9 maart 2014

Burgemeester Broertjes meldt voortgang bestrijding discriminatie in Horeca Hilversum

PvdA Burgemeester Pieter Broertjes is heel serieus met het bestrijden van de discriminatie in de horeca in Hilversum. Deze week kwam er een uitgebreid bericht aan de Hilversumse raadsleden. Discriminatie moet ten alle tijden bestreden worden, niemand mag op groot van zijn afkomst, geloof of overtuiging worden afgewezen in de horeca in Hilversum. De strijd tegen discriminatie moet worden voortgezet, wij zijn heel blij dat wij in PvdA burgemeester Pieter Broertjes een bondgenoot vinden, in de strijd tegen discriminatie.

 

De zeer uitgebreide brief van onze burgemeester

 

Geachte raadsleden,

 

Op 11 december 2013 is een groot gezelschap van betrokkenen (burgemeester, politie, openbaar ministerie, gemeente en Meldpunt Discriminatie) bijeen geweest om afspraken te maken op het gebied van discriminatie. Er waren raadsvragen gesteld en mediaberichten hierover verschenen.

We hebben toen diverse afspraken gemaakt. In mijn brief van 11 december jl. heb ik u daarover geïnformeerd en ’s avonds in de raadsvergadering heb ik een en ander toegelicht.

 

Deze brief gaat over de stand van zaken op dit moment.

 

Meldingen bij Meldpunt Discriminatie

Het Meldpunt Discriminatie heeft in 2013 twee meldingen over het deurbeleid van een horecagelegenheid in Hilversum geregistreerd. Beide meldingen (waarvan één officiële aangifte) zijn aan het OM voorgelegd; hierover heeft het Meldpunt nog geen terugkoppeling van het OM gehad.

Van 2014 is nog geen overzicht te geven. Tot dusver is er één telefonische melding van iemand die in de hele regio wordt geweigerd. Hij geeft aan dat hij door zijn huidskleur wordt geweigerd bij horecazaken. Hiervan is geen aangifte gedaan.

 

Mystery-actie

Kort na 11 december 2013 is door de politie een zogenaamde mystery-actie in de horecagelegenheden in Hilversum op discriminatie uitgevoerd. Dit leverde geen bijzonderheden op.

 

Wat doen andere gemeenten?

Drie externe inventarisaties met een groot aantal ‘best practices’

 • Gemeente Amsterdam: Inmiddels bestaat het panel deurbeleid niet meer. Het panel bleek in 2011 onvoldoende krachtig. Burgemeester Van der Laan heeft voldoende aan het bestaande bestuurlijk instrumentarium. Waarom gebruikt Amsterdam het panel niet meer? Amsterdam vond dat de ineffectiviteit van het Panel Deurbeleid een reden was voor een nieuwe bestuurlijke aanpak. Het panel deurbeleid werkte niet optimaal, omdat de deelname voor horecaondernemers vrijwillig en vrijblijvend was. De meerwaarde van deelname voor horecaondernemers was onduidelijk. Het panel had geen bevoegdheid om sancties op te leggen. De afhandeling van de klacht is sterk afhankelijk van de medewerking van de melder. Tenslotte was het panel onbekend bij het uitgaanspubliek.
 • Gemeente Rotterdam. In Rotterdam bestaat het panel deurbeleid nog wel. Er is geen aanleiding dit panel afte schaffen. In het panel zitten politie, gemeente, Koninklijke Horeca Nederland en bureau Radar. De jeugd is niet vertegenwoordigd, omdat er geenjeugdraad meer is. In 2013 zijn in Rotterdam 53 klachten geweest bij Bureau Radar die de meldingen voor het panel noteert. Er zijn 10 gesprekken geweest tussen panel, klagers en horecaondernemers. Van die 10 gevallen is er één aangifte gedaan. Rotterdam is ook een voorstander van zichtbare huisregels buiten de horecabedrijven. Een overzicht van de top 40 deurbeleidsregels van Rotterdam is beschikbaar.
 • Gemeente Almere. In Almere bestaat het panel deurbeleid nog wel. Daarin zitten politie, gemeente, jongeren, Koninklijke Horeca Nederland en team gelijke behandeling. Voordat een aangifte wordt gedaan wordt eerst door middel van overleg tussen paneldeelnemers een gesprek gevoerd tussen klager(s) en ondernemer. Wanneer men hier uitkomt, volgt er geen aangifte en is de zaak daarmee afgedaan. Onbekend is of het panel blijft voortbestaan of niet. Dit is afhankelijk van een zaak die op dit moment onder de rechter is.Almere geeft een aantal tips die iedere gemeente kan uitvoeren, zoals:
  – bij de politie visitekaartjes neerleggen met informatie over het Meldpunt. Dit ontlast de politie van aangiften en men heeft daardoor ook bedenktijd. Ook portiers kunnen kaartjes verstrekken;
  – stoeptegels neerleggen met daarop een QR-code. Op deze manier kan men op een website bepaalde informatie, zoals huisregels lezen;
  – huisregels aanbrengen aan de buitenzijde van de horeca-inrichting;
  – met de ondertekening van het convenant Veilig en gezond Uitgaan verbindt men zich aan de uitgangspunten over discriminatie (die zijn in Hilversum niet nader opgenomen, daarvoor dient het convenant te worden aangepast).Almere geeft aan dat het panel als middel moet passen bij de omvang van het probleem (wanneer discriminatie een storm in een glas water is, is een panel deurbeleid een veel te zwaar middel). Wel is de suggestie om met een jongerenvertegenwoordiging en de horeca eenmaal per jaar een overleg te hebben over discriminatie en weigeringen aan de deur.

 

Wat doen wij al op dit moment?

1. De onderstaande ‘discriminatie’-punten staan vermeld in het Convenant Veilig en Gezond Uitgaan 2014. Het onderwerp komt negen maal voor in het betreffende convenant.

 

Preambule

–        Dat alle partijen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een maximale inspanning leveren om verstoring van de openbare orde in en rond de horeca-inrichtingen, om de verschillende vormen van overlast en vormen van discriminatie te voorkomen.

 

Gemeente (exploitatievergunning)

–        Het bevoegde bestuursorgaan zal, binnen de kaders en de mogelijkheden die de wetgeving biedt, exploitatie beperkende maatregelen nemen bij geconstateerde gevallen van discriminatie door de betrokken horecaondernemer of diens medewerkers.

 

Politie

–        De politie zal elke klacht over discriminatie serieus nemen en in beginsel altijd een aangifte opnemen, een onderzoek instellen en proces-verbaal opmaken.

–        De politie zal de burgemeester van de betrokken gemeente informeren over elk opgemaakt proces-verbaal van discriminatie door de horeca.

 

Horeca

–        De horecaondernemer en de medewerkers maken zich niet schuldig aan discriminatie, m het bijzonder bij:
o het stellen van eisen aan bezoekers van de horecagelegenheid;
o het toelaten van bezoekers;
o het eisen van financiële waarborgen.

–        De horecaondernemer en de medewerkers gaan op geen enkele wijze in op discriminerende eisen, wensen en opdrachten van bezoekers en opdrachtgevers.

 

–        De ondernemer zal, desgewenst in overleg met de politie, de medewerkers instrueren op welke wijze discriminatie bij het toelatingsbeleid kan worden voorkomen.

 

Bezoekers

–        Ontzegging klanten bij uitingen van discriminatie. Bezoekers kunnen ook na herhaalde waarschuwingen daartoe in aanmerking komen voor een gebiedsverbod, waarbij hen de toegang tot het horecaconcentratiegebied wordt ontzegd.

 

Bij de huisregels:

–        Discriminatie, in welke vorm dan ook, is verboden.

2. Overleg voeren met het Meldpunt Discriminatie, dat is ondergebracht bij Versa Welzijn.

3. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is van mening dat horecaondernemers zelf

verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in hun ondernemingen en dat portiers de vrijheid moeten

hebben klanten te weren van wie overlast wordt verwacht.

 

Wat gaan wij nog meer doen?

–        Een vervolg mysteryguest-actie wordt gehouden in het vo01jaar van 2014.

–        In de gecombineerde vergadering van de werkgroep Veilig Uitgaan en Horecaoverleg van 17 maart a.s. staat het onderwerp discriminatie op de agenda. De Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente komen dan met nieuwe voorstellen.

–        Ook onze deelname aan het nieuwe Innovatieproject Veilig Uitgaan komt aan de orde. Dit is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Hilversum en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het doel van de samenwerking is om te bepalen of innovatieve maatregelen (a1 dan niet in samenhang met elkaar) effectiefkunnen zijn bij het bestrijden van geweld en overlast in het uitgaansleven. Van belang daarbij is ook om te bekijken of er specifieke omstandigheden zijn (zoals bijvoorbeeld discriminatie) waarbinnen maatregelen het meest optimaal werken, welke verklaringen daarvoor zijn en of, en zo ja, aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan.

–        De werkgroep Veilig Uitgaan zal bij discriminatievraagstukken eerder worden betrokken.

–        De inventarisaties van Amsterdam, Rotterdam en Almere zullen worden besproken op de vergadering van de werkgroep Veilig Uitgaan/Horecaoverleg

–        Onderzoeken of in de exploitatievergunning kan worden opgenomen een handelswijze van de gemeente voor het geval er sprake is geweest van discriminatie; wat is de sanctie bij eenmalige en herhaalde overtredingen?

–        Het Meldpunt kan aanvullende adviezen opnemen. De ondernemer moet een goede klachtenregeling kenbaar maken bijvoorbeeld aan de deur huisregels tonen of op de website van de onderneming, zodat de sfeer van onduidelijkheid rond het weigeren van personen kan worden weggenomen. Jongeren duidelijk maken hoe de procedures zijn en waar men meldingen kan doen, bijvoorbeeld een brochure beschikbaar stellen, social media inzetten of een maal per jaar een overleg voeren tussen Meldpunt, jongeren en horeca.

–        Een voorstel van het Meldpunt Discriminatie is dat de huis-gedragsregels bij gelegenheden waar een portier bepaalt of iemand wel of niet wordt toegelaten op een voor het publiek zichtbare plaats voor de entree van de zaak duidelijk zichtbaar worden opgehangen.

–        Het Meldpunt Discriminatie extra onder de aandacht brengen van de burgers/bezoekers van de horeca.

 

Conclusie

Gelet op het voorgaande stel ik voor niet te kiezen voor een Hilversums panel. Aan de hand van de cijfers acht ik de urgentie daarvoor niet voldoende. Wel stel ik voor dat de huidige gang van zaken door het Meldpunt Discriminatie wordt voortgezet. Dat betekent dat de klager eerst melding moet maken van de klacht bij de betreffende onderneming en het Meldpunt. Daarna volgen gesprekken tussen horeca en klager (initiatief Meldpunt). Eventueel kan daarna aangifte bij de politie worden gedaan.

 

Daarom vind ik het belangrijk extra bekendheid te geven aan het Meldpunt door middel van publieksacties.

 

Het onderwerp ga ik bespreken in de gecombineerde vergadering van de Werkgroep Veilig Uitgaan en het

Horecaoverleg van 17 maart 2014.

 

Ik stel voor nadere berichten van de werkgroep, zo snel mogelijk na 17 maart af te wachten.

Met vriendelijke groet,

 

P.J. Broertjes,

burgemeester.