10 juni 2015

Geen payrolling voor structureel werk

De PvdA staat voor goed werk en goed werkgeverschap. De PvdA vindt dan ook dat de gemeente Hilversum geen gebruik zou moeten maken van payrolling voor structurele werkzaamheden. Daarom stel ik hierover artikel 41 vragen gesteld aan het college van B&W.

 

Zondag 7 juni berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

 

Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer. Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en dragen niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid. Het Rijk heeft al uitgesproken payrollconstructies niet langer te zullen gebruiken. Minister Asscher kondigde bovendien een wet aan die arbeidsvoorwaarden van payrollers gelijktrekt met die van mensen in vaste dienst.

 

De PvdA vindt dat payrolling niet ingezet moet worden voor structurele werkzaamheden. Dan is alleen structureel dienstverband de passende arbeidsrelatie. Dat is goed werkgeverschap. Alleen bij tijdelijke werkzaamheden zou gekozen moeten worden voor een tijdelijk dienstverband via een uitzendbureau of payroll. Maar dan wel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers. Dezelfde beloning en waardering voor werknemers die hetzelfde werk doen staat voor de PvdA voorop.

 

Wij willen daarom van het college van B&W weten of er ook in Hilversum gebruik wordt gemaakt van payrolling bij structurele werkzaamheden. Als dat het geval is, wil de PvdA weten of het college net als het Rijk van plan is met deze constructies te stoppen.

 

De artikel 41 vragen zijn:

  1. Behoort onze gemeente bij de 85% van het aantal Nederlandse gemeenten dat gebruikt maakt van de payrollconstructie?
  2. Zo ja, om hoeveel mensen gaat dit precies?
  3. Hoeveel mensen die op basis van een payrollingcontract voor de gemeente werken, verrichten naar oordeel van het college structureel werk?
  4. Is het college van plan deze mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen?
  5. Is het college van plan om de payrollconstructie af te bouwen, zo ja binnen welke termijn en zo nee, waarom niet?
  6. Deelt het college de opvatting van de PvdA fractie dat de nieuwe taken op het gebied van de decentralisaties structurele taken zijn en dus verricht moeten worden vanuit vaste dienstverbanden bij de betreffende werkgever?
  7. Worden er met bedrijven en deelnemingen waarin de gemeente participeert of een aandeel heeft, afspraken gemaakt over het afbouwen van payrollconstructies?
  8. Neemt de gemeente in het aanbestedingsbeleid op dat bedrijven die meedingen naar opdrachten van onze gemeente geen gebruik mogen maken van payrollconstructies?