28 juni 2014

Gemeente geeft informatie aan gemeenteraad over aanpak problematische jongeren

JongerenDeze week besloot de gemeenteraad van Hilversum om burgemeester Broertjes het groene licht te geven voor de (tijdelijke) plaatsing van camera’s aan het Ooievaarplein. Directe aanleiding was de overlast door Hilversumse jeugd. Reden des te meer om ook een algemeen beeld van het beleid te krijgen ten opzichte van problematische jeugdgroepen. Overigens is in onze ogen prioriteit nummer 1 in het Hilversumse jeugdbeleid het verminderen van eventuele overlast of zelfs het voorkomen hiervan. Ook het op de ene plek oplossen en op een andere locatie weer gedoe laten ontstaan is in onze ogen geen effectief beleid. Deze zorgen heeft de PvdA fractie ook afgelopen woensdagavond heel duidelijk in de gemeenteraad geuit.

 

Brief van Burgemeester Broertjes en wethouder van der Want:

 

Geachte leden van de raad,

 

In deze brief wordt algemene informatie gegeven over de Hilversumse integrale aanpak van problematische jeugdgroepen (APJ). Aan het einde van de brief wordt kort ingegaan op de aanpak rondom het Ooievaarplein.

 

In Hilversum zijn er tientallen jeugdgroepen die voor weinig tot geen overlast zorgen. Maar soms ontstaan ook in Hilversum problemen met jeugdgroepen en is goede samenwerking en snel ingrijpen door de verschillende professionals van essentieel belang. Door een samenhangende en sluitende – veelal intensieve – aanpak vanuit diverse invalshoeken wordt het sociale systeem van een jeugdgroep ontwricht. Voor veel jongeren valt hiermee het fundament van hun ongewenste gedrag weg. De aanpak (shortlistmethodiek) richt zich op de persoon, gezin, groep of domein.

 

Het aantal problematische jeugdgroepen fluctueert het hele jaar door. Op peildatum 1 november 2013 waren er geen problematische jeugdgroepen. In juni 2014 zijn er drie problematische jeugdgroepen actief, die volgens de shortlistmethodiek als ‘hinderlijk’ wordt beschouwd (zie onder 2. voor een nadere toelichting). Het blijkt dat de aanpak in de meeste gevallen effectief werkt. Echter, er zijn uiteraard ook externe factoren die van invloed zijn of een jeugdgroep problematisch wordt.

 

In Hilversum wordt al enige jaren samen gewerkt aan de integrale aanpak van jeugdgroepen volgens

de shortlistmethodiek die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ontwikkeld.

 

In iedere Hilversumse wijk is een uitvoerend APJ team actief, onder regie van een adviseur van Bureau

Wijkzaken. Overige teamleden zijn de wijk- en jeugdagenten, het veiligheidshuis en de

jongerenwerkers van Versa welzijn. Wijk overstijgend is een stuurgroep actief, met voldoende mandaat om handelend op te treden, indien nodig.

 

In mei 2011 is de samenwerking tussen Politie, Gemeente Hilversum en Versa Welzijn in het kader van APJ bekrachtigd in een overeenkomst (“Samenwerkingsafspraken bij de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen in Hilversum”).

 

Hieronder wordt ingegaan op de doelstelling van het APJ, de verschillende soorten jeugdgroepen en de aanpak. Daarna wordt stilgestaan bij het Ooievaarplein.

 

  1. Doelstelling van het APJ

De doelstelling van het APJ is breder dan alleen het reduceren van overlast. Door de intensieve samenwerking tussen de professionals wordt eerder ingegrepen voordat het mogelijk kan escaleren. Hierdoor werkt het APJ team preventief. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

 

  1. Het voorkomen dat spanningen tussen jongeren en buurtbewoners onnodig oplopen;
  2. Bij escalerende situaties snel (samen) interveniëren;
  3. Reduceren van overlast door problematische jeugdgroepen tot aanvaardbare proporties.

  

  1. Verschillende soorten jeugdgroepen

Indien leden vanuit het APJ team merken dat een jeugdgroep voor problemen kan zorgen wordt direct een analyse gemaakt. Om tot een analyse te komen, wordt onderstaande (landelijke) indeling van problematische jeugdgroepen gehanteerd. Op basis van deze indeling wordt bekeken welke aanpak gewenst is (zie punt 3. Aanpak).

 

Hinderlijke jeugdgroep

Deze groep bestaat uit jongeren die rondhangen in de buurt, af en toe luidruchtig aanwezig zijn en

zich niet veel van de omgeving aantrekken. Soms is de groep betrokken bij kleine schermutselingen

of pleegt kleine vernielingen. Een minderheid van deze jongeren maakt zich soms schuldig aan

lichte geweld- of vermogensdelicten. De leden van deze groepen zijn over het algemeen nog aan

te spreken op hun gedrag.

 

Overlastgevende jeugdgroep

Bij deze groep gaat het om jongeren die nadrukkelijk aanwezig zijn, soms provocerend optreden en

omstanders lastig vallen door ze uit te schelden of te intimideren. Ook plegen deze jongeren

regelmatig vernielingen, gebruiken ze geweld en maken ze zich doelbewust schuldig aan lichte

vormen van criminaliteit. De leden van deze groep zijn minder goed te corrigeren en zorgen er wel

voor dat ze niet snel gepakt worden.

 

Criminele jeugdgroep

De criminele jeugdgroep bestaat voor een deel uit jongeren die al vaker in aanraking zijn geweest

met de politie. De leden van deze groep plegen ernstige delicten en schrikken niet terug voor

het gebruik van geweld.

 

  1. Aanpak vanuit diverse invalshoeken

De aanpak van problematische jeugdgroepen wordt ingestoken vanuit diverse invalshoeken. Deze integrale en intensieve aanpak zorgt er mede voor dat het aantal problematische jeugdgroepen in Hilversum op dit moment relatief beperkt blijft.

 

Persoons(- of gezins)gerichte aanpak

Deze aanpak richt zich op de individuele leden van de groep en hun gezin. Te denken valt aan het plaatsen van een jongere in een maattraject (straf en/of hulp en/of zorg) of het bieden van opvoedondersteuning aan ouders (bijvoorbeeld via een gezinscoach).

 

Groepsgerichte aanpak

Deze aanpak richt zich op de groep als geheel. Er is sprake van maatwerk. Zo kan er sprake zijn van de organisatie van groepsactiviteiten door het jongerenwerk, waardoor contact met de jongeren gemaakt kan worden (bijvoorbeeld door het aanbieden van sportactiviteiten), maar ook van een periode van streng handhaven door de politie en gemeente.

Domeingerichte aanpak

Deze aanpak richt zich op maatregelen in het gebied waar de jongeren rondhangen, bijvoorbeeld aanpassing van de straatverlichting, afsluiten van portieken, plaatsen/weghalen van bankjes, buurtbemiddeling.

    

Belangrijk om te vermelden is dat belanghebbende buurtbewoners zoveel mogelijk (actief) betrokken worden bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze buurtbewoners weten vaak goed wie de jongeren zijn en welke aanpak volgens hen effectief is.

 

  1. Aanpak Ooievaarplein

Begin dit jaar is na een aantal jaar een jeugdgroep rondom Ooievaarplein weer actief geworden. Ze pleegden vernielingen, vertoonden negatief gedrag en veroorzaakten geluidsoverlast. De jongeren uit deze groep zijn in de meeste gevallen de broertjes van de jongeren die een aantal jaar geleden voor overlast zorgden.

 

Na de jaarwisseling heeft de gemeente als regisseur de verschillende partners bij elkaar geroepen en heeft acties ondernomen. De groep is volgens landelijke richtlijnen geshortlist als hinderlijke jeugdgroep.

 

Zoals eerder vermeld (zie punt 3) richt de aanpak zich vanuit diverse invalshoeken. Zo is er voor de jeugdgroep Ooievaarplein een samenscholingsverbod gekomen, zijn de ouders van de jongeren op de hoogte gebracht en zijn ouders aangesproken op het gedrag van hun zoon, zijn de leiders van de groep in beeld gebracht voor een persoonsgerichte aanpak en zijn bijeenkomsten geweest met de jongeren. Mede door deze aanpak was het vanaf eind april weer rustig.

 

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om deze rustige situatie te behouden. De jeugdgroep heeft namelijk nog steeds de hoogste prioriteit waarbij het APJ team nauw samenwerkt. De vaders van de jongeren en bestuursleden van de moskee Al Amal zijn ook betrokken. Zij verlenen alle medewerking wat een direct effect heeft op de jongeren die zich nu positiever opstellen.

 

Wij hopen dat u met deze informatie voldoende bent geïnformeerd.

 

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester                                                            Wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

 

P.I. Broertjes                                                            E.G.J. van der Want