleen is toegestaan als de bewoners de juiste zorgkrijgen. Als voor 15 maart niet aan dit verzoek is voldaan, volgt een dwangsom en zullen de bewoners moeten verhuizen. Wij achten de risico’s van bewoning zonder adequate zorgte hoog. Ascensio mag vanaf 1B december 2014 op last van de staatssecretaris van VWS geen zolgmeer verlenen vanuit de Wet langdurige zorg.HeT blijkt dat er op de locaties van Ascensio nog steeds ex-cliënten van Ascensio wonen die geen adequate zorg krijgen. Op basis van de Woningwet willen we deze situatie veranderen. Alle cliënten zijn ook geihformeerd’ De gemeente Hilversum en het zorgkantoor van Achmea doen hun uiterste best om de ex-cliënten van Ascensio toe te leiden naar goede zorgverleners.

Verder heeft het zorgkantoor van Achmea de terugvordering van verleende PGB’s voorlopig op te schorten gedurende het onderzoek. Sinds de maatregel van de staatssecretaris zijn het zorgkantoor van Achmea, diverse professionele en in zorgmijding gespecialiseerde zorgvedeners en de gemeente met elkaar in gesprek om afspraken op maat te maken voor deze kwetsbare doelgroep.

Wij houden u op de hoogte van het verdere traject op gebied van passende zorg en de bestuursdwang.

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

 

de secretaris, burgemeester,

I.C. de Vries P.I. Broertjes