30 december 2015

Gemeente Hilversum knalt het nieuwe jaar uit en meldt zware financiële tegenvaller!

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Play”]

Vlak voor de valreep van oud en nieuw meldt het gemeentebestuur van Hilversum nog even een paar zware financiële tegenvallers. Wel apart vindt de PvdA, als je beseft dat de inkt van de begroting 2016 nog pas droog is en de gemeenteraad een kleine maand geleden deze heeft goedgekeurd. Tegenvallers zijn te vinden in de brandweer, sociaal cultureel werk en beschermd wonen. Waarom en wat de tegenvallers exact zijn meldt het college niet.

De raadsinformatiebrief van het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders)

KERNBOODSCHAP

Naar aanleiding van de ingezette verbeteracties binnen de financiële functie is vanaf 1 november 2015 een intensivering van control op de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2020 doorgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat een aantal meerjarige mutaties onjuist zijn geïnterpreteerd en verwerkt in de meerjarenraming 2017-2020. Deze onjuiste interpretatie en verwerking heeft tot gevolg dat het financieel meerjarig perspectief minder positief is in de periode 2017-2020 dan ten tijde van het vaststellen van de Programmabegroting 2016.

Het effect van deze bevinding raakt niet de begroting 2016 maar loopt in de jaren 2017 – 2020 op van € 623.000 tot € 884.000 negatief. Bij de behandeling van de Kadernota 2017 wordt dit effect integraal meegenomen en als zodanig verwerkt. Omdat de gevolgen leiden tot een negatief saldo in het jaar 2019, zal het College u tijdens de kadernota mogelijk voorstellen extra maatregelen te nemen om ook in dat jaar minimaal een neutraal saldo te kunnen presenteren.

CONSEQUENTIES

De meerjarenraming zal door deze bevinding als volgt veranderen :

Programma

2016 2017 2018 2019 2020

Programma 2: Zorg

– Sociaal cultureel-/jeugd en jongerenwerk – Opvang en beschermd wonen

Programma 4: Bestuur

– Gemeentelijke brandweer

  • –  200 510
  • –  318 -63
  • –  518 447
  • –  105 112
  • –  105 112

510 510 256 256 766 766

118 118

118 118

Totaal nadelig effect wijziging

– 623 559 884 884

Saldi Begroting o.b.v. PB 2016 (vastgesteld Raad)

-1.819 -1.238 -1.719 -493 -1.317

Saldi Begroting (na wijziging)

-1.819 -615 -1.160 391 -433

(Bedragen x € 1.000/ min is voordeel en plus is nadeel)

1

In het verleden was het gebruikelijk tussentijds geconstateerde verschillen in de meerjarenraming bij de eerstvolgende bestuurlijke behandeling, de kadernota of de begrotingsbehandeling aan te melden en te verwerken. Vanwege het relatief hoge bedrag en de huidige vroegtijdige signalering willen wij u, omwille van transparantie en verantwoording nu reeds informeren door middel van deze raadsinformatiebrief. Omdat wijziging naar aanleiding van deze bevinding geen enkel effect heeft op begrotingsjaar 2016 is het college van mening dat de benodigde bijstelling en verwerking van het financieel meerjarig perspectief integraal onderdeel kan uitmaken van de Kadernota 2017.

In 2015 is de financiële functie verder versterkt. In dat kader is per 1 november 2015 een controller sociaal domein aangesteld. Daarnaast is de gecombineerde functie concerncontroller/afdelingsmanager per 1 december gesplitst in 2 afzonderlijke functies. Hierdoor is ruimte ontstaan voor invulling van een zelfstandige control functie die los staat van de lijnorganisatie. Deze beheert en voert de financiële administratie.

In lijn met het sociaal domein zijn ook de overige functionele domeinen Fysiek en Publiek(bestuur) per 1 december 2015 voorzien van een specifieke domeincontroller. Bij de interne controle op de daadwerkelijke werkbegroting (begroting naar afdelingen en activiteiten) is vervolgens geconstateerd dat op sommige activiteiten mutaties zijn aangeleverd t.o.v. basisjaar 2016, waar rekening had moeten worden gehouden met de oorspronkelijke meerjarige reeks met een meerjarig verlopend karakter. Voor de activiteiten gemeentelijke brandweer, het cultureel jongerenwerk en de opvang beschermd wonen zijn daardoor eerdere ombuigingen opnieuw (voor een tweede keer) verwerkt.

VERVOLGTRAJECT

Wij betreuren vanzelfsprekend de ontstane situatie. De stappen die momenteel worden gezet ter verbetering van de beheersorganisatie geven echter wel vertrouwen en sorteren effect. Met ingang van 2016 worden alle begrotingswijzingen (mutaties) direct in het nieuwe begrotingssysteem (LIAS) meerjarig verwerkt waardoor er een actueel en integraal overzicht is van alle verwerkte mutaties en de verdere doorwerking ervan in de werkbegrotingen.

Over de verdere acties teneinde de beheersing van de organisatie en daarmee de voorspelbaarheid verder te doen toenemen, ontvangt u in januari separaat een wethoudersbrief.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, de secretaris, burgemeester,

I.C. de Vries P.I. Broertjes

Bijlagen: – geen

Deze raadsinformatiebrief ligt ter inzage en is ook digitaal beschikbaar op internet onder ‘‘Vergaderstukken’’, B & W-vergadering van 15 december 2015.